Η κυβέρνηση εξοντώνει τις συνεργατικές επιχειρήσεις της εστίασης

Οι συνεργατικές επιχειρήσεις της εστίασης απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους κι εκτός από την συ νεισφορά τους στην οικονομία, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής αλληλεγγύης, σε όλη τη διάρ κεια της κρίσης εδώ και δέκα χρόνια. Στα συνεργατικά σχήματα αυτά συμμετέχουν χιλιάδες αυτοαπασχολού μενοι, οι οποίοι για το κράτος σήμερα είναι ανύπαρκτοι. Το προηγούμενο διάστημα, οι αυτοαπασχολούμενοι της εστίασης προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών τους έχει εξαιρέσει από κάθε επίδομα ειδικού σκοπού, ενώ την ίδια στιγμή έχουν αφεθεί τελείως αβοήθητες κι οι συνεργατικές επιχειρήσεις της εστίασης που εδώ κι ένα χρόνο παραμένουν κλειστές. 

Συγκεκριμένα, οι αυτοαπασχολούμενοι της εστίασης δεν λαμβάνουν το επίδομα ειδικού σκοπού που λαμβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ενώ οι επιχειρήσεις εαυτού του τύπου έχουν πάρα πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις επιστρεπτέες προκαταβολές, λόγω των λογιστικών προϋποθέσεων και κριτηρίων τους. Επί σης, ενώ τα συνεταιριστικά αυτά καταστήματα καλούνται να καταβάλλουν κανονικά ενοίκια και πάγιες δαπά νες, δεν έχουν λάβει καμία στήριξη για την κάλυψη τους. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι αυτοαπα σχολούμενοι στην εστίαση να βρίσκονται στα όρια της εξόντωσης και τα συνεργατικά καταστήματα να αντιμε τωπίζουν τον κίνδυνο του οριστικού «λουκέτου». 

Επειδή οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις της εστίασης θα πρέπει να στηριχτούν πραγματικά.

Επειδή οι αυτοαπασχλούμενοι της εστίασης δεν μπορεί να συνεχίσουν να βρίσκονται εκτός του πεδίου κάθε οικονομικής στήριξης.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός : 

1. Γιατί δεν έχει εντάξει τους αυτοαπασχολούμενους της εστίασης στο επίδομα ειδικού σκοπού;

2. Γιατί αποκλείεται από τις επιστρεπτέες προκαταβολές η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατικών επιχειρήσεων εστίασης; 

3. Γιατί αποκλείονται οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις από την επιδότηση ενοικίου και κάθε άλλης πά γιας δαπάνης; 

Scroll to Top