Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα φωτοβολταϊκά συστήματα στα Προγράμματα Εξοικονομώ;

Το «Εξοικονομώ» είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με στόχο την ενεργειακή  αναβάθμιση στον οικιακό κτηριακό τομέα. O σχεδιασμός του προγράμματος αλλά και η ταχύτητα υλοποίησης του είναι κρίσιμα και θα πρέπει να  ανταποκρίνονται στις συνθήκες και τις επιταγές των καιρών. Ωστόσο, και παρά  την κρισιμότητα του προγράμματος αυτού, το κυβερνητικό επιτελείο της Ν.Δ.  καθυστερεί συστηματικά στην υλοποίησή του. Επίσης, επιφέρει αλλαγές στα  προγράμματα που προκηρύσσει από έτος σε έτος οι οποίες θα πρέπει να  αποτιμηθούν και να ληφθούν διορθωτικές ενέργειες. 

Πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2020 προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033 ΚΥΑ, (ΦΕΚ Β’ 5229/26.11.2020), το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» με προϋπολογισμό 896,75 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα δε  με τα αναφερόμενα στον οδηγό του προγράμματος το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την  πανδημία covid-19 και ακολουθεί τις επιταγές των καιρών: κλιματική αλλαγή,  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ψηφιοποίηση. Έτσι, με βάση τη στόχευση του  προγράμματος μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνονταν και η παρέμβαση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εγκατάστασης  φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και η συμπληρωματική παρέμβαση της  εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές). Οι εν λόγω παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες εφόσον η κατοικία στην οποία  αφορούν αναβαθμίζεται με παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον  στην ενεργειακή κατηγορία Β+. 

Το Δεκέμβριο του 2021 με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849 ΚΥΑ,  (ΦΕΚ Β’ 5778/10.12.2021) προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» προϋπολογισμού 632 εκατ. €. Στον οδηγό του προγράμματος γίνεται αναφορά  στην πράσινη περιβαλλοντική πολιτική όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο  για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση  της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι, και ενώ θα  περιμέναμε στις επιλέξιμες παρεμβάσεις να περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και συστήματος αποθήκευσης ενέργειας,  εντούτοις κάτι τέτοιο δε συνέβη. 

Αναφορικά με την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, κατά τη συζήτηση του  σχεδίου νόμου «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική  ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» στην ολομέλεια της  Βουλής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε ότι θα δοθούν 450  εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να ενισχυθεί η επιδότηση της  κατασκευής και της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ηλιακής  ενέργειας. Παράλληλα, με την παρ.3 του άρθρου 17 του ανωτέρω ψηφισθέντος, στις 26.05.2022, κλιματικού νόμου προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η  υποχρεωτικότητα τοποθέτησης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε οικοδομικές άδειες που  υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023.  

Με δεδομένα τα παραπάνω, τη συμβολή της εγκατάστασης οικιακών  φωτοβολταϊκών συστημάτων στην πράσινη περιβαλλοντική πολιτική και σε  συνδυασμό με τη σημασία διενέργειας αποτίμησης προκειμένου για έναν  επιτυχημένο και δίκαιο μελλοντικό σχεδιασμό του προγραμμάτων ενεργειακής  αναβάθμισης των κτηρίων και διείσδυσης των ΑΠΕ. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πότε σχεδιάζει να προκηρύξει νέο πρόγραμμα εξοικονομώ; Θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες και η εγκατάσταση  φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και η συμπληρωματική  παρέμβαση της εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας;

2. Από τα 450 εκατ. που θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, τί ποσό θα αφορά τα αυτόνομα οικιακά  φωτοβολταϊκά συστήματα; Με ποια κριτήρια σχεδιάζει να γίνει η  κατανομή των πόρων στους υποψήφιους δικαιούχους;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να εξισορροπήσει το  αυξημένο κόστος που επιφέρει για τους ιδιοκτήτες η  υποχρεωτικότητα τοποθέτησης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε  οικοδομικές άδειες που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023; 

4. Πως θα αξιοποιήσει τα στοιχεία του Εξοικονομώ 2021 προκειμένου  για την καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των πόρων σε μελλοντικό  πρόγραμμα του εξοικονομώ; Η κατανομή των πόρων θα γίνει σε  επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας; 

Scroll to Top