Η συντριπτική πλειοψηφία των µικροεπιχειρήσεων της Ηλείας έµεινε εκτός του προγράµµατος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία

Το πρόγραµµα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας µε την ένδειξη «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», που είχε ως στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό, τελικά ωφέλησε µια πολύ µικρή µερίδα της επιχειρηµατικότητας του Νοµού Ηλείας.  

Το ανωτέρω πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηµατοδοτήθηκε µε πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορούσε την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία µε τη µορφή µη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 

Δυστυχώς, αποδείχτηκε ότι το πρόγραµµα δεν κατάφερε να καλύψει επαρκώς τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν, καθώς η συνολική Δηµόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανερχόταν σε 30.000.000 ευρώ, ποσό που αποδείχθηκε στην πράξη πολύ µικρό για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες.  

Πολύ µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων της Ηλείας βρέθηκαν εκτός της χρηµατοδότησης, καθώς από την αρχή είχαν τεθεί προαπαιτούµενα και βαθµολογούµενα κριτήρια, τα οποία απέκλειαν πολλές επιχειρήσεις.

Επίσης, αν ανώτατο όριο ενίσχυσης, που δικαιούταν ο κάθε ωφελούµενος ήταν κατώτερο των 50.000 ευρώ, για παράδειγµα 10.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ, όπως έγινε σε άλλες περιφέρειες, θα µπορούσαν να ωφεληθούν πολύ περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. 

Επιπλέον, έµποροι και µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες της Ηλείας, εξαρχής είχαν εκφράσει την απογοήτευσή και την αγανάκτησή τους, καθώς τόνιζαν ότι οι δικαιούχοι σε ολόκληρο το νοµό θα ήταν ελάχιστοι σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες που υπάρχουν. Δυστυχώς, οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν. 

Επισηµαίνουν, µάλιστα, ότι ο σχεδιασµός υλοποίησης του προγράµµατος, σε συνδυασµό µε τα κριτήρια που τέθηκαν για τη µοριοδότηση των αιτούντων δεν διασφάλισαν τον ορθολογικό διαµοιρασµό του διατιθέµενου ποσού, ώστε να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αντικειµενικά έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Τονίζουν, δε, ότι δεν τέθηκαν σε προτεραιότητα κλάδοι που έκλεισαν µε έκλεισαν µε κρατική εντολή.  

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για αδικίες, λάθη και αστοχίες στη διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων του προγράµµατος Υπάρχουν διαµαρτυρίες και για τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων. 

Επειδή, η τοπική οικονοµία έχει υποστεί δραµατικές συνέπειες από την πανδηµία, ενώ η κατάσταση αναµένεται να δυσκολέψει ακόµα περισσότερο. 

Επειδή, οι επιχειρήσεις του νοµού πρέπει να στηριχθούν, καθώς απειλείται άµεσα η ύπαρξη τους. 

Επειδή, µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων τέθηκε εκτός του ανωτέρω προγράµµατος. Επειδή, το πρόγραµµα δεν κάλυψε επ΄ ουδενί τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. 

Επειδή, πληθώρα επιχειρηµατιών και πολιτών κάνει λόγο για αδικίες, λάθη και αστοχίες στη διαδικασία επιλογής των ωφελούµενων. 

Επειδή, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αναµένεται να ξεκινήσει νέο πρόγραµµα ενίσχυσης µικροεπιχειρήσεων, ύψους 20 εκατ. ευρώ. 

Ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί: 

1. Ακολουθήθηκε δίκαιη και σωστή διαδικασία για τη µοριοδότηση και την ανάδειξη των ωφελούµενων του προγράµµατος; Πως και από ποιους αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούµενων; 

2. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος και τα κριτήρια που τέθηκαν για τη µοριοδότηση των αιτούντων, διασφάλιζαν τον ορθολογικό διαµοιρασµό του διατιθέµενου ποσού, ώστε να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αντικειµενικά έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση;

3. Θα δροµολογήσουν διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) για να αυξηθεί ο προϋπολογισµός του νέου προγράµµατος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και να ωφεληθεί µεγαλύτερος αριθµός επιχειρήσεων; 

4. Σκοπεύουν να προχωρήσουν στη λήψη µέτρων, ώστε να στηριχθούν και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να υπαχθούν στο πρόγραµµα; 

Scroll to Top