Να ενταχθούν στους αξιολογικούς Πίνακες Διορισμών οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν πιστοποίηση επιμόρφωσης σε σεμινάρια 400 ωρών στην Ε.Α.Ε

Με το ν. 4589/2019 εισήχθηκε νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων εκπαιδευτικών στην  γενική εκπαίδευση και Ε.Α.Ε. με αξιολογικά κριτήρια. Αν και ο νομοθέτης είναι ελεύθερος να  καθορίζει το ουσιαστικό περιεχόμενο των κριτηρίων πρόσβασης σε δημόσιες θέσεις έχοντας  την ευχέρεια ακόμη και να μεταβάλλει τους προϊσχύοντες κανόνες δικαίου και οι ρυθμίσεις  του ν. 4589/2019 εισήχθησαν κατά τρόπο απρόσωπο και αντικειμενικό, υπάρχουν έντονες  διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών σχετικά με τα σεμινάρια επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην  Ε.Α.Ε. είτε ως μοριοδοτούμενο κριτήριο για τους αξιολογικούς πίνακες στην γενική  εκπαίδευση ή στην Ε.Α.Ε. είτε ως απαιτούμενο προσόν ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό  πίνακα της Ε.Α.Ε.. Συγκεκριμένα πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί, που είχαν παρακολουθήσει πριν  την έναρξη ισχύος του ν.4589/2019 ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή  συνολικής διάρκειας 400 ωρών λαμβάνοντας σχετικό πιστοποιητικό, εντάχθηκαν στους  κλάδους εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε., όπως αυτοί συστάθηκαν με το άρθρο 19§1 περίπτ. δ΄ του ν.  3699/2008, και εντάσσονταν μέχρι τη ψήφιση του ν. 4589/19 στους πίνακες αναπληρωτών ωρομισθίων. 

Ακολούθως, καθίσταται εύλογη και δικαιολογημένη η ύπαρξη ειδικής μέριμνας για την  κατηγορία των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών, ώστε τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης  στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, που εποπτεύεται από το  υπουργείο Παιδείας, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που  πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4589/2019, να αναγνωρίζονται ως  ισότιμα με τα προβλεπόμενα στην υποπερ. ιι’ της περίπτ. α’ του άρθρου 57, στην υποπερ.  ιι’ της περίπτ. α’ της παρ. 1 και στην υποπερ. αα’ της περίπτ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 58  του ν. 4589/2019, και μάλιστα άμεσα προτού δημοσιευτεί η προκήρυξη για τους νέους  αξιολογικούς πίνακες στην Ε.Α.Ε., όπως εύλογα αναμένονται. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω,  

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός: 

Προτίθεται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, όπως σε νομοθετική  πρωτοβουλία, ώστε τα ετήσια σεμινάρια επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλου  φορέα του δημόσιου τομέα, που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας,  αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4589/2019, να αναγνωρίζονται  ως ισότιμα με τα προβλεπόμενα στην υποπερ. ιι’ της περίπτ. α’ του άρθρου 57, στην  υποπερ. ιι’ της περίπτ. α’ της παρ. 1 και στην υποπερ. αα’ της περίπτ. β’ της παρ. 4  του άρθρου 58 του ν. 4589/2019; 

Scroll to Top