ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Δεδομένης της εξέλιξης της πανδημίας, ήδη τελούν σε πλήρη αναστολή λειτουργίας οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, καθώς και οι Δημοτικοί βρεφικοί και παιδικοί  σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης των Δήμων και Περιφερειών.  

Στους παραπάνω επιβλέποντες φορείς / υπηρεσίες τοποθέτησης ήδη έχουν τοποθετηθεί και  απασχολούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, δεκάδες ωφελούμενοι  – απασχολούμενοι, οι οποίοι όμως, από την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των δομών των φορέων  αυτών, δηλαδή των δομών εκπαίδευσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του  COVID-19, και για όσο διάστημα θα διαρκεί η παρατεταμένη αναστολή των δομών εκπαίδευσης, θα  τελούν αντίστοιχα οι ίδιοι σε αναστολή παροχής εργασίας, που στην ουσία σημαίνει παύση εργασίας.  

Κατά την διάρκεια ισχύος των μέτρων της αναστολής λειτουργίας των δομών που έχουν  τοποθετηθεί, ουδεμία απολύτως πρόβλεψη έχει γίνει από το Υπουργείο Εργασίας, ούτε σε επίπεδο  οικονομικής ενίσχυσης, ούτε σε επίπεδο εναλλακτικής τοποθέτησης και απασχόλησης τους σε άλλες  δομές, που είναι σε λειτουργία, παραμένοντας οι «ωφελούμενοι» εγκλωβισμένοι σε μια εργασία, ενώ  στην πραγματικότητα επανέρχονται σε κατάσταση ανεργίας και απώλειας των σχετικών οικονομικών  απολαβών και μάλιστα για παρατεταμένο και αόριστο χρονικό διάστημα.  

Πλην όμως, είναι ευκόλως αντιληπτή η διακριτή μεταχείριση, που υφίσταται μεταξύ των  απασχολούμενων σε δομές των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, και των απασχολούμενων μέσω του ίδιου ακριβώς προγράμματος κοινωφελούς εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, σε δομές των οποίων η  λειτουργία συνεχίζεται απρόσκοπτα. Το δε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας εξελίσσεται στην πράξη  σε πρόγραμμα δύο ταχυτήτων και κατηγοριών για τους απασχολούμενους, δηλαδή για αυτούς που  ανήκουν στην κατηγορία των απασχολούμενων σε δομές που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία και  εργάζονται, και για τους οποίους το Υπουργείο – δικαίως μεν και ορθώς- προέβλεψε με την σχετική  εγκύκλιό του, την δυνατότητα, εφόσον τοποθετήθηκαν σε δομές που συνεχίζεται η λειτουργία τους να  λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού, ή εναλλακτικά να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον η φύση  των καθηκόντων τους το επιτρέπει. Η δεύτερη κατηγορία αφορά στους απασχολούμενους, οι οποίοι ενώ  τοποθετήθηκαν με τα ίδια προγράμματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, εντούτοις, παραμένουν  άνεργοι, χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση, διότι είχαν τοποθετηθεί σε δομές που τελούν σε  πλήρη αναστολή λειτουργίας.  

Επειδή, είναι προφανής η διακριτή μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων που απασχολούνται  δυνάμει του ίδιου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, η οποία πρέπει να αρθεί άμεσα διά  νομοθετικής παρεμβάσεως του Υπουργείου, που θα ρυθμίζει το καθεστώς απασχόλησης των  απασχολούμενων το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης που έχουν  τοποθετηθεί.  

Επειδή, η ίση μεταχείριση μπορεί να επιτευχθεί με την πρόβλεψη για την κατηγορία αυτή των  απασχολούμενων,  

α) διακοπής της τοποθέτησης για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των εκπαιδευτικών δομών,  ώστε να εγγράφονται για ισόχρονο διάστημα στα μητρώα ανέργων, λαμβάνοντας τις σχετικές παροχές  και επανεργοποίησης του προγράμματος, μετά την λήξη των μέτρων της αναστολής λειτουργία των  δομών ή  

β) της τοποθέτησης τους σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντος φορέα, που είναι σε  λειτουργία, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη θέση στον νέο φορέα καθ΄ υπέρβαση του εγκεκριμένου στον  νέο φορέα αριθμού θέσεων και σε κάθε περίπτωση  

γ) Σε έκτακτη οικονομική παροχή, ενόψει της γενικότερης πρόβλεψης και ισχύος λήψης μέτρων  για την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που πλήττονται λόγω των μέτρων για την μη διασπορά  του covid 19.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο, για την συγκεκριμένη κατηγορία  απασχολούμενων μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, που  παρέμειναν άνεργοι λόγω της αναστολής λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης που έχουν  τοποθετηθεί;  

2. Προτίθεται το Υπουργείο να υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις για μια ιδιαιτέρως μη  προνομιούχα ομάδα πολιτών, δεδομένου ότι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα κοινωφελούς  εργασίας λόγω της ανεργίας τους;  

3. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε έκτακτη επιδοματική πολιτική για τις κατηγορίες αυτών  των απασχολούμενων, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο ανήκουν σε ιδιαιτέρως ευάλωτη  κοινωνική ομάδα; 

Scroll to Top