Καταστρατήγηση των διατάξεων αναφορικά με την λειτουργία του χονδρεμπορίου από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες

Όπως είναι γνωστό με την ΚΥΑ Αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 78363, (Β’ 5350/5-12-2020), αναφορικά με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και την χρονική  παράταση της αναστολής λειτουργίας της αγοράς, οι επιχειρήσεις  χονδρεμπορίου δεν συμπεριλήφθηκαν στους ΚΑΔ και στις δραστηριότητες  των οποίων η λειτουργία τελεί υπό περιορισμό. Μάλιστα με την με την περ.γ  της παρ.3 του άρθρ. 1 ορίστηκαν και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να λειτουργούν οι επιχειρήσεις χονδρεμπορίου για την, με φυσική παρουσία,  εξυπηρέτηση επαγγελματιών αγοραστών. Στις προβλέψεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική έκδοση τιμολογίου, η επίδειξη  αποδεικτικού ότι ο αγοραστής είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης ή νόμιμος  εκπρόσωπος αυτής, η τήρηση των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης κ.α.. 

Αποτέλεσμα αυτής της διευκρίνησης, καθώς ούτε και με το προηγούμενο  πλαίσιο απαγορεύονταν ρητά η πώληση ειδών χονδρεμπορίου, είναι ότι οι μεγάλες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους πώλησης  ηλεκτρικών ειδών, Η/Υ, ειδών σπιτιού κ.ο.κ. ξεκίνησαν από την Κυριακή 6  Δεκεμβρίου καμπάνιες ενημέρωσης και επικοινωνίας προς το καταναλωτικό κοινό τους για την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές υπό τις άνωθεν  προϋποθέσεις. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Η  Καθημερινή» στις 9/12 το γεγονός αυτό ασκεί πιέσεις ακόμα και προς  αλυσίδες που δεν επιθυμούν να ανοίξουν με φυσική παρουσία των πελατών  τους καθώς απειλούνται σε διαφορετική περίπτωση να χάσουν μερίδιο της αγοράς τους. Εύλογο είναι ότι ο έλεγχος εφαρμογής του παραπάνω μέτρου  ως προς το εάν η εκάστοτε αγορά από τον ιδιώτη επαγγελματία γίνεται για την  ικανοποίηση επαγγελματικών ή οικιακών αναγκών του είναι σχεδόν αδύνατος.  Έτσι, το ενδεχόμενο καταστρατήγησής του θα δημιουργήσει συνθήκες άνισου  ανταγωνισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανάλογα  προϊόντα ως είδη τελικής κατανάλωσης 

Επισημαίνεται ότι μεγάλες εμπορικές αλυσίδες π.χ. ηλεκτρονικών ειδών, εμπορεύονται και μια σειρά διαφορετικών ειδών όπως σχολικά, γραφική ύλη,  παιχνίδια, κλπ. για τα οποία δεν ισχύουν οι περιορισμοί που ορθώς  επιβλήθηκαν στα Super Market για την πώληση βιομηχανικών ειδών. Τέλος,  με βάση της σημερινές ρυθμίσεις δεν υπάρχει τίποτα που να αποτρέπει  επαγγελματίες από τον να χορηγούν εξουσιοδοτήσεις σε φιλικά ή συγγενικά  τους πρόσωπα για να καλύψουν έτσι τις τρέχουσες καταναλωτικές τους  ανάγκες ενόψει της εορταστικής περιόδου. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θεωρείται ότι η λειτουργία των μεγάλων εμπορικών καταστημάτων  προϊόντων ηλεκτρονικών ειδών, ειδών σπιτιού, πώλησης Η/Υ κ.α. για  επαγγελματίες πελάτες συνιστά οιωνοί στρέβλωση του ανταγωνισμού  εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε  αντίστοιχους κλάδους; 

2) Προτίθεται η κυβέρνηση να αυστηροποιήσει το πλαίσιο λειτουργίας  των καταστημάτων χονδρεμπορίου για να αποφευχθούν περιπτώσεις  καταστρατήγησης του σημερινού πλαισίου λειτουργίας των  καταστημάτων; 

3) Με ποιο τρόπο προτίθεται να ελέγξει τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες  από την καταστρατήγηση των όποιων ρυθμίσεων για την πώληση  προϊόντων χονδρεμπορικής; 

Scroll to Top