Απόρριψη από την ΑΔΑΕ εξοπλισμού για τις παρακολουθήσεις

Με την ΚΥΑ 2123/17.7.2018 των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής και Δικαιοσύνης,  χορηγήθηκαν στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) από το  αποθεματικό της ΕΕΤΤ, 300.000 ευρώ για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού,  απαραίτητου για την τεχνολογική αναβάθμιση της Αρχής. 

Μετά από ομόφωνη απόφαση (7-0) της Ολομέλειας της Αρχής τον Μάρτιο του2019 , έγινε  έρευνα αγοράς σε χώρες του εξωτερικού ώστε να διεξαχθεί διεθνής διαγωνισμός για την  προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (“αντιβαλιτσάκι”), που θα χρησίμευε στον εντοπισμό και τον  έλεγχο του αντίστοιχου χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (“βαλιτσάκι”). 

Ξαφνικά, τον Σεπτέμβριο του 2019, και ενώ το μόνο που μεσολάβησε ήταν ο διορισμός νέου  Προέδρου της Αρχής, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η συγκρότηση της Ολομέλειας (η  οποία έκτοτε αριθμεί 4 μέλη συνολικά), η Ολομέλεια της Αρχής έλαβε νέα απόφαση επί του  θέματος, ανακαλώντας την προηγούμενη και με ισοψηφία 2-2 ( η οποία λόγω της διπλής  ψήφου του νέου Προέδρου έγινε τελικά πλειοψηφία 3-2) απέρριψε τελικά την προμήθεια  αυτή.  

Πέραν αυτού “χάθηκαν” και οι 300.000 ευρώ που προορίζονταν για την ως άνω προμήθεια,  γιατί ούτε άλλος εξοπλισμός αγοράστηκε, ούτε μεταφέρθηκαν τα χρήματα για το 2020.  

Τον Ιούνιο του 2020 εισήχθη στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του  Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών  (ΕΕ)2016/800, 2017/1271, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, Κύρωση του Μνημονίου  Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας  και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της ΚυπριακήςΔημοκρατίας,  τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727  και άλλες διατάξεις”. Μεταξύ των διατάξεων του νομοσχεδίου αυτού υπήρξαν και κάποιες  που αφορούσαν την λειτουργία της ΑΔΑΕ, τροποποιώντας το άρθρο 6 του Ν. 3115/2003  και συγκεκριμένα προέβλεπαν ότι ο έλεγχος στους παρόχους Τηλεπικοινωνιών και  Ταχυδρομείων, στην ΕΥΠ, στη ΔΙΔΑΠ κλπ θα ασκείται πλέον από τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ,  αφαιρώντας την αρμοδιότητα αυτή από την Ολομέλεια, μετατρέποντας δηλαδή ουσιαστικά  την ΑΔΑΕ σε μονοπρόσωπο όργανο.  

Μετά από την κριτική που ασκήθηκε και τις διαφωνίες που εξέφρασε η αντιπολίτευση ο  Υπουργός Δικαιοσύνης κατά την διάρκεια της συζήτησης του ως άνω νομοσχεδίου, απέσυρε  τις διατάξεις που αφορούσαν την ΑΔΑΕ. 

Η προμήθεια του εξοπλισμού αυτού κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής  που προφυλάσσει το απόρρητο των επικοινωνιών των προσώπων σε μια κρίσιμη για τα  εθνικά ζητήματα της χώρας συγκυρία.  

Πρόσφατα μάλιστα η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOTEμε ανακοίνωσή της  παραδέχτηκε την διαρροή, λόγω κυβερνο-επίθεσης κατά την άποψή της, εκατοντάδων  χιλιάδων αρχείων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων συνδρομητών της, ακόμη και πολιτικών  προσώπων, χωρίς να υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Αρχής. 

Για τους λόγους αυτούς, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός 

1. Με ποια αιτιολογία ή σκοπιμότητα ελήφθη η ως άνω αναφερόμενη απόφαση του Σεπτεμβρίουτου2019 με τηνοποία ακυρώθηκε η αγορά εξοπλισμού αντι παρακολούθησης και μάλιστα με την ισχνή πλειοψηφία της διπλής ψήφου του Προέδρου, ανατρέποντας την προηγούμενη ομόφωνη (7-0) και με πλήρη συγκρότηση απόφαση της Ολομέλειας της Αρχής; 

2. Με ποιο εξοπλισμό και ποια μέσα εργάζεται η Αρχή για την αντιμετώπιση της  σωρείας των υποκλοπών που καταγγέλλουν ακόμη και οι ίδιες εταιρείες και  αδυνατεί η Αρχή να διαπιστώσει; 

3. Ποια διοικητικά μέτρα έχει λάβει η Αρχή για την αντιμετώπιση αυτών των  φαινομένων; 

Scroll to Top