Ένταξη της αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας της αμυγδαλιάς της Π.Ε Λάρι σας στο ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Κυρίαρχη θέση στον αγροτικό τομέα έχουν διαχρονικά οι δενδρώδεις καλλιέργειες τόσο σε επίπεδο εκτάσεων όσο και εκμεταλλεύσεων, με ποσοστό το 54,7% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της χώρας να καταλαμβάνεται από τις μόνιμες καλλιέργειες. Μια από τις πιο σημαντικές δενδρώδεις καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι η αμυγδαλιά, η οποία καλλιεργείται σε σύνολο 147.237 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 55.980 (ήτοι  38% επί του συνόλου) καλλιεργούνται στην ΠΕ Λάρισας. 

Την τελευταία πενταετία οι παγετοί έχουν πλήξει συνεχόμενα περιοχές της ΠΕ Λάρισας και ειδικότερα φέτος η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς επλήγη στο σύνολό της από ανοιξιάτικο παγετό, με συνέπεια όχι μόνο την ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής της αλλά και του φυτικού κεφαλαίου, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη αντικατάστασης των δένδρων. Υ πάρχουν περιοχές στην ΠΕ Λάρισας όπου η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς αποτελεί μονο καλλιέργεια και οι παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα λόγω της επανει λημμένης εμφάνισης των παγετών. 

Είναι δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και θα συνεχίσει να επηρεάζει την  παγκόσμια αγροτική παραγωγή, όχι μόνο με τα φαινόμενα ξηρασίας και πλημμυρών αλλά και των επαναλαμβανόμενων κάθε χρόνο παγετών, επηρεάζοντας δυσμενώς τη συνολική παραγωγή.

Προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς, είναι επιτακτική η υλοποί ηση ενός προγράμματος αναδιάρθρωσής της με νέες δυναμικές καλλιέργειες και εφαρμο γής δύο ή και τριών κύριων καλλιεργειών σε κάθε αγροτική περιοχή ,σε συνδυασμό με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για τη μείωση των εισροών . 

Ο πρωτογενής τομέας πλήττεται στο σύνολο του από την έλλειψη επενδύσεων και οι δεν δρώδεις καλλιέργειες δεν αποτελούν εξαίρεση . Δεδομένης της ιδιαιτερότητας τους για α ναμονή κατά μέσο όρο πέντε ετών για την έναρξη του παραγωγικού σταδίου των δέντρων, απαιτείται η στήριξη και ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τη διαχεί ριση του επιχειρηματικού ρίσκου. 

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μία ευκαιρία για την Ελλάδα, η οποία  πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από ταχύτατους ρυθμούς κα θώς η ολοκλήρωση των έργων και επενδύσεων του πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του  2026. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στους άξονες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αφορούν τον πρωτογενή τομέα συμπερι λαμβάνεται και αυτή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  και της καλλιέργειας της Αμυγδαλιάς. 

Επειδή υπάρχουν περιοχές στην ΠΕ Λάρισας όπου η καλλιέργεια αμυγδάλων αποτελεί μονοκαλλιέργεια και οι παραγωγοί κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα.

Επειδή μόνο οι αποζημιώσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το εισόδημα της πραγ ματικής παραγωγής και ούτε αποτελούν λύση του προβλήματος. 

Επειδή οι κλιματικές ιδιαιτερότητες της περιοχής που έχουν διαμορφωθεί πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής , δυσχεραίνουν την καλλιέργεια της αμυγδαλιάς και είναι επιτακτική ανάγκη η «θωράκιση» από την κλιματική αλλαγή και η προσαρμογή στις νέες διαμορφού μενες συνθήκες. 

Επειδή απαιτείται άμεσος προγραμματισμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος κα θώς η αναδιάρθρωση απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους και χρονικό εύρος του λάχιστον μιας 4-ετίας. 

Επειδή ένας από τους βασικούς άξονες κατεύθυνσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ ψης για τον πρωτογενή τομέα συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για την ανα διάρθρωση καλλιεργειών, δημιουργώντας προοπτικές για τη δημιουργία σύγχρονων, οι κονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και την επι στημονική γνώση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να συμπεριλάβουν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό τητας την αναδιάρθρωση της καλλιέργειας της αμυγδαλιάς ; 

2. Προτίθενται να σχεδιάσουν και να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα αναδιάρθρω σης στην Π.Ε Λάρισας δημιουργώντας προοπτικές για τη δημιουργία σύγχρονων,  οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και  την επιστημονική γνώση;  

Scroll to Top