Εξαίρεση Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος Φ.Π.Α. από την επιστρεπτέα ενίσχυση 4

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 282/17-11-2020 (ΦΕΚ 5081/Β/17-11-2020) των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών που τροποποιεί  την ΓΔΟΥ281/13-11-2020, εντάσσονται στο πρόγραμμα του τέταρτου κύκλου του  προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μόνο οι αγρότες κανονικού  καθεστώτος και όχι αυτοί του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., παρόλο που είναι και κατά  κύριο επάγγελμα αγρότες. Σύμφωνα δε με τη σχετική ανακοίνωση της 25/11 του  ΥπΑΑΤ, τούτο γίνεται ώστε να επωφεληθούν οι αγρότες των ευνοϊκών όρων του  προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών τους αναγκών στην  τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής  δηλώσεων έχει οριστεί η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 

Το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α των αγροτών αποτελεί μία πρόβλεψη των άρθρων 295-305  της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ και η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας έγινε  προκειμένου να αποφευχθούν δυσανάλογα προβλήματα διοικητικής και οργανωτικής  φύσης (όπως, ενδεικτικά λογιστηριακή οργάνωση). Προς τούτο, οι αγρότες ειδικού  καθεστώτος Φ.Π.Α. του Άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α απαλλάσσονται μόνον από την υποχρέωση, να τηρούν βιβλία και για τις πωλήσεις των προϊόντων τους και να  εκδίδουν τιμολόγια, καθώς αυτά τα εκδίδουν οι αγοραστές, και για κανένα λόγο δεν  απεκδύονται και την επαγγελματική τους ιδιότητα.  

Στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. αγροτών εντάσσονται οι μικροί αγρότες της χώρας μας ,  οι οποίοι : α) κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς  οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και  παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ  (15.000 €) και β) έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων  ευρώ (5.000 €). Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή πρέπει  να συντρέχουν και τα δύο κριτήρια, προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται  στο ειδικό καθεστώς  

Επειδή το ειδικό καθεστώς αυτό, σχετίζεται μόνο με τον Φ.Π.Α. και τα θέματα  διοικητικής και οργανωτικής φύσης και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την  αγροτική επαγγελματική ιδιότητα των αγροτών 

Επειδή τα έξοδα των καλλιεργητικών αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης  της πανδημίας των επαγγελματιών αγροτών ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν αίρονται  από το καθεστώς Φ.Π.Α. στο οποίο εντάσσονται  

Επειδή οι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν μπορούν να επωφεληθούν των  ευνοϊκών όρων του προγράμματος για να καλύψουν τα έξοδα των καλλιεργητικών τους  αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας  

Επειδή στο ειδικό καθεστώς αγροτών εντάσσονται οι μικροί αγρότες της χώρας μας  που αποτελούν και την πολυπληθέστερη κατηγορία αγροτών  

Επειδή ειδικά οι μικροί αγρότες της χώρας μας είναι και οι πλέον ευάλωτοι στις  επιπτώσεις της πανδημίας στο εισόδημα και τη βιωσιμότητά τους 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί 

1. Πόσοι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του Άρθρου 41 του Κώδικα  Φ.Π.Α εξαιρούνται από το τέταρτο κύκλο του προγράμματος της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής και τι ποσοστό των συνολικών  επαγγελματιών αγροτών της χώρας μας αποτελούν; 

2. Ποιοι είναι οι λόγοι εξαίρεσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος  Φ.Π.Α. του Άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α από το τέταρτο κύκλο του  προγράμματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και ποιοι από αυτούς  θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με ενέργειες της διοίκησης; 

3. Επειδή ο αποκλεισμός των αγροτών αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.  συνιστά επιλογή, η οποία στερεί από την πλειοψηφία των αγροτών  απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των εξόδων των καλλιεργητικών  αναγκών στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της πανδημίας,  σκοπεύουν τα συναρμόδια Υπουργεία να διορθώσουν αυτή τη επιλογή και να συμπεριλάβουν στα μέτρα ενίσχυσης τους αγρότες ειδικού  καθεστώτος Φ.Π.Α. ; 

4. Θα ενταχθούν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. τελικά σε αυτή την  πρόσκληση υπό την προϋπόθεση της αλλαγής των όρων και της  δέουσας παράτασης ή σκοπεύετε να τους εντάξετε σε επόμενη που είναι  απαραίτητο να εκδοθεί;

Scroll to Top