Ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τμημάτων Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Κρήτης

O κλάδος της Επιστήμης των Υλικών είναι σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος  στην Ελλάδα, που ωστόσο τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως. Bρίσκεται στο  επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και  επαγγελματικών προτεραιοτήτων, συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και  Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και  παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα. 

Κατόπιν ενεργειών των δύο Τμημάτων και των αντίστοιχων Πρυτανικών Αρχών των  Πανεπιστημίων Πατρώνκαι Κρήτης, οι απόφοιτοι των Τμημάτων απέκτησαν  επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45/2009 ως: «Εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και  μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και  τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών  επιστημών». Εν τούτοις, οι απόφοιτοι μέχρι και σήμερα, δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα  κλάδο ΠΕ σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών  Επιστημών, με αποτέλεσμα: 

1) να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.,  συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2) να στερούνται τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε  φροντιστήρια, Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Σ. και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

3) να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται ως  ανειδίκευτοι. 

Επίσης, δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, ή σε νομικά  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και των Πανεπιστημίων γενικότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα τμήματα στα 20 χρόνια λειτουργίας έχουν  αναγνωρισθεί διεθνώς ως μονάδες ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με  τα διεθνή πρότυπα, όπως κατέγραψαν και οι Εξωτερικές Αξιολογήσεις της Α.Δ.Ι.Π. και  κατατάσσονται στην κορυφή των Σχολών Θετικών Επιστημών συγκρινόμενα με  παγκοσμίως αναγνωρισμένα αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής. 

Επειδή, οι απόφοιτοι δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ σε αντίθεση με τους  αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, 

Επειδή, οι απόφοιτοι παραμένουν μετέωροι, παρότι τα επαγγελματικά δικαιώματά τους  κατοχυρώθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα 45/2009. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1.Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου για την εφαρμογή του Π.Δ.45/09 και την  ενεργοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των τμημάτων  επιστήμης των υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Κρήτης; 

2.Προτίθεται να εντάξει το πτυχίο της Επιστήμης των Υλικών σε κλάδο Π.Ε. ώστε αφενός  να μπορούν οι απόφοιτοί του να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και αφετέρου  να εναρμονιστεί η νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και  εξελίξεις;

Scroll to Top