Ενισχύσεις και πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που αφορούν τις ενισχύσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων  κατά τη διάρκεια της Πανδημίας CoVid 19, (επιστρεπτέων προκαταβολών, αποζημίωση  ειδικού σκοπού, επιδότηση παγίων δαπανών κ.λ.π) ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει  να κατατεθούν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έτσι ώστε να μη θεωρηθούν οι ενισχύσεις αυτές  ως αχρεωστήτως καταβληθείσες από το κράτος. Μεταξύ των δικαιολογητικών που  αναφέρονται είναι τα εξής: Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, Πιστοποιητικό περί μη  κατάθεσης αίτησης για πτώχευση, Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση,  Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

Οι επιχειρήσεις είχαν την εναλλακτική δυνατότητα είτε να υποβάλλουν το ενιαίο  πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το πρωτοδικείο, το οποίο αντικαθιστά και τα  προαναφερθέντα, είτε να ζητήσουν πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής από το ΓΕΜΗ και να  γράψουν αναλυτικά τους 4 παραπάνω λόγους. Οι επιχειρήσεις είχαν δηλαδή, την τυπική  υποχρέωση έως 31.12.2021 να αναρτήσουν στην πλατφόρμα my business support το  πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας για κάθε ενίσχυση ξεχωριστά. Δηλαδή έπρεπε έως  31.12.2021 στην πλατφόρμα my business support να ανεβάσουν το εν λόγω πιστοποιητικό  ξεχωριστά για την επιστρεπτέα 2, ξεχωριστά για την επιστρεπτέα 3, ξεχωριστά για την  αποζημίωση ειδικού σκοπού, ξεχωριστά για την επιδότηση παγίων δαπανών.  

Με νέα απόφαση καθορίστηκε ότι η ΑΑΔΕ θα αναζητάει το ενιαίο πιστοποιητικό  αυτεπαγγέλτως, για όσες επιχειρήσεις ανήκουν στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιά,  Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας και μόνο γι΄ αυτές που συμμετέχουν στις επιστρεπτέες  προκαταβολές και όχι πχ για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού. Συνοψίζοντας  λοιπόν, υπάρχουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες πρέπει να αναζητήσουν το  ανωτέρω πιστοποιητικό από μόνες τους και υπό ασφυκτικές προθεσμίες. Αυτές είναι: Όσες  επιχειρήσεις έχουν έδρα που αρμόδιο Πρωτοδικείο τους δεν είναι της Αθήνας,  Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και του Πειραιά και όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει αυξημένη  αποζημίωση μηνός Απριλίου 2021 κι έπειτα. 

Πολλές επιχειρήσεις όμως, είτε λόγω του τεράστιου φόρτου των λογιστικών γραφείων, είτε  γιατί δεν το αντελήφθησαν, είτε γιατί το κατάλαβαν λάθος, δεν ανάρτησαν το εν λόγω  πιστοποιητικό, ή το ανήρτησαν για μία ενίσχυση (πχ. για μία επιστρεπτέα προκαταβολή) και  δεν το ανήρτησαν (π.χ. για την επιδότηση παγίων δαπανών), θεωρώντας ότι είναι εκ του  περισσού, μιας και η ανάρτηση γίνονταν στην ίδια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.  

Επειδή, 

1. Η ανάρτηση του πιστοποιητικού έπρεπε να γίνει πολύ μετά την είσπραξη της  ενίσχυσης. 

2. Πρόκειται για μία τυπική υποχρέωση δηλαδή το αν είναι σε κατάσταση πτώχευσης η  επιχείρηση που ενισχύθηκε, είναι κάτι που διαπιστώνεται οποιανδήποτε στιγμή, 

3. Οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν πληρούσαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις ήτοι  πτώση τζίρου, διατήρηση προσωπικού κλπ. 

4. Είναι αδιανόητο να κληθούν οι επιχειρήσεις αυτές να επιστρέψουν ποσά , λόγω της  παράλειψης ανάρτησης του πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας ενώ ήταν  πληττόμενες με βάση τα αναφερόμενα στις αποφάσεις για τις ενισχύσεις. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1. Έχει λάβει γνώση του εν λόγω προβλήματος; 

2. Τι προτίθεται να κάνει, ώστε να διασφαλίσει τις επιχειρήσεις και τους  επιχειρηματίες; 

3. Βρίσκεται στο σχεδιασμό του υπουργείου και της ΑΑΔΕ, το άνοιγμα εκ νέου της  πλατφόρμας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις της επαρχίας να  αναρτήσουν τώρα τα πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας; 

Scroll to Top