Διευκρινίσεις για το καθεστώς υποχρεωτικής αναστολής ωφελούμενων της πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Κέντρα Πρόνοιας και Συναφείς Φορείς

Στο με αρ. πρωτ: 0.4706/4-11-20 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «2η Ανακοίνωση σχετικά με τη Δημόσια  Πρόσκληση Νο 4/2020 Του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 ΑΤΟΜΑ σε  Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών  (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» την  οποία υπογράφει η Γενική Γραμματέας Εργασίας κα Άννα Στρατηνάκη,  ορίζεται ότι οι Ωφελούμενοι Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε  Επιβλέποντες Φορείς των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται σε  επιδημιολογικό επίπεδο Β «αυξημένου κινδύνου» των οποίων αναστέλλεται  υποχρεωτικά η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή

Επιπρόσθετα, συμβάσεις εργασίας των ωφελούμενων σε  Επιβλέποντες Φορείς των περιφερειακών ενοτήτων που εντάσσονται σε  τοπικά απαγορευτικά μέτρα (τοπικό «lockdown») σύμφωνα με την υπό  στοιχεία αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/2-11-2020 (Β΄ 4831) κοινή υπουργική  απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, των οποίων αναστέλλεται υποχρεωτικά η  λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται σε αναστολή από την  ημερομηνία επιβολής του και για δεκατέσσερις ημέρες τουλάχιστον. 

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι αναγκαστικά τίθενται σε αναστολή, διότι δε  μπορούν λόγω της φύσης του αντικειμένου τους να εργαστούν εξ  αποστάσεως, όπως για παράδειγμα οι γυμναστές, δε διευκρινίζεται στην ίδια  απόφαση αν θα λάβουν κάποια αποζημίωση για το χρόνο της αναστολής. 

Επιπλέον, σε αυτό το μεσοδιάστημα δε διευκρινίζεται αν οι  ωφελούμενοι αποζημιώνονται όπως άλλοι εργαζόμενοι σε αναστολή, ή αν  λογίζονται ως άνεργοι. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να εργαστούν σε  αγροτικές εργασίες, κάνοντας χρήση του εργόσημου, ωστόσο δεν  προβλέπεται κάτι τέτοιο από την κείμενη νομοθεσία. 

Το καθεστώς των ωφελούμενων των οποίων η απασχόληση είναι σε  αναστολή, δυστυχώς τους αποκλείει από όλα τα μέτρα ενίσχυσης που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση, αλλά και από τις αναστολές  υποχρεώσεων προς το κεντρικό κράτος και τις τράπεζες. Πρόκειται μάλιστα  για πολίτες οι οποίοι προφανώς για να συμμετέχουν σε ένα Κοινωφελές  Πρόγραμμα, έχουν διανύσει μακρά περίοδο ανεργίας και έχουν μικρό  οικογενειακό εισόδημα.  

Επειδή, την παρούσα στιγμή υπάρχουν ωφελούμενοι σε αναστολή οι  οποίοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, που  σημαίνει ότι η διαβίωσή τους εξαρτάται από τη μισθοδοσία τους 

Επειδή, από την Ανακοίνωση του Υπουργείου στις 4/11/20, προκύπτει  κενό ως προς το αν υπάρχει αποζημίωση για το χρονικό διάστημα της  αναστολής 

Επειδή, δημιουργούνται ερωτήματα και ανησυχίες για τη συνέχιση των  συγκεκριμένων προγραμμάτων 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προβλέπεται αποζημίωση για τους ωφελούμενους οι οποίοι  υποχρεωτικά τίθενται σε αναστολή από τους Φορείς στους  οποίους απασχολούνται; 

2. Με ποια μέτρα προτίθενται να στηρίξουν τους ωφελούμενους του  Προγράμματος 4/2020 ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις  οικονομικές απαιτήσεις αυτής της περιόδου; 

Scroll to Top