Πορεία εκταμιεύσεων των επενδύσεων του Μέτρου 4.2.1 του ΠΑΑ

Με την απόφαση με Α.Π. 408/74175/9-4-2019 εγκρίθηκαν για ενίσχυση 286 (διακοσίων ογδόντα  έξι) επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1. με προϋπολογισμό 295.870.894,08 ευρώ  Σύμφωνα δε με την απόφαση με Α.Π. 1264/158482 της 28-06-2019 προβλέπονταν σαν καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των πράξεων ορίζονταν η 30η  Ιουνίου 2022.  

Βρισκόμαστε ήδη μετά το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και σύμφωνα με την  τρέχουσα πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ όπως αυτή παρουσιάστηκε στην 11η Επιτροπή  Παρακολούθησης που έγινε τον Ιούνιο 2022, για το σύνολο του Μέτρου 4.2 (Μεταποίηση  Γεωργικών προϊόντων του οποίου οι νομικές δεσμεύσεις στο σύνολό τους ανέρχονταν σε 556  εκ. ευρώ) οι συνολικές πληρωμές της Ενωσιακής συμμετοχής είναι 133.298.677,93 ευρώ ενώ  από αυτές εντός του 2021 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές μόλις 44.908.925,89 ευρώ (Δημόσια  Δαπάνη 56.170.048,43 ευρώ).  

Από τα παραπάνω πρόσφατα στοιχεία είναι προφανές ότι παρατηρείται αδικαιολόγητη  καθυστέρηση στις εκταμιεύσεις για τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί στη Δράση  4.2.1 προς ενίσχυση της μεταποιητικής βιομηχανίας.  

Επειδή την δεδομένη στιγμή οι αγρότες οι συνεταιρισμοί και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις  βρίσκονται σε δεινή θέση λόγω του πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας και των ανεπαρκών  μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση  

Επειδή η ρευστότητα είναι μηδενική τόσο από τις Τράπεζες όσο και το Ταμείο Εγγυήσεων  Αγροτικής Ανάπτυξης

Επειδή οι καθυστερήσεις συνεπάγονται εκτροχιασμό του προϋπολογισμού των επενδύσεων  λόγω ανατιμήσεων καθώς οι τιμές υλικών και ενέργειας έχουν αυξηθεί σε δυσθεώρητα ύψη  και συνεχίζουν να αυξάνονται.  

Επειδή ο κίνδυνος μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των επενδύσεων, απένταξης επενδύσεων και  απώλειας πόρων γίνεται όλο και πιο μεγάλος 

Επειδή ο αγροτοδιατροφικός τομέας συνέβαλε και συμβάλλει σταθερά στην οικονομία, τις  εξαγωγές και την απασχόληση και αποτελεί ισχυρή παρακαταθήκη και την αποσόβηση της  κρίσης και την ανάπτυξη  

Επειδή η στήριξη μέσω του Μέτρου 4.2.1 των επιχειρήσεων είναι κρίσιμος παράγοντας και  έμμεση στήριξη και των αγροτών που επίσης πλήττονται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, 

1. Ποια είναι η σημερινή πορεία υλοποίησης του Μέτρου 4.2.1 του ΠΑΑ και  συγκεκριμένα πόσα πρώτα αιτήματα έχουν πληρωθεί, ποιου συνολικού ύψους  και τι ποσοστό των συνολικών αιτημάτων πληρωμής αποτελούν αυτά; 

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πληρωμών των πρώτων  αιτημάτων πληρωμής που εκκρεμούν; 

3. Σε ποιες ενέργειες και άμεσα μέτρα σκοπεύει να προβεί ώστε να επιταχυνθεί η  εξέταση και πληρωμή των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων και εφόσον  χρειάζεται να αναθεωρηθούν σε σύντομο χρόνο τα επενδυτικά σχέδια  προκειμένου να μπορέσουν να ολοκληρωθούν;

Scroll to Top