Αυξήσεις των ορίων ηλικίας και μειώσεις συντάξεων για χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους

Μέσα στην υγειονομική και οικονομική κρίση, με την κοινωνία να στενάζει και  τους πολίτες να βιώνουν έντονα το αίσθημα ανασφάλειας, το Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη προχωρήσει σε έμμεσες  αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μειώσεις συντάξεων. 

Η αρχή έγινε με την δημοσίευση του νόμου 4670/2020 (άρθρο 26), τέλη του  Φεβρουαρίου, που τροποποίησε τον προηγούμενο νόμο 4387/2016. Εν  συνεχεία, στις 16.9.2020, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία παραβιάζει κάθε έννοια νομιμότητας: 

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Φ1500/19412/716, ο Υπουργός  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προχώρησε στην ανάκληση τριών  προηγούμενων εγκυκλίων οδηγιών, τις υπ’ αριθμ.  Φ.80000/58967/77/Δ27.17/29-12-2017, Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034/12-09-2018 και Φ.1500/Δ17/οικ.42472/969/14-03-2019, με την ευρηματική αιτιολογία  ότι, εκείνες «ουδέποτε υλοποιήθηκαν». 

Παραβιάζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης  εμπιστοσύνης του πολίτη, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  ανακάλεσε τρεις εγκυκλίους, τρία χρόνια μάλιστα, μετά τη δημοσίευση του  νόμου 4387/2016, με τον ισχυρισμό ότι, δεν εφαρμόστηκαν ποτέ αν και αυτές  είχαν δημοσιευτεί, το 2017, το 2018 και το 2019. 

Πρόκειται, σαφώς, για μια ανεδαφική διαπίστωση, καθώς, χιλιάδες είναι οι  ασφαλισμένοι, οι οποίοι μελετώντας το ασφαλιστικό καθεστώς που  διαμόρφωναν οι συγκεκριμένες οδηγίες (και μάλιστα επί μακρόν), αποφάσισαν  να συνταξιοδοτηθούν.

Η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο, καθώς οι οδηγίες αυτές, δεν  αφορούν, μόνο το ποσό της σύνταξης, που δικαιούται κανείς, αλλά και το έτος  ηλικίας συνταξιοδότησης. Και αυτό συνδέεται με την αρμοδιότητα του  απονέμοντος φορέα (μετά την συγχώνευση στον e-ΕΦΚΑ), σε περιπτώσεις  διαδοχικής ασφάλισης ή με τον υπολογισμό της σύνταξης, σε περίπτωση  παράλληλης ασφάλισης κ.α. 

Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι, ενώ  διάβασαν τις ανωτέρω ανακληθείσες εκ των υστέρων εγκυκλίους, κατέθεσαν  ήδη αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν από τις  υπηρεσίες τους, γνωρίζοντας ότι, δικαιούνται σύνταξη, τώρα θα βρεθούν  αντιμέτωποι με ισοβίως μειωμένη σύνταξη (αντί για πλήρη), ή με το ενδεχόμενο  να μη δικαιούνται καθόλου. 

Πλήρως αποκαλυπτικό είναι το παράδειγμα 1 της εγκυκλίου 50/2020 του  ΕΦΚΑ. Ο νόμος 4670/2020 ορίζει ότι: «Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον  συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον  ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι  μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για  δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου  φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του  χρόνου».  

Αν και η συγκεκριμένη ρύθμιση προϋπήρχε και στο άρθρο 19 του ν. 4387/2016,  με τις εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί (2017,2018,2019) και ανακλήθηκαν, οι  διατάξεις ερμηνεύονταν ευνοϊκά για τους ασφαλισμένους, επιτρέποντας να  συνυπολογιστεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε κάθε περίπτωση για τη  θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης. 

Το ίδιο προβληματική, είναι και η αντιμετώπιση της παράλληλης ασφάλισης,  καθώς με το προηγούμενο καθεστώς, οριζόταν ότι, δίδεται προσαύξηση για  τον παράλληλο και μη παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Με την νέα εγκύκλιο του  Νοεμβρίου (50/2020 e-ΕΦΚΑ), η προσαύξηση δίδεται μόνο για τον παράλληλο  χρόνο ασφάλισης, σε δύο διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο. 

Επειδή, η επιλογή αυτή, αναμένεται να οδηγήσει σε πλήθος ενστάσεων και  δικαστικών προσφυγών. 

Επειδή, τα κέντρα απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ θα δεχτούν μεγάλη πίεση,  καθώς θα πρέπει να διενεργούν διαφορετικά «σενάρια συνταξιοδότησης»,  κατόπιν επικοινωνίας με τον ασφαλισμένο. 

Επειδή, το τεράστιο πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων, στις συντάξεις,  αναμένεται να λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Επειδή, η ψηφιοποίηση του συστήματος συνταξιοδότησης, από μόνη της δεν  αρκεί. 

Επειδή οφείλεται να τηρείται η νομιμότητα στην έκδοση των κανονιστικών  πράξεων (νόμων, εγκυκλίων εγγράφων κλπ) από πλευράς της Διοίκησης δίχως  αιφνιδιασμούς που ανατρέπουν γεγενημένα δικαιώματα.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Γνωρίζει πόσοι υποψήφιοι συνταξιούχοι έχουν καταθέσει αίτηση  συνταξιοδότησης ενώ ίσχυαν οι ανωτέρω εγκύκλιοι, που εκ των υστέρων  ο ίδιος ανακάλεσε;  

2) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, η  οποία θα προκαλέσει «κύμα» ενστάσεων και δικαστικών προσφυγών; 

3) Σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάκληση της με αριθ. πρωτ.  Φ1500/19412/716 εγκυκλίου; 

4) Αντιλαμβάνεται ότι τα κέντρα απονομής συντάξεων του e-ΕΦΚΑ θα  δεχτούν τεράστια επιπλέον πίεση;  

5) Κατανοεί ότι αυτή η επιλογή του θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερες  καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων; 

Scroll to Top