Μόνιμη και σταθερή εργασία για τους Σχολικούς Τροχονόμους

Ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου λειτουργεί από το 1997 και αξιολογείται ως ένας  απαραίτητος θεσμός για την εξασφάλιση ασφαλούς μετάβασης και αποχώρησης των μαθητών  προς και από τις σχολικές μονάδες. 

Η λειτουργία του βασίζεται στην εργασία 2.000 ατόμων. 

Σημειώνεται πως οι Σχολικοί Τροχονόμοι δουλεύουν υπό καθεστώς υποκρυπτόμενης  εξαρτημένης εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως «εθελοντική». 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εγκύκλιος αριθμ. Φ 111/564 /Γ1/598/25-06-1999  Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων – της παραγρ. 45 του άρθρου 14 του Ν. 2817/14- 03-2000 – της αριθμ. 47455/30-08-2007 ΚΥΑ/ ΦΕΚ 1734/2007 τεύχος Β), «οι εθελοντές  σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα δεν έχουν καμία  ασφαλιστική κάλυψη ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίοδο ατυχήματος». 

Ωστόσο, μπορούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι – ή να εγγραφούν – στο μητρώο του ΟΑΕΔ. 

H μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν αγγίζει μόλις τα 176 ευρώ (με την υπ’ αριθμ. 47455/16- 8-2007 [1734 Β’] κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης &  Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων), κάτω από το κάλυμμα  ενός επιδόματος μετακίνησης. Προέρχεται, δε, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων μέσω των Σχολικών τους Επιτροπών. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτή η αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται ούτε  στην προσφορά ούτε και στους κινδύνους που ενέχει το επάγγελμά τους, ενώ η αδυναμία να  ασφαλιστούν αποτελεί κατάφωρη αδικία για ένα λειτούργημα που ενέχει πολλούς κινδύνους  τραυματισμού. 

– Επειδή η παρουσία των Σχολικών Τροχονόμων είναι απαραίτητη για την ασφαλή  μετακίνηση των παιδιών μας από και προς το σχολείο, δεδομένης της έλλειψης οδικής  παιδείας που μαστίζει τη χώρα μας, αλλά και της επερχόμενης επέκτασης του σχολικού  ωραρίου έως τις 5:30 μμ. 

– Επειδή η παρεχόμενη εθελοντική εργασία δημιουργεί διάφορα προβλήματα, με  κυριότερο την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης των σχολικών τροχονόμων σε  περιπτώσεις ατυχημάτων, κατά τις ώρες εργασίας τους. 

– Επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντική η θεσμική αναγνώριση και κατοχύρωση της  εργασίας αυτής των Σχολικών Τροχονόμων, άρα και η τακτική μισθολογική και  ασφαλιστική προστασία τους. 

– Επειδή διεκδικούν το αυτονόητο και τα αιτήματά τους είναι παραπάνω από δίκαια. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμού των  σχολικών τροχονόμων και την μετατροπή του «καθεστώτος εθελοντή» σε  απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης 4 ωρών  ημερησίως εντός των σχολικών μονάδων (πχ φύλακες, επιστάτες, τραπεζοκόμοι κ.α.)  και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη; 

2. Προτίθενται να αναγνωρίσουν τα χρόνια από το 1997 σε περιπτώσεις  συνταξιοδότησης; 

3. Προτίθενται να αναγνωρίσουν τα χρόνια από το 2000-2017, όπου οι σχολικοί  τροχονόμοι κάλυπταν 4ωρη εργασία, εφόσον πήγαιναν τέσσερις φορές τη μέρα, με  ωράριο; 

Scroll to Top