Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης (ΔΣΕ)

Για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΕ), στο πλαίσιο του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’), έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 1058/71977/03.07.20′ 7 (ΦΕΚ 2331 Β’) «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εκπόνηση των ΔΣΒ, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής τους. 

Προκειμένου να εκπονηθούν τα σχέδια τα οποία θα αποτελέσουν την βάση για την αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων της χώρας στο εξής, πρέπει να γίνει άμεσα ανάθεση στις 13 Περιφέρειες της Χώρας για εκπόνηση, υποβολή και έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση υλοποιήθηκε δέσμη ενεργειών για την επίλυση δεκάδων προβλημάτων που αφορούσαν την ανάληψη του έργου εκ μέρους των Περιφερειών, καθώς και τη χρηματοδότηση αυτών από άλλες ιτηγές πέρα των μισθωμάτων τα οποία παρουσίαζαν καθυστέρηση στην είσπραξή τους εκ μέρους των Περιφερειών. 

Τα προβλήματα που αφορούσαν τη σύμβαση για την ανάθεση του έργου από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες έχουν ήδη επιλυθεί επί κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και αφορούσαν τόσο στην έκταση του έργου όσο και στο είδος αυτού. Μετά από σχετική πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ κοινοποιήθηκαν θεματικοί χάρτες ανά Δήμο της χώρας με την έκταση όλων των λιβαδικών τύπων σε αντίστοιχα σενάρια, αναλυτικό τιμολόγιο προεκτίμησης αμοιβής ανάλογα τον λιβαδικό τύπο, υπόδειγμα της προκήρυξης των διαγωνισμών για την εκτέλεση των έργων ανά περιφέρεια, καθώς και ο τρόπος χρηματοδότησης των Περιφερειών που απαιτείτο λόγω καθυστερήσεων στην είσπραξη των μισθωμάτων παρελθόντων ετών. Για τη χρηματοδότηση δόθηκε η λύση χρηματοδότησης από το ΥΠΑΑΤ κατόπιν σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Για την απαραίτητη δε προϋπόθεση της εκτέλεσης των μελετών στα όρια κάθε Δήμου (στο πρότυπο των Δασικών Διαχειριστικών Μελετών) έπειτα από σχετική πρωτοβουλία, υπήρξε θετική απάντηση από το ΝΣΚ, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση καθυστέρησης με την αιτιολογία της κατάτμησης ομοειδούς έργου, δεδομένου ότι πρόκειται για διακριτές χωρικές μονάδες μελέτης. 

Συγκεκριμένα, με τη διαχρονική παρακολούθηση των διαδικασιών για την επίλυση των προβλημάτων από την παρελθούσα πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, στάλθηκαν τεχνικές οδηγίες και έντυπο υλικό για συμπλήρωση από τις υπηρεσίες των ΔΑΟΚ προς όλες της Περιφέρειες, με σκοπό την καταγραφή και υποβολή στο ΥΠΑΑΤ της έκτασης των βοσκήσιμων γαιών σε εκτάρια και ανά κάθε Δήμο της χώρας. Στόχος καταρχήν ήταν οι αναγκαίες βοσκήσιμες εκτάσεις, επιλέξιμες ή μη, να γίνουν γνωστές στο ΥΠΑΑΤ από τους κατεξοχήν αρμόδιους, τις Περιφέρειες και τις υπηρεσίες αυτών, ώστε να υπάρχει μια προεκτίμηση του συνολικού κόστους υλοποίησης τόσο από αυτές όσο και από το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να γνωρίσει τα χρήματα που αναλογούν για την εκπόνηση των μελετών και το χρηματικό ποσό που θα αναγραφεί στη σύμβαση εκάστης Περιφέρειας με Το ΥΠΑΑΤ. 

Στο αρχικό αίτημα των Περιφερειών για την αποστολή πρότυπης σύμβασης μεταξύ Περιφερειών και μελετητικών γραφείων και κόστους ανά στρέμμα για αμοιβή μελετών, δόθηκε απάντηση, από την ΕΑΑΔΗΣΥ σε ότι αφορά τους νέους τύπους των συμβάσεων στο πλαίσιο του Ν.4412/16 και από το ΥΠΑΑΤ μετά από συνεννόηση και με το ΓΕΩΤΕΕ, σχετικά με την αμοιβή Γεωτεχνικών (Γεωπόνων και Δασολόγων), όπως προκύπτει από τον πίνακα προεκτίμησης αμοιβής που έχει πειραματικά ελεγχθεί σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) και έχει γίνει ήδη αποδεκτή από το 9ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο το οποίο υλοποιήθηκε για το θέμα αυτό από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, το 2018. Έπειτα από αυτή τη διαδικασία, στο τέλος του 2018 απεστάλησαν οι πρότυπες συμβάσεις από το ΥΠΑΑΤ σε όλες τις Περιφέρεις της Χώρας. 

Επιπλέον, όσον αφορά τα μισθώματα και τις εισπράξεις αυτών έχει δημιουργηθεί σύγχυση για το ποιος και γιατί καταβάλλει μισθώματα και απαιτείται επίλυση για αποφυγή άλλων καθυστερήσεων και ελλιπούς πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση η βοσκή εντός βοσκήσιμων γαιών ασκείται επί βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής (παρ.2, αρθ3, Ν.4351/2015).Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν ιδιόκτητα βοσκοτόπια δεν καταβάλλουν μισθώματα, όπως και οι Δήμοι για τις δημοτικές εκτάσεις, όμως τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες σύμφωνα με το αρθ.10 του Ν.3208/2003 και το ΠΔ 258/1985 «Δημοτικό και Κοινοτικό Κτηματολόγιο» (ΦΕΚ 99A’), οφείλουν να εκπονήσουν μόνοι τους ΔΣΒ, εφόσον επιθυμούν να βοσκήσουν τις εκτάσεις τους ή να δηλώνουν στην αρμόδια Περιφέρεια την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων αυτών στα ΔΣΒ που θα εκπονηθούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.2, παρ.3 της KYA 1058/71977/03.07.2017 (ÞEK 2331 B ́). 

Επειδή μεγάλες βοσκήσιμες εκτάσεις είναι ιδιόκτητες, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, μοναστηριακές εκτάσεις κά και οι οποίες δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν μισθώματα, αλλά μπορούν να ενταχθούν στην σύνταξη των ΔΣΒ από τις Περιφέρειες. 

Επειδή η εκπόνηση των ΔΣΒ πρέπει να ξεκινήσει ούτως ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων της χώρας στο εξής 

Επειδή η εκπόνηση των ΔΣΒ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον εξορθολογισμό των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι αγρότες της χώρας μας 

Επειδή η εκπόνηση των ΔΣΒ θα πολλαπλασιάσει τις επιλέξιμες προς ενίσχυση εκτάσεις της χώρας μας και επομένως θα μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της εξωτερικής σύγκλισης 

Επειδή το ΥΠΑΑΤ έχει ήδη ολοκληρώσει την μακριά και απαιτητική διαδικασία για την ορθή και οικονομικά διαχειρίσιμη εκπόνηση των ΔΣΒ 

Επειδή έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος από όταν οι πρότυπες συμβάσεις από το ΥΠΑΑΤ είναι διαθέσιμες σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας 

Επειδή μετά το πέρας των διαδικασιών από μέρους του ΥΠΑΑΤ ο Περιφέρειες της χώρας πρέπει να αναλάβουν άμεσα το μέρος της ευθύνης που τους έχει εκχωρηθεί για την εκπόνηση των ΔΣΒ 

Επειδή θα πρέπει να μοιράζονται δίκαια τα βάρη των δαπανών σε όλους όσους απολαμβάνουν και τα οφέλη

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την έγκαιρη εκτέλεση των ΔΣΒ προκειμένου να αποφύγουμε άλλες καθυστερήσεις και απώλεια του εισοδήματος των κτηνοτρόφων μας; 

Πότε θα υπογραφούν επιτέλους οι εδώ και καιρό έτοιμες συμβάσεις για να αναλάβουν οι Περιφέρειες τις ευθύνες τους και να εκτελεστούν τα έργα εκπόνησης των μελετών, χωρίς άλλη καθυστέρηση; 

Ποιες ενέργειες πρόκειται να κάνει για την ίση συμμετοχή στη δαπάνη σύνταξης ΔΣΒ από τις Περιφέρειες, όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου να ενταχθούν όλες οι βοσκήσιμες γαίες της χώρας στους εγκεκριμένους βοσκότοπους

Scroll to Top