Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης της λίμνης Κάρλας

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου, Κεφαλόβρυσου, Βελεστίνου  και Δέλτα Πηνειού συστάθηκε το 2003 για περιβαλλοντικούς λόγους, με  σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του φυσικού  πλούτου, με ήπιες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις. 

Η διαχείριση και προστασία ενός από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα στα  Βαλκάνια που είναι η ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, αλλά και η άμεση  επιτόπια αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν σχετικά με το  περιβαλλοντικό έργο της Κάρλας, ήταν μερικές από τις αρμοδιότητές του. 

Στο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας, συμμετείχαν μέχρι σήμερα αμισθί εκπρόσωποι από τους παραγωγικούς,  επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς όλων παρακάρλιων περιοχών,  έχοντας άμεση πρόσβαση, ενημέρωση και λήψη αποφάσεων και  λαμβάνοντας καθημερινά αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της λίμνης  Κάρλας. 

Με την έκδοση του Ν. 4519/2018 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε θωρακίσει όλους  τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της χώρας,  θεσμοθετώντας την λειτουργία τους και αναβαθμίζοντας τις αρμοδιότητές τους  σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Παράλληλα, είχε δρομολογήσει και  την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, ολοκληρώνοντας τις  απαραίτητες ενέργειες.  

Η Κυβέρνηση της ΝΔ με τον αντι-περιβαλλοντικό Ν. 4685/2020 ανέτρεψε όλες  αυτές τις εξελίξεις και επέβαλε ένα συγκεντρωτικό αθηνοκεντρικό και  αδιαφανές μοντέλο διοίκησης καταργώντας τους Φορείς Διαχείρισης, οι οποίοι  θα υπάγονται πλέον σε ένα κεντρικό Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμός Φυσικού  Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), χωρίς να διαθέτουν δική τους νομική  υπόσταση και οικονομική αυτοτέλεια, χωρίς εργαζόμενους και ενώ τους  αφαιρείται η γνωμοδοτική τους αρμοδιότητα στην διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και άρα η ενημέρωση των τοπικών φορέων  για τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και αδειοδοτήσεις, αλλά και η ευθύνη  διαχείρισης της περιοχής και εφαρμογής των διαχειριστικών μελετών και  δράσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000. 

Ουσιαστικά όλες οι αποφασιστικές αρμοδιότητες σχετικά με την διαχείριση  των προστατευόμενων περιοχών μετακινούνται από τους Φορείς στον  κεντρικό Οργανισμό που θα εδρεύει στην Αθήνα, με αποτέλεσμα οι Φορείς  Διαχείρισης να μετατρέπονται πλέον σε απλά διαβιβαστικά όργανα των  τοπικών ζητημάτων που ανακύπτουν. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Οργανισμού θα τοποθετηθούν  απευθείας από τον Υπουργό, ενώ δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για  συμμετοχή στο ΔΣ και εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών των  προστατευόμενων περιοχών. 

Οι άνθρωποι που επί δεκαετίες διαχειρίζονταν αμισθί τα ζητήματα των  προστατευόμενων περιοχών, που γνωρίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα  αλλά και τις ιδιαιτερότητές τους, δεν θα έχουν πλέον κανένα λόγο στη  διαχείρισή τους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι τοπικές κοινωνίες αποκόπτονται πλήρως από την  αποφασιστική διαδικασία σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές, γεγονός  εξαιρετικά επιζήμιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι γύρω από τέτοιες περιοχές  αναπτύσσονται και συντηρούνται τοπικά επαγγελματικά, επιστημονικά αλλά  και οικονομικά δίκτυα. 

Παράλληλα από τις διατάξεις του Ν.4685/2020 δημιουργήθηκε κλίμα  εργασιακής ανασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουν εγκαταλείψει τους ΦΔΠΠ  ήδη 50 εργαζόμενοι μέχρι σήμερα. Απόδειξη της υποτίμησης των στελεχών  των ΦΔΠΠ και του έργου που παρέχουν αλλά και ένδειξη κοροϊδίας της  ηγεσίας του ΥΠΕΝ προς αυτούς είναι η πρόβλεψη για την αυτοδίκαιη  μεταφορά τους στις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών  (ΜΔΠΠ) με μια απλή διαπιστωτική απόφαση, δίχως όμως να προβλέπεται με  ποια σχέση εργασίας θα συνεχίσουν. 

Δεν εξασφαλίζεται όμως έτσι η στελέχωση των φορέων που λειτουργούν εδώ  και χρόνια και παρέχουν υπηρεσίες και στην προστατευόμενη περιοχή αλλά  και στο ευρύ κοινό, εφόσον με τη μεταφορά των εργαζομένων στις Μονάδες  Διαχείρισης προκύπτουν και ζητήματα μεταφοράς σε άλλες διοικητικές  περιφέρειες και σε άλλη έδρα απασχόλησης.  

Και όλα αυτά σε πλήρη αντίθεση με το Ν. 4519/2018 που προέβλεπε την  παράταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως ότου βγουν οι προσωρινοί  Πίνακες από τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ στον οποίο θα συμμετείχαν, εφόσον το  επιθυμούσαν οι σημερινοί εργαζόμενοι με αυξημένη μοριοδότηση λόγω  εμπειρίας και εξειδίκευσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της εργασίας του  ως ΙΔΑΧ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εγκρίνει 400 θέσεις για όλους τους τριάντα έξι (36) φορείς, τώρα πλέον είναι αβέβαιο πόσοι από αυτούς θα  στελεχώσουν τις νέες δομές. 

Επειδή, οι αποκεντρωμένοι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων  περιοχών έχουν επί 10ετίες συμβάλει στην ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείρισή  τους. 

Επειδή, η κυβέρνηση αιφνίδια και χωρίς πειστική αιτιολογία κατήργησε τους  Φορείς Διαχείρισης ως αποφασιστικά όργανα, μεταφέροντας τις αρμοδιότητές  του σε ένα κεντρικό Οργανισμό, μακριά από τις προστατευόμενες περιοχές. 

Επειδή, στο νέο Οργανισμό δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση των τοπικών  φορέων που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν με γνώση και επιστημονική  επάρκεια τα ζητήματα των προστατευόμενων περιοχών.  

Επειδή, Με τον τρόπο αυτό, οι τοπικές κοινωνίες αποκόπτονται πλήρως από  την αποφασιστική διαδικασία σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές. 

Επειδή, η κατάργηση των ΦΔΠΠ και η εργασιακή ομηρία των εργαζομένων  τους θέτει σε κίνδυνο τις προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές της  χώρας μειώνοντας την αποτελεσματικότητα της προστασίας τους. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να αφουγκραστεί το αίτημα των τοπικών κοινωνιών και να  αποσύρει τον επίμαχο νόμο, που καταργεί ουσιαστικά τις  αποφασιστικές αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων Φορέων  Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αποκόπτοντας με τον τρόπο  αυτό την τοπική κοινωνία που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν με γνώση  και επιστημονική επάρκεια τα ζητήματα των προστατευόμενων  περιοχών από την αποφασιστική διαδικασία; 

2. Θα προχωρήσει στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου έτσι ώστε  να συμμετέχουν με ουσιαστικό ρόλο και αρμοδιότητα οι τοπικές  κοινωνίες στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών; 

3. Πόσες θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου θα εξασφαλίσει και εγκρίνει  για τους ΦΔΠΠ/ΜΔΠΠ και πότε θα προχωρήσει στις αντίστοιχες  προκηρύξεις και με ποιο τρόπο θα διασφαλισθεί η παραμονή των ήδη  εργαζομένων στους ΦΔΠΠ, ώστε να αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία που  αποκτήθηκε κατά την πολυετή διάρκεια εργασίας τους στους ΦΔΠΠ; 

Scroll to Top