Καθυστερήσεις στην καταβολή των ποσών ενισχύσεων στις ωφελούμενες επιχειρήσεις, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

Με την υπ’ αριθμ. οικ. 34715/785 (Β’ 2414/25-06-2018) Κοινή  Υπουργική Απόφαση ετέθη σε εφαρμογή το πρόγραμμα επιχορήγησης  επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών,  με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας  (Κ.ΑΛ.Ο.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική  οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος και μετά τη λήξη κάθε  διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει εντός ενενήντα  (90) ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή του ποσού  της ενίσχυσης στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του  υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος  εργαζόμενος. Μεταξύ των προβλεπόμενων δικαιολογητικών ο  εργοδότης, προκειμένου να λάβει το ποσό της επιχορήγησης υποβάλλει και παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των  επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, όπως και  παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο  χρονικό διάστημα. 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, μετά την υποβολή της  αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2  προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών,  συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2  προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης ή απόρριψης καταβολής  της επιχορήγησης. 

Εντούτοις, παρά την ρητή διαδικασία στην οποία έχουν υποβληθεί οι  ωφελούμενες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κυρίως παρά το  γεγονός ότι ήδη έχουν καλύψει το σύνολο του μισθολογικού και ασφαλιστικού  κόστους του εργαζομένου, εντούτοις, μεγάλος αριθμός εργοδοτών – δικαιούχων δεν έχει λάβει στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τα  δικαιούμενα ποσά των επιχορηγήσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό  με τις δυσμενείς συνέπειες που έχει επιφέρει η περιοδική λειτουργία πολλών  επιχειρήσεων, επιβαρύνει έτι περαιτέρω την οικονομική δυνατότητα τους, με  ελλοχεύοντα τον κίνδυνο να μη συνεχίσουν την υλοποίηση του προγράμματος  και έτσι ο εργαζόμενος να απολέσει την συγκεκριμένη απασχόληση.  

Επειδή, πλήθος εργοδοτών – ωφελούμενων επιχειρήσεων στην  Θεσσαλία προβαίνουν σε συνεχείς καταγγελίες περί μη καταβολής των  ποσών ενισχύσεων, ενώ παραδόξως διαπιστώνονται δημόσιες δηλώσεις των  αρμοδίων περί του αντιθέτου, ότι δηλαδή οι ενισχύσεις καταβάλλονται  κανονικά.  

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, σε αυτή την κρίσιμη και δυσμενή  συγκυρία, πρέπει να ενισχύεται η απασχόληση.  

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Πράγματι διαπιστώνεται καθυστέρηση ή δυστοκία στην καταβολή  των ποσών ενισχύσεων των ωφελούμενων εργοδοτών; Εάν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να άρει την  δυστοκία και να ομαλοποιηθεί άμεσα η διαδικασία πίστωσης των  ενισχύσεων προς τους εργοδότες – δικαιούχους του εν λόγω  προγράμματος στην Θεσσαλία και στην Λάρισα; 

2. Ζητείται από το Υπουργείο, ενόψει των αντίθετων δηλώσεων και  των καταγγελιών των εργοδοτών στην Λάρισα, να καταθέσει  στοιχεία, ώστε να εξακριβωθεί, εάν πράγματι έχουν καταβληθεί τα  ποσά ενισχύσεων σε όλους τους εργοδότες, αναφέροντας τον  συνολικό αριθμό των δικαιούχων και τον αριθμό των  ωφελουμένων, καθώς και τα τελικά ποσά που απορροφήθηκαν  στην Λάρισα στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος;

Scroll to Top