Υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) από τον Υπουργό Ανάπτυξης

Πέραν της καταφανούς και προκλητικής καταστρατήγησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, στην πρόσφατη παρουσία του  Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ως «νονού» σε  βάπτιση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου  στην Αθήνα, μείζον ζήτημα προκύπτει και σχετικά με το πρόσωπο, το οποίο  κατέστη «κουμπάρος» του κ. Γεωργιάδη και το οποίο σύμφωνα με όσα  δήλωσε ο ίδιος στη Βουλή, είναι ο επικεφαλής της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), θεσμού συνδεδεμένου με τον ίδιο τον  Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Σύμφωνα με τα υπό άρθρο 1 του Ν. 4013/2011 όπως αυτός  τροποποιήθηκε και ισχύει, σκοπός της εν λόγω Αρχής μεταξύ άλλων είναι η:  «…διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και  εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων  συμβάσεων προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο…», σύμφωνα με τα υπό  παρ. 2α του άρθρου 2 του ιδίου νόμου οριζόμενα, η Αρχή έχει τις κάτωθι  αρμοδιότητες: «Εποπτεύει και συντονίζει τη δράση των φορέων της  κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και μπορεί  να συμμετέχει σε συλλογικά κυβερνητικά όργανα με αρμοδιότητα επί  των δημοσίων συμβάσεων, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με το άρθρο 15  παρ. 2 περίπτωση β` του π.δ. 63/2005 (Α` 98)…», ενώ τέλος σύμφωνα με τις  διατάξεις του στοιχείου γ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Γνωμοδοτεί για τη  νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις και συμμετέχει στις οικείες  νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να  λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη της Αρχής. Ειδικότερα: αα) Η Αρχή γνωμοδοτεί  επί των διατάξεων σχεδίων νόμων που αφορούν στις δημόσιες  συμβάσεις πριν από την κατάθεση τους στη Βουλή. Αν ο αρμόδιος  Υπουργός διαφωνεί με τη γνώμη της Αρχής, η Αρχή δύναται να  συγκαλεί συσκέψεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της και  εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων Υπουργείων με σκοπό την  ανταλλαγή και σύγκλιση των απόψεων. Στις εν λόγω συσκέψεις η Αρχή  και κάθε συναρμόδιος Υπουργός μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή  ανεξάρτητων τρίτων, ειδικών σε θέματα δημοσίων συμβάσεων…». 

Επιπροσθέτως, ως προς την υποχρέωση αποχής – αποφυγής  σύγκρουσης συμφερόντων τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3  του Κώδικα Δεοντολογίας Μελών και Προσωπικού της Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ορίζουν ρητώς ότι: «Τα μέλη και το  προσωπικό της Αρχής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να  απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε  λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης, εφόσον: α) η ικανοποίηση  προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β)  συνδέονται με στενή συγγένεια, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους,  ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους  ενδιαφερομένους. Οποιοσδήποτε από τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής  κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή  του από το χειρισμό υπόθεσης ή τη λήψη απόφασης, οφείλει να το  δηλώσει άμεσα και γραπτώς στον προϊστάμενό του, απέχοντας από  οποιαδήποτε ενέργεια. 2. Τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής  υποχρεούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε εξωυπηρεσιακή  επικοινωνία με τους φορείς, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της  Αρχής.» 

Πέραν των όσων ορίζει η κείμενη νομοθεσία, υφίσταται και ο  παράγοντας της αναντιστοιχίας προεκλογικών και μετεκλογικών ενεργειών,  καθώς προ των τελευταίων εκλογών ακόμη, τον Δεκέμβριο του 2018 ο κ.  Μητσοτάκης είχε αποστείλει επιστολή προς την Ευρωπαία Επίτροπο,  αρμόδια για τα θέματα Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ, με θέμα την κυβερνητική πρόταση τοποθέτησης της κας Β. Θάνου, ως επικεφαλής της Επιτροπής  Ανταγωνισμού, θεωρώντας την επιλογή αυτή απολύτως ασύμβατη με το ρόλο  και την αποστολή μιας Ανεξάρτητης Αρχής εξαιτίας του γεγονότος ότι  προηγουμένως η κα Θάνου παρείχε αδαπάνως νομικές συμβουλές στον  Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. 

Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα  Δημοκρατία, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την  παρουσίαση της φωτογραφικής διάταξης που οδηγούσε στην απομάκρυνση  της κας Θάνου από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού  δήλωνε: «Δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγχει την ανεξάρτητη Επιτροπή  Ανταγωνισμού. Διαφωνεί κανείς με αυτό που προτείνουμε; Δηλαδή ότι το  πρόσωπο που προΐσταται της Επιτροπής να μην έχει ίχνος πολιτικής  επιρροής;» 

Επειδή, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της,  καλείται να ελέγξει κεντρικές αναθέτουσες αρχές (όπως π.χ. τη Γενική  Γραμματεία Εμπορίου) που υπάγονται ιεραρχικά στον Υπουργό Ανάπτυξης,  καθιστώντας έτσι τον Υπουργό ενδιαφερόμενο καθώς και, εμμέσως πλην  σαφώς, ελεγχόμενο. 

Επειδή καθήκον του πολιτικού κόσμου είναι να διαφυλάττει τη θεσμική  ομαλότητα και τη δημοκρατική λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, δίχως  ποδηγετήσεις και δεσμεύσεις. 

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός 

1. Θεωρεί θεμιτή και συμβατή με τα ως άνω εκτιθέμενα τη συγγενική σχέση  και τη σύναψη «κουμπαριάς» μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης &  Επενδύσεων και του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.);  

2. Δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού της Ανεξάρτητης Αρχής από αθέμιτα  ελατήρια ή έστω από ευνοϊκή προκατάληψη, εκ του στενότατου και πασίδηλου  πλέον ιδιαίτερου δεσμού του Προέδρου της Αρχής και του Υπουργού  Ανάπτυξης & Επενδύσεων; 

3. Θα απέχει εφεξής ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ από κάθε απόφαση ή  ενέργεια που θα αφορά σε όργανα ή υπηρεσίες που υπάγονται ή ενδιαφέρουν τον – πλέον – κουμπάρο του Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μιας και  κατά τα ως άνω οριζόμενα: «οποιοσδήποτε από τα μέλη και το προσωπικό  της Αρχής κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την  αποχή του από το χειρισμό υπόθεσης ή τη λήψη απόφασης, οφείλει να το  δηλώσει άμεσα και γραπτώς στον προϊστάμενό του, απέχοντας από  οποιαδήποτε ενέργεια»;

Scroll to Top