Επείγουσα αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από τις επιδρομές των αγριόχοιρων στις αγροτικές καλλιέργειες και άμεση εξεύ ρεση λύσης για αποζημίωση των πληγέντων

Στην χώρα μας έχει αυξηθεί θεαματικά ο πληθυσμός των αγριόχοιρων τα τελευταία χρόνια με έντονο και πολύ συχνό το φαινόμενο να παρεπιδημούν σε περιοχές όπου ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Η εκτατική βόσκηση των εκτρεφόμενων χοίρων σε δασικές και άλλες περιοχές διευκόλυνε την επιμειξία του πληθυσμού των ζώων των εκτροφών με αυτόν των άγριων χοίρων και δημιούργησε υβρίδια, τα οποία είναι πιο προ σαρμοστικά στο ανθρώπινο περιβάλλον και η παρουσία τους προκαλεί σοβαρά προβλή ματα με δυσμενείς συνέπειες και επιπτώσεις . 

Η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η δημιουργία καινούριων βιοτόπων για τους αγριόχοι ρους και ο υβριδισμός τους, έχουν προκαλέσει υπερπληθυσμό με κύριο επακόλουθο την ανάγκη μετακίνησης τους προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. για αναζήτηση και εξεύρεση  τροφής, με προσανατολισμό κυρίως προς τις αγροτικές καλλιέργειες χωρίς όμως να απο τελεί εξαίρεση και ο περιαστικός ιστός των πόλεων. 

Η εμφάνιση των αγελών στις αγροτικές καλλιέργειες είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο, ενώ οι ζημίες που προκαλούνται από την παρουσία τους στην αγροτική παραγωγή και τον αρδευτικό εξοπλισμό είναι ανυπολόγιστες. 

Στην ΠΕ Λάρισας οι προκαλούμενες αυτές ζημιές, έχουν λάβει τεράστιες διαστά σεις, με τις επιδρομές των αγριόχοιρων να αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο για  τους καλλιεργητές. Ειδικά φέτος όπου οι αγρότες της ΠΕ Λάρισας υφίστανται σημαντικές  απώλειες στα εισοδήματά τους λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τους πα γετούς της άνοιξης, τις χαλαζοπτώσεις και τις θεομηνίες του καλοκαιριού, οι ζημίες που  προκαλούνται, τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και στον εξοπλισμό τους, είναι σημα ντικές και εκτεταμένες, για τις οποίες όμως δεν προβλέπεται η λήψη αποζημίωσης από την  Πολιτεία μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α). Ο υφιστάμενος σχεδιασμός των αποζημιώσεων αφορά κυρίως θεομηνίες αλλά και ζημιές  από αρκούδες ή λύκους, ενώ για ζημιές από αγριόχοιρους καλύπτει μόνο τις περιοχές ό που προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR (υγροβιότοπους), στις οποίες όμως δεν  ανήκει το σύνολο των πληγέντων περιοχών.  

Είναι κοινή διαπίστωση και αποδεκτό το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον  υπερπληθυσμό του αγριόχοιρου σε όλη σχεδόν τη χώρα και έχει διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη  κατάσταση από την αλματώδη αύξηση του πληθυσμού τους με δυσμενείς επιπτώσεις και  καταστροφικές συνέπειες κυρίως στην αγροτική παραγωγή και το εισόδημα. 

Επειδή απαιτείται να βρεθεί λύση για να περιορισθούν τα προβλήματα με τη δια χείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων σε εθνικό επίπεδο. 

Επειδή η ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών προκαλούμενων από αγριόχοιρους σε  καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών δεν υφίσταται και το σύνολο των πληγέντων  καλλιεργειών ανήκει σε αυτές. 

Επειδή ειδικά φέτος, οι αγρότες της Π.Ε. Λάρισας εκτός των πρωτοφανών κατα στροφών από τα έκτακτα κλιματικά φαινόμενα υπέστησαν επιπρόσθετα και την κατα στροφή της εναπομένουσας σοδειάς τους και του αρδευτικού εξοπλισμού τους από τις  επιδρομές αγελών αγριόχοιρων. 

Επειδή οι επιπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά όχι μόνο το τοπικό εισόδημα, αλλά και την περιφερειακή και την εθνική οικονομία. 

Επειδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και συντρέχουν όλοι οι λόγοι για την άμεση εξεύρεση λύσης με την ενεργοποίηση και χρήση οποιουδήποτε δυνατού μηχανι σμού στήριξης των πληγέντων παραγωγών.

Επειδή είναι άμεση η ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη δρομολογήσει την τροποποίηση του κανονισμού ασφάλισης με την δια δικασία εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης για τον ΕΛΓΑ . 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη διαχείριση του υπερπλη θυσμού των αγριόχοιρων; 

2. Προτίθενται να εντάξουν τις προκαλούμενες ζημίες των αγροτικών εκμεταλ λεύσεων από τις επιδρομές αγριόχοιρων στο πρόγραμμα Κρατικών Οικο νομικών Ενισχύσεων – ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ); 

3. Προτίθενται να προβούν στην ενεργοποίηση όλων των πιθανών έκτακτων και πρόσθετων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το άρθρο 221 της ΚΟΑ για την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών, λόγω της επείγουσας και εξαιρε τικής σοβαρότητα της κατάστασης; 

4. Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Κανονισμού του ΕΛΓΑ σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασίας της αναλογιστικής μελέτης; Προτίθενται να συμπεριλάβουν και να εντάξουν νέους ασφαλιστικούς κινδύ νους όπως οι ζημιές από αγριόχοιρους; 

Scroll to Top