Ανάγκη παράτασης της άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζομένους

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας Covid-19 και να  στηριχθούν οι οικογένειες από το επιβαλλόμενο κλείσιμο των σχολείων, η  Πολιτεία με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’55, η οποία  κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, παρέχει άδεια ειδικού  σκοπού στους γονείς. 

Με την υπ’ αριθ. 52713/1576/21-12-2020 Εγκύκλιο της ΓΓ Εργασίας,  προβλέπονταν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020, δύνανται να  εγκριθεί η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον “ο εργαζόμενος αποδείξει  ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο  γονέα ή πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας  η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι το τέλος του έτους”. 

Επιπλέον, στην ίδια ως άνω Εγκύκλιο, τονίζεται ότι η ανωτέρω χορήγηση της  άδειας ειδικού σκοπού αφορούσε “αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από  24/12/2020 έως και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το  δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021”. 

Ειδικά, η τελευταία μνεία της εγκυκλίου, ότι από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το  δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021, είναι προδήλως αβάσιμη και  απαράδεκτη, δεδομένου ότι αναγκάζει τους γονείς να κάνουν χρήση της  κανονικής τους άδειας για τη φύλαξη των τέκνων τους, μεσούσης της  πανδημίας και ενώ η πρωτοβάθμια βαθμίδα εκπαίδευσης ξεκίνησε τη  λειτουργία της στις 11/01/2021. 

Δεδομένου ότι δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για παράταση της άδειας ειδικού  σκοπού, καθώς οι γονείς εργαζόμενοι που δύνανται να κάνουν χρήση της  άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται νοούνται οι γονείς παιδιών που φοιτούν σε  σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δεδομένου ότι η κανονική άδεια δίνεται για λόγους αναψυχής/ξεκούρασης  και αναπλήρωσης των αναλωθεισών στην εργασία σωματικών ή πνευματικών  δυνάμεών του και όχι για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας. 

Δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας και σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών  δεν είναι δυνατό να ανατεθεί η φύλαξη των παιδιών στους -πιο ηλικιωμένους παππούδες ή γιαγιάδες. 

Δεδομένου ότι σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες εργαζόμενες συνήθως  αναλαμβάνουν την φύλαξη των παιδιών και ήδη είναι επιβαρυμένες με πολλές  ώρες απλήρωτης εργασίας. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να επεκτείνει το μέτρο της άδειας ειδικού σκοπού; 

2. Θα αποκαταστήσει τις ημέρες άδειας όσων εργαζομένων έκαναν  χρήση της κανονικής τους άδειας τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου 2021,  προκειμένου να φροντίσουν τα τέκνα τους;

Scroll to Top