Υπόθαλψη παρανόμων αποστρατειών Αξιωματικών εκτός Οργανικών Θέσεων, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας

Με το νόμο 4494/2017 δόθηκε η δυνατότητα της οικειοθελούς παραμονής στην ενεργό υπηρεσία  και Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ), Αξιωματικών μέχρι του βαθμού Συνταγματάρχη και  αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, που υπάγονται στις διατάξεις του σταδιοδρομικού  νόμου 2439/1996 και για τους οποίους ανακύπτουν λόγοι υποχρεωτικής εξόδου από τις τάξεις  των ΕΔ, καθόσον αποστρατεύονται λόγω συμπλήρωσης 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας. 

Όπως αναφέρει η συνοδευτική αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με  το προς ψήφιση σχέδιο νόμου (μετέπειτα νόμο 4494/2017): «……..με τη ρύθμιση αυτή  βελτιστοποιείται η λειτουργία των ΕΔ, καθώς εξασφαλίζεται η δυνατότητα υπηρεσιακής  αξιοποίησης διαπιστωμένα ικανών και έμπειρων στελεχών των ΕΔ, τα οποία οδηγούνται σε  υποχρεωτική έξοδο από τις ΕΔ σε βαθμούς που συνάδουν με την εκπλήρωση κρίσιμων  καθηκόντων, μολονότι επιθυμούν να παρατείνουν τον εργασιακό τους βίο και να προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.» 

Τα στελέχη αυτά, αφού αρχικά δηλώσουν την επιθυμία για την παραμονή τους, στη συνέχεια  το Ανώτατο κατά Κλάδο Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τις υπηρεσιακές ανάγκες, λαμβάνοντας  υπόψη τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. 

Ακολουθεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που τους εντάσσει στους  Αξιωματικούς Εκτός Οργανικών Θέσεων, δίνοντας τους τη δυνατότητα να παραμείνουν στο στράτευμα, για πέντε (5) επιπλέον έτη ή μέχρι και την συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας  τους. Μετά την ένταξή τους στην κατηγορία αυτή μπορούν να αποστρατευτούν πριν το 58ο έτος  ή την παρέλευση των 5 ετών μόνο σε δύο περιπτώσεις, στην περίπτωση που οι ίδιοι  υποβάλλουν αίτηση αποστρατείας ή στην περίπτωση που κριθούν δυσμενώς στις τακτικές  ετήσιες κρίσεις από τα κατά Κλάδο αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, ως μη διατηρητέοι. 

Στις φετινές τακτικές κρίσεις έτους 2022, όπως και κάθε προηγούμενο έτος, όλοι οι Αξιωματικοί  ΕΟΘ κρίθηκαν Διατηρητέοι. 

Και ενώ ο νόμος ορίζει ότι τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων θα έπρεπε να υποβάλουν εντός  10ημέρου προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τους σχετικούς Πίνακες Κρίσεων, προκειμένου  αυτοί να κυρωθούν, στην πράξη καταρτίστηκαν στα μέσα του μηνός Ιουνίου νέοι ταυτάριθμοι  πίνακες κρίσεων, που σύμφωνα με αυτούς, αποστρατεύεται το 50% των ΕΟΘ στο Πολεμικό  Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17§2 του νόμου 2439/1996, οι πίνακες κρίσεων υποβάλλονται από τα  Γενικά Επιτελεία απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το αργότερο μέχρι την 2 Απριλίου  του έτους των τακτικών κρίσεων και στην περίπτωση έκτακτων κρίσεων, μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία 10 ημερολογιακών ημερών. 

Καταφανώς οι ενέργειες αυτές είναι παράνομες και καταχρηστικές, αποτελούν, δε, παράβαση  καθήκοντος, καθόσον διαπιστώνεται δόλος ο οποίος και κατέλυσε κάθε έννοια νομιμότητας ως  προς τις διαδικασίες. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Πως εξηγεί το γεγονός της καθυστέρησης της υποβολής των πινάκων κρίσεων πέραν  των 90 ημερών; 

2. Ποιες παρεμβάσεις και από ποιους έλαβαν χώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα;

3. Αντιλαμβάνεται ότι στην περίπτωση που οι καθυστερήσεις αυτές δεν προήλθαν  κατόπιν δικής του εντολής, είναι ο ηθικός αυτουργός υπόθαλψης αυτών των  παρεμβάσεων – διώξεων; 

4. Τι έχει να απαντήσει ως προς το γεγονός ότι υπόγραψε (και με τον τρόπο αυτό  κύρωσε) τους πίνακες κρίσεων 3 ολόκληρους μήνες μετά από τη σύγκληση των  Συμβουλίων Κρίσεων, αντί για τις 10 ημέρες που ο νόμος ορίζει; 

5. Γιατί επέτρεψε αυτή την θεσμική εκτροπή; 

6. Συμφωνεί ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί η αλήθεια των παραπάνω, θα πρέπει  ο ίδιος να παραπέμψει την υπόθεση στην ποινική δικαιοσύνη;

7. Προτίθεται να προβεί στην ανάκληση των παράνομων αυτών διοικητικών πράξεων  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας; 

Scroll to Top