Γιατί παραλείφθηκαν οι στρατιωτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό 50% τουλάχιστον, από την εφαρμογή του Ν. 4609/2019 για τις μεταθέσεις;

Με τη δημοσίευση του νόμου 4609/2019 (Α΄67, 3-5-2029) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων  Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», ρυθμίστηκε ευνοϊκότερα το  ζήτημα των μεταθέσεων των στρατιωτικών που πάσχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους από  σακχαρώδη διαβήτη. 

Ειδικότερα, όπως προβλέφθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παραπάνω νόμου: 

«3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν.3883/2010 αντικαθίστανται ως εξής: 

2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που  πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς  και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι  γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει  ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του  προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%)  τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%)  τουλάχιστον». 

Η παραπάνω ρύθμιση ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη  διαβήτη και ο λόγος που πραγματοποιήθηκε ήταν: 

«α. Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 αξιολογείται, σύμφωνα με τον ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού  Ποσοστών Αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 50% από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πάθησης και  διά βίου. 

β. Η ρύθμιση των παιδιών με ΣΔ τύπου 1, ειδικά στις μικρές ηλικίες και τουλάχιστον έως την εφηβική  ηλικία απαιτεί τη συνεχή παρουσία των γονέων τους … 

γ. Η βέλτιστη ρύθμιση του διαβήτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποφευχθούν βαρύτατες  επιπλοκές που συνοδεύουν την πάθηση του σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη  φροντίδα του παιδιού με σακχαρώδη διαβήτη από μέρους των γονέων».  

Με τη Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-2021 Απόφ. ΥΕΘΑ «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των  Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών  θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών  και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (B΄5700), η οποία ήρθε να ρυθμίσει εκ νέου τα κριτήρια  των μεταθέσεων των στρατιωτικών, προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 για τις  προϋποθέσεις, περιορισμούς και εξειδίκευση κριτηρίων μεταθέσεων, τα παρακάτω:

«4. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς  μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με  ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η  επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με  αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει  διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα  που θα φοιτήσουν στη Γ ́Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του  πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%». 

Με έκπληξη διαπιστώσαμε αλλά μας ενημέρωσαν και οι αρμόδιοι Σύλλογοι που εκπροσωπούν άτομα  πάσχοντα από σακχαρώδη διαβήτη, ότι σε αυτή την υπουργική απόφαση παραλήφθηκε η περίπτωση  ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.  

Σαφώς και αυτή η υπουργική απόφαση ως μόνο σκοπό έχει να εξειδικεύσει τα κριτήρια των μεταθέσεων,  κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου 3883/2010, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα των  μεταθέσεων των στρατιωτικών (συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων του νόμου 4609/2019 για τα  άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό τουλάχιστον 50%) και δεν μπορεί σε καμία  περίπτωση να ρυθμίσει διαφορετικά από τις διατάξεις του σχετικού νόμου τα ζητήματα αυτά. 

Επειδή η παραπάνω εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου 3883/2010, βάσει της οποίας εκδόθηκε η  υπουργική απόφαση, ορίζει: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η συγκρότηση των κατά Κλάδο  Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο  κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες  της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, οι προϋποθέσεις εφαρμογής της  παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια». 

Επειδή το άρθρο 5 παρ. 2 του νόμου 3883/2010 προβλέπει: 

«2. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία»

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Κατά πόσο θα εφαρμοστεί ο νόμος 4609/2019 και θα συμπεριληφθούν στον προγραμματισμό  των επικείμενων μεταθέσεων, οι περιπτώσεις των ατόμων που πάσχουν τα ίδια ή τα μέλη των  οικογενειών τους με σακχαρώδη διαβήτη, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τουλάχιστον; 

2. Προτίθεται να τροποποιήσει και να συμπεριλάβει στην υπουργική απόφαση ως κριτήριο  μεταθέσεων και την περίπτωση των ατόμων που πάσχουν τα ίδια ή τα μέλη των οικογενειών τους  από σακχαρώδη διαβήτη,με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τουλάχιστον; 

Scroll to Top