Ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης από πλευράς των αρμόδιων Υπουργείων προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία αναζήτησης των ποσών που καταβλήθηκαν το 2012 σε πρώην συμβασιούχους εργαζόμενους στον ΟΤΕΚ βάσει δικαστικής απόφασης

Ζήτημα έχει ανακύψει με πρώην εργαζόμενους στον Οργανισμό Τουριστικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ). Συγκεκριμένα, 55 εργαζόμενοι με  συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εργάζονταν στον  ΟΤΕΚ ως διοικητικοί υπάλληλοι, καλύπτοντας με έμψυχο δυναμικό επιμέρους  τμήματα και παραρτήματα του Οργανισμού.  

Βασιζόμενοι στις βασικές συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ίσης  μεταχείρισης των εργαζομένων και εφόσον δεν τους χορηγήθηκε η ειδική  παροχή του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, ποσού 176 ευρώ μηνιαίως, παρότι  παρείχαν ίσης αξίας εργασία με τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι λάμβαναν την ανωτέρω παροχή, το 2009,  άσκησαν αγωγή κατά του ΟΤΕΚ ζητώντας να τους επιδικασθεί η  προαναφερόμενη παροχή.  

Επί της ανωτέρω αγωγής, το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε την υπ’ αριθ.  14/2012 απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των εργαζομένων και ο  ΟΤΕΚ υποχρεώθηκε να καταβάλει τα αναφερόμενα στο διατακτικό της  απόφασης χρηματικά ποσά, καθώς η εν λόγω απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά  εκτελεστή.  

Το 2012, ο Οργανισμός άσκησε έφεση, η οποία συμπληρώθηκε με δικόγραφο  πρόσθετων λόγων, που κατέθεσε το 2015 το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο  διαδέχθηκε τον καταργηθέντα, με το άρθρο 4 του ν. 4109/2013, Οργανισμό  Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

Επί της ανωτέρω έφεσης και των προσθέτων λόγων αυτής, εκδόθηκε η υπ’  αριθ. 6440/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και η διορθωτική αυτής υπ’ αριθ. 11058/2020 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου,  δυνάμει των οποίων έγινε δεκτή η έφεση του Ελληνικού Δημοσίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συμμόρφωση με την ως άνω τελεσίδικη απόφαση,  το Υπουργείο Τουρισμού, διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, το 2021 απέστειλε  επιστολές προς τους εργαζόμενους, ζητώντας την επιστροφή των  καταβληθέντων ποσών, διαδικασία που συνεχίζεται έως σήμερα.  

Δεδομένου ότι, μετά την πάροδο δέκα ετών από την είσπραξη των σχετικών  ποσών και συνολικά δεκατριών ετών από την άσκηση της αγωγής των  εργαζομένων, μεσούσης της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης κατά τη  διάρκεια όλων αυτών των ετών, είναι αυτονόητο ότι τα εν λόγω ποσά δεν  σώζονται.  

Δεδομένου ότι, οι ανωτέρω εργαζόμενοι ήταν συμβασιούχοι και η συντριπτική  πλειοψηφία αυτών εξακολουθεί να μην έχει μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Δεδομένου ότι, οι οικονομικές τους ανάγκες παραμένουν αυξημένες απόρροια  της συνεχιζόμενης κρίσης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και από την πανδημία  covid-19 και την ενεργειακή κρίση. 

Δεδομένου ότι, η επιστροφή των τότε καταβληθέντων ποσών θα επιφέρει  απρόβλεπτες και ανυπέρβλητες οικονομικές δυσχέρειες, με άμεση δυσμενή  επίδραση στη διαβίωση των ανωτέρω, πρώην εργαζομένων και των  οικογενειών τους. 

Δεδομένου ότι, οι εν λόγω πρώην εργαζόμενοι είναι οι μοναδικοί από τους  απασχοληθέντες στο Υπουργείο Τουρισμού, που έλαβαν με προσωρινώς  εκτελεστή πρωτόδικη απόφαση την παροχή των 176 ευρώ και τώρα καλούνται  να την επιστρέψουν. 

Δεδομένου ότι, η παροχή των 176 ευρώ εντασσόταν στις δεδουλευμένες  αποδοχές για την παρασχεθείσα εργασία τους προς τον ΟΤΕΚ. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να προβούν στις κατάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις  προκειμένου να δοθεί άμεση λύση υπέρ των ανωτέρω πρώην εργαζομένων στον ΟΤΕΚ;  

2. Προτίθενται να προχωρήσουν σε «πάγωμα» των διαδικασιών  αναζήτησης των ποσών που καταβλήθηκαν το 2012, δυνάμει της υπ’  αριθ. 14/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κάθε διαδικασία  καταλογισμού αυτών; 

Scroll to Top