ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

Κατά τις παρελθούσες καλλιεργητικές περιόδους (2018-2019), το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια της διευκόλυνσης και δημιουργίας  ευέλικτων συνθηκών εργασίας και παροχής κινήτρων για τους αγρότες,  προέβη σε ουσιαστική παρέμβαση προς την τότε Διοίκηση της ΔΕΗ, με  σκοπό, τα αγροτικά τιμολόγια των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που  αφορούν την κατανάλωση ρεύματος άρδευσης, να μην εκδίδονται κατά την  συνήθη δίμηνη χρονική περίοδο. Αντίθετα, διεκδικήσαμε το πάγιο αίτημα των  αγροτών να εκδίδεται ένας ενιαίος λογαριασμός στο τέλος Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, καθόσον η ταμειακή τους δυνατότητα την περίοδο εκείνη είναι  μεγαλύτερη, λόγω των πληρωμών των επιδοτήσεων και της εν γένει πώλησης  των αγροτικών προϊόντων τους. 

Το πάγιο αυτό αγροτικό αίτημα, τείνει αφενός στην εξασφάλιση ρευστότητας  για τις ανάγκες παραγωγής και καλλιέργειας, ώστε απρόσκοπτα να  συνεχίζεται η καλλιεργητική περίοδος, αφετέρου τείνει και στην αποτροπή  ύπαρξης και συσσώρευσης ανεξόφλητων τιμολογίων, οδηγώντας τους  αγρότες σε ένα φαύλο κύκλο οφειλών, αδυναμίας πληρωμών, διακοπής  ηλεκτροδότησης και αδυναμίας καλλιέργειας. Σήμερα, το αίτημα αυτό  καθίσταται πλέον επίκαιρο και επιτακτικό, δεδομένης της οικονομικής και εν  γένει συγκυρίας εξαιτίας της πανδημίας του Κορωναιού, η οποία ανέδειξε  πλείστα προβλήματα.  

Επειδή, η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται καθημερινά  προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της κρατικής επέμβασης, ώστε να  βελτιώνει τις συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας, παρέχοντας κίνητρα  στον μικρό και μεσαίο αγρότη, που αδυνατεί να εξασφαλίζει ρευστότητα,  καθώς οι αγρότες συμβάλουν τα μέγιστα στην εθνική προσπάθεια για έξοδο  από την κάθε κρίση, παράγοντας καθημερινά εθνικό πλούτο. 

Επειδή, υφίσταται θολό τοπίο ως προς το εάν είναι σε ισχύ το ευνοϊκό μέτρο  έκδοσης ενιαίου αγροτικού τιμολογίου και ενόψει της σε εξέλιξη καλλιεργητικής περιόδου, καθίσταται αναγκαίο να παρασχεθούν  διευκρινήσεις.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

– Βρίσκεται σε ισχύ το μέτρο αυτό διευκόλυνσης των αγροτών και για  την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο;  

– Σε διαφορετική περίπτωση, προτίθεστε να προβείτε σε ανάλογη  παρέμβαση προς την διοίκηση της ΔΕΗ ή σε όποια ενδεδειγμένη  ενέργειά σας, ώστε να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική της έκδοσης ενιαίου  αγροτικού τιμολογίου και για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο; 

Scroll to Top