Να δοθούν διευκρινίσεις αν τυγχάνουν οι προβλεπόμενες άδειες και διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις τροποποιηθείσες διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 53 του Ν. 3528/2007 εφαρμογής στο πυροσβεστικό προσωπικό

Οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, ως τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί  υπάλληλοι υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του Σώματος και στις διατάξεις του ΠΔ  210/192 Ν.4662/2020. Εφαρμόζονται δε και σ` αυτούς όλες οι διατάξεις που ισχύουν  για τους τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στη  νομοθεσία που ισχύει για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του Ν. 4808/2021 (Α΄101) ρυθμίζονται θέματα  αδειών και διευκολύνσεων, που αφορούν σε όλους τους εργαζομένους γονείς, ενώ με  το Ν.4830/2021 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 53 του  Ν. 3528/2007, προκειμένου να ενσωματωθούν οι θεσπισθείσες από το Ν.4808/21  άδειες στις ήδη προβλεπόμενες άδειες των δημοσίων υπαλλήλων.  

Ως εκ τούτων, δημοσιεύτηκε η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379 8.10.2021 εγκύκλιος  του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα  ανωτέρω. 

Για το θέμα και το αν οι τροποποιηθείσες διατάξεις ισχύουν και για το  Πυροσβεστικό Σώμα, ζητήθηκαν και στο παρελθόν διευκρινίσεις από το Σωματείο  Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω», αλλά λόγω κολλήματος αναρμοδιότητας να απαντηθούν από το προηγούμενο Υπουργείο στο οποίο ανήκαν  ως Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω σύστασης του νυν, δεν δόθηκαν διευκρινίσεις.

Επειδή, το θέμα ειδικής άδειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 50 του Ν.3528/2007,  το θέμα της άδειας άνευ αποδοχών, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ. 1Α) και το  θέμα των διευκολύνσεων υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως ορίζεται  στο άρθρο 53 (παρ. 1, 1Α, 3, 4 και 8), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν. 4830/2021,  και ισχύουν από 18/92021, είναι σημαντικά για την οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων  του Πυροσβεστικού Σώματος  

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

Τυγχάνουν εφαρμογής οι τροποποιηθείσες διατάξεις με το Ν.4830/2021 των  άρθρων 50, 51 και 53 του Ν. 3528/2007 στο πυροσβεστικό προσωπικό; 

Scroll to Top