Άμεση επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Τάξης του Λυκείου

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης και της απορρέουσας από αυτήν αύξησης και  εντατικοποίησης των φαινομένων φυσικών καταστροφών, το γεγονός της κατάργησης του  μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» (ΦΕΚ 2338/Β΄/15-05-2020 (Υ.Α.  αριθ. 74181/Δ2/2020 με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων  του Γενικού Λυκείου και Υ.Α. αριθ. 74182/Δ2/2020 με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα των  μαθημάτων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου) θεωρείται επιεικώς απαράδεκτο.  

Όπως μπορούμε να δούμε και στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών  Επιστημών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020 (αρ. πρωτ.  143685/Δ2), το μάθημα που το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας καταργεί – και μάλιστα χωρίς  να δοθεί η δυνατότητα διαβούλευσης στους γεωλογικούς φορείς – προσφέρει πολύτιμες  γνώσεις μέσα από ενότητες όπως: Φυσικοί πόροι και «αειφόρα» ανάπτυξη, Μείωση της  βιοποικιλότητας, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Αλλαγή του κλίματος της Γης στο Κεφάλαιο για  τους Φυσικούς Πόρους, Εδαφική υποβάθμιση – Διαβρώσεις και Εκμετάλλευση και  προστασία υπεδάφιου πλούτου στο Κεφάλαιο για τους Εδαφικούς Πόρους.  

Το ίδιο σημαντικά κρίνονται και τα Κεφάλαια 5. Υδατικοί Πόροι και 6. Δασικοί Πόροι στα  οποία οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως είναι η ρύπανση  των υδάτων και οι δασικοί εχθροί – κίνδυνοι, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ενότητες, καθώς και  με την έννοια των Φυσικών Προστατευόμενων Περιοχών στο Κεφάλαιο 7. Είναι, θεωρούμε, ευνόητο το πόσο σημαντικό Κεφάλαιο είναι τόσο το 9ο, Μορφές Ενέργειας, όσο και το 10ο,  Διαχείριση Αποβλήτων. Όσα αναφέρονται παραπάνω – γιατί δεν αναφέρονται όλα – αποτελούν θέματα εξαιρετικά επίκαιρα λόγω της κλιματικής κρίσης και σίγουρα απόλυτα  συνυφασμένα με το μέλλον του πλανήτη και κατ’ επέκταση της ανθρωπότητας.  

Η κατάργηση του μαθήματος γίνεται χωρίς αιτιολόγηση και επιστημονική τεκμηρίωση,  όπως αναφέρει η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία (ΕΓΕ) σε σχετικό αίτημά της προς το ΙΕΠ και  το Υπουργείο Παιδείας (17/06/2020), όπου και επισημαίνει ότι επανειλημμένα η Επιτροπή  Διδακτικής των Γεω-επιστημών της ΕΓΕ, αλλά και το σύνολο των Γεω-επιστημόνων, ζητούν  την καθιέρωση του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ως  υποχρεωτικό μάθημα, όπως ήταν σε παλαιότερα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού  Λυκείου.  

Εκτός της αναγκαιότητας επαναφοράς του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών  Πόρων», αναγκαιότητα αποτελεί και η ισχυροποίηση της Γεωλογίας και των Γεω-επιστημών  στο ελληνικό σχολείο. Άλλωστε, η επαναφορά του μαθήματος σίγουρα θα συμβάλει σε αυτό.  Ωστόσο, για το σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητο η διδασκαλία του μαθήματος να γίνεται από τους ειδικούς επιστήμονες, τους γεωλόγους εκπαιδευτικούς, και όχι από άλλους κλάδους για  τη συμπλήρωση ωρών και μόνο.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι: 

Με τη κατάργηση του μαθήματος δεν δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα πρόσβασης σε  γνώσεις Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και εν γένει Γεω-επιστημών, τη στιγμή που ήδη  βιώνουμε την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της 

Οι Γεω-επιστήμες αποτελούν βασικό πυλώνα για μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη  περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναγκαίο γνωστικό πεδίο για την κοινωνία και την καθημερινή  ζωή, καθώς προσφέρουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθολογική διαχείριση των  ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων και την ανάπτυξη ορθής συμπεριφοράς απέναντι  στα γεωλογικά φαινόμενα 

Η οικονομική ανάπτυξη της χώρας στηρίζεται και στον γεωλογικό της πλούτο, που μπορεί  να γίνει ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς παράγοντες 

Η κλιματική κρίση επελαύνει και τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών εντείνονται,

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία  και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ Τάξης του  Λυκείου;  

2. Με ποια αιτιολόγηση προχώρησε εξαρχής στην κατάργηση του μαθήματος; 

Scroll to Top