Εύρυθμη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000

Με το Ν. 4519/2018 ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της φύσης, με την ένταξη σε 36 φορείς όλων των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας μετά από ευρεία διαβούλευση. Ο Νόμος 4519/2018 αποτέλεσε τη συνέχεια μιας ευρείας μεταρρύθμισης στην οποία περιλήφθησαν δράσεις αντιμετώπισης αδυναμιών του παρελθόντος, παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αποφάσεων του ΣτΕ, κλπ.. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται και η οριστική υποβολή του αναθεωρημένου καταλόγου περιοχών στην Ευρ. Επιτροπή, με την ΚΥΑ 50473/11-12-2017

Ο Ν. 4519/2018 περιγράφει τις αρμοδιότητες των Φορέων, το ρόλο τους στα θέματα τοπικής ανάπτυξης, θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας καθώς και αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της διοίκησης και των εργαζομένων. Ο Ν. 4519/2018 ενσωματώνει στη διοίκηση των Φορέων κοινωνικά εργαλεία συμμετοχής και συναπόφασης, σύμφωνα με το πρότυπο της Local Agenda 21, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος με ενίσχυση του τοπικού προϊόντος. 

Με τον ίδιο νόμο εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά η χρηματοδότηση της λειτουργίας των ΦΔΠΠ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ προβλέφθηκαν θέσεις αορίστου χρόνου για τη στελέχωσή τους, εξασφαλίζοντας με μεταβατικές διατάξεις την απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας, υποστηρίζοντας έτσι και τους εργαζόμενους στους φορείς με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Μετά την ψήφιση του νόμου και μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου: 

Εγκρίθηκαν με ΥΑ όλοι οι Κανονισμοί Διοίκησης & Λειτουργίας και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ για 17 ΦΔΠΠ. 

Εγκρίθηκαν οι προϋπολογισμοί για όλους τους ΦΔΠΠ και είχαν εκταμιευθεί τα ποσά για 19 ΦΔΠΠ. 

Λειτουργούν όλα τα ΔΣ με πλήρεις αρμοδιότητες, είτε με νέα διοίκηση είτε με διοικήσεις που τοποθετήθηκαν προ του 2015. 

Προκηρύχθηκε πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στο οποίο εντάχθηκαν ήδη 8 ΦΔΠΠ και αναμένεται να ενταχθούν και οι υπόλοιποι με προϋπολογισμούς μέχρι 1 εκ. €. 

Εξασφαλίστηκε προϋπολογισμός μέσω του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ για υποστήριξη της έναρξης λειτουργίας των 8 νέων ΦΔΠΠ. 

Υλοποιείται έργο ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των Σχεδίων ΠΔ, των Σχεδίων Διαχείρισης μέσω των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας. 

Εγκρίθηκε και υλοποιείται το πιλοτικό έργο LIFE – IP 4NATURA, με προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων και ένα πολύ ισχυρό εταιρικό σχήμα και καινοτόμες εφαρμογές για σχέδια διαχείριση και προστατευόμενα είδη της ελληνικής βιοποικιλότητας. 

Μετά τις εκλογές, η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ σταμάτησε τη διαδικασία δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. των κανονισμών και έγκρισης των προϋπολογισμών, δεν φαίνεται να προχωρά η διαδικασία προκηρύξεων των 400 θέσεων αορίστου χρόνου, ενώ πολλά δημοσιεύματα αναφέρονται σε αμφισβήτηση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του θεσμικού πλαισίου των Φορέων. 

Με δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και με την πλήρη ενεργοποίησή του οι Φορείς θα δώσουν ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική ανάπτυξη, καλύπτοντας επίσης και τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πότε προβλέπεται να επανυπογραφούν και δημοσιευτούν σε Φ.Ε.Κ. οι κανονισμοί λειτουργίας των υπόλοιπων ΦΔΠΠ και να ολοκληρωθεί η έγκριση των προϋπολογισμών, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι Φορείς; 

2. Θα τηρηθεί η δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης για προσλήψεις 400 ΙΔΑΧ στους ΦΔΠΠ, που θα απελευθερώσει από την ομηρία τους νυν εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου; 

3. Πότε θα γίνει επικαιροποίηση των μελών των ΔΣ με τους νιους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και ββαθμού, εφόσον χρειάζεται μετά τις εκλογές του Μαΐου; 

4. Προτίθεται η ηγεσία του ΥΠΕΝ να επανατροποποιήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, που είχε την αποδοχή της πλειοψηφίας των εμπλεκομένων, επιστημόνων και ΜΚΟ, ενδεχομένως δημιουργώντας διοικητικά προβλήματα στο πλαίσιο προστασίας, παραβιάσεις των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας σε θέματα βιοποικιλότητας και προστατευόμενων περιοχών και ειδών και ανασφάλεια στους εργαζόμενους; 

Scroll to Top