Επανεξέταση των υφισταμένων καταληκτικών ημερομηνιών και χορήγηση οριζοντίων παρατάσεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Αδιαμφισβήτητα η επελαύνουσα πανδημική κρίση έχει προξενήσει  πολυάριθμα προβλήματα στην εξέλιξη μεγάλου αριθμού διοικητικών και επιμέρους αναγκαίων για την προώθηση και εξέταση υποβληθεισών  προτάσεων, στο πλαίσιο των δημοσιευθεισών προσκλήσεων των  συγχρηματοδοτουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων των ΕΣΠΑ. Αυτό σε  συνδυασμό με τη συνθετότητα των διαδικασιών καθώς και τον μεγάλο όγκο  των περιεχομένων στοιχείων που είναι απαραίτητο να μελετηθεί και να  εξετασθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, έχει επιτείνει την ήδη μεγάλη πίεση.  

Παράλληλα, και ενώ κατά το αποκαλούμενο «πρώτο κύμα» της πανδημίας και την περίοδο του πρώτου “lock-down” από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων χορηγήθηκε παράταση εκατόν  τριάντα δύο (132) ημερών, για τις καταληκτικές ημερομηνίες ελέγχων ολοκλήρωσης πράξεων, κ.α. σχετικών με τα προγράμματα διαδικασιών, μέχρι  σήμερα και στη διάρκεια του δευτέρου (“lock-down”) δεν έχει  πραγματοποιηθεί αντίστοιχη ενέργεια.  

Επειδή, διαπιστώνεται ότι εξαιτίας των δυσχερειών που έχει  προξενήσει η πανδημική κρίση δεν ευνοείται η απρόσκοπτη εξέλιξη των  αναγκαίων, σχετιζομένων με τις καθοριζόμενες στις σχετικές προσκλήσεις  διαδικασίες. 

Επειδή, η λογική επιτάσσει την υιοθέτηση προσέγγισης, αντίστοιχης  της χρονικής περιόδου του πρώτου “lock-down”, κατά την οποία και εξασφαλίστηκε το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα παρατάσεως.  

Επειδή, τα ανωτέρω εκτιθέμενα αποτελούν και αίτημα εκπροσώπων  των παραγωγικών φορέων και άλλων εμπλεκομένων μερών, οι οποίοι και συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που παρέχουν  τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Προτίθεται ο αρμόδιος Υπουργός να μεριμνήσει και να προβεί στη  χορήγηση οριζόντιας παράτασης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όπως συνέβη και στην πρώτη περίοδο της επιβολής περιοριστικών μέτρων; 

Scroll to Top