Εφαρμοστικός Νόμος κατ΄ επιταγή του αναθεωρημένου Συντάγματος για τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη

Στη πρόσφατη Συνταγματική Αναθεώρηση, μεταξύ πολλών άλλων άρθρων  αναθεωρήθηκε και έκτοτε ισχύει η παρ. 5, του άρθρου 96 του Συντάγματος, ως  κάτωθι: 

«5. Τα στρατιωτικά δικαστήρια του στοιχείου α` της προηγούμενης παραγράφου  συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από μέλη του δικαστικού σώματος των  ενόπλων δυνάμεων, που περιβάλλονται με τις εγγυήσεις λειτουργικής και  προσωπικής ανεξαρτησίας των λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών κατά  το άρθρο 87 παράγραφος 1 του Συντάγματος και εξομοιώνονται ως προς όλα  με τους τακτικούς δικαστές. Νόμος ορίζει τη βαθμολογική αντιστοιχία των  δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώματος ενόπλων δυνάμεων με τους  λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς, τη σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού  Συμβουλίου του Σώματος αυτού, των πειθαρχικών συμβουλίων του και τα της  επιθεώρησης. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των δικαστηρίων αυτών  εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 93. Τα  σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, καθώς  και ο χρόνος που θα αρχίσει η ισχύς τους, ορίζονται με νόμο»(η  υπογράμμιση δική μας). 

Η συζήτηση στην Επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος για τροποποίηση  του σχετικού άρθρου είχε ακριβώς το περιεχόμενο της περιβολής όλων  ανεξαιρέτως των συνταγματικών εγγυήσεων της προσωπικής και της  λειτουργικής ανεξαρτησίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης,  συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων περί αποδοχών. Εξάλλου, ο όρος  «στρατιωτικός δικαστής» δεν εκφράζει την ιδιότητα του δικαστού, αλλά τον  λειτουργικό της ρόλο, καθόσον η ιδιότητα του δικαστή είναι δομικά ασύμβατη  με τη στρατιωτική ιδιότητα. Η πρώτη χαρακτηρίζεται συνταγματικά από  λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, ενώ η δεύτερη προϋποθέτει ένταξη  στην ιεραρχία των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται λοιπόν, για μία επιλογή που  αναβαθμίζει την εν γένει λειτουργία της δικαστικής εξουσίας, θεραπεύει έναν παγιωμένο ανορθολογικό αναχρονισμό και επίσης μια χρόνια αδικία, ενώ δεν  πρέπει να αγνοηθεί μια περαιτέρω εξόχως σημαντική διάσταση, ότι δηλαδή  ούτε συμβολικά ούτε ουσιαστικά νοείται σε ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό  κράτος, να διατηρούνται οποιεσδήποτε διακρίσεις στις παρεχόμενες  συνταγματικές εγγυήσεις των δικαστικών λειτουργών.  

Οι κοινωνικοπολιτικές αιτίες που γέννησαν τον θεσμό της στρατιωτικής  δικαιοσύνης έχουν αλλάξει άρδην και οι σύγχρονες αντιλήψεις για αυτόν τον  τομέα απονομής της δικαιοσύνης επηρεάσθηκαν κι αυτές με τη σειρά τους από  την κρατούσα πλέον άποψη ότι ως τομέας Δικαιοσύνης πρέπει να απονέμεται  ΜΟΝΟ από Δικαστές, για τους οποίους προβλέπονται οι ίδιες εγγυήσεις  προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας με τους συναδέλφους των λοιπών  δικαστηρίων. Αυτό υπήρξε ώριμο αίτημα και της Κοινωνίας αλλά και των ίδιων  των Δικαστικών Λειτουργών, στο οποίο αποτυπώνεται η διαλεκτική πορεία  της αποστρατικοποίησης της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης ώστε να καταστεί  Δικαιοσύνη απονεμόμενη από Δικαστές σε Πολίτες που έχουν την  ιδιότητα του Στρατιωτικού.  

Επειδή, από την ψήφιση και την θέση σε ισχύ της αναθεωρημένης διάταξης  του άρθρου 96 του Συντάγματος, έχει παρέλθει ικανός χρόνος, πολύ πέραν του  εύλογου χρόνου, χωρίς την ψήφιση του σχετικού Νόμου, ο οποίος και θα θέσει  σε ισχύ την ως άνω συνταγματική τροποποίηση, 

Επειδή, η εφαρμογή της ως άνω διάταξης συνδέεται άμεσα με την ποιότητα  και το κύρος απονομής δικαίου, ιδιαίτερα μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο των  Ενόπλων Δυνάμεων και επειδή επίσης συνδέεται άμεσα με την κατοχύρωση  των εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών του  δικαστικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, όπως επιβάλλεται για κάθε κράτος που λειτουργεί επί τη βάσει των αρχών του κράτος δικαίου,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Γιατί δεν έχει κινηθεί ακόμα, παρά την εξάντληση ικανού και  εύλογου χρόνου, η διαδικασία νομοθέτησης του σύγχρονου  πλαισίου λειτουργίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κατ΄ επιταγήν  της αναθεωρημένης διάταξης της παραγράφου 5, του άρθρου 96  του Συντάγματος; 

2. Προτίθενται και πότε να αναλάβουν την ως άνω, υποχρεωτική εκ  του Συντάγματος και επιτακτικά αναγκαία νομοθετική  πρωτοβουλία ; 

Scroll to Top