Ολοκλήρωση Εργασιών Αποκατάστασης Αρχαίου Θεάτρου Δελφών

Το Θέατρο των Δελφών είναι από τα λίγα θέατρα της αρχαίας Ελλάδας για το  οποίο διαθέτουμε λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τον ρόλο και την αξιοποίησή του στην διάρκεια των αιώνων. Στην αρχαιότητα η σημασία που  είχαν οι εκδηλώσεις οι οποίες διεξάγονταν εκεί, στο πλαίσιο θρησκευτικών  εορτών και τελετουργιών, προσδίδουν στο μνημείο πνευματική και καλλιτεχνική  αξία ισότιμη με εκείνη της αθλητικής ιδέας που συμβολίζει το αρχαίο στάδιο της  Ολυμπίας.  

Η σημασία του μνημείου καθιστά, κατά συνέπεια, κρίσιμη κάθε απόφαση και  διαδικασία παρέμβασης για την συντήρηση ή την αναστήλωσή του. Στο πλαίσιο  αυτό, τον Ιούνιο του 2019 ελήφθη απόφαση για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με αντικείμενο εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο. Πιο  συγκριμένα, κατά την Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε την 21η Ιουνίου 2019  (Αριθμός Απόφασης 159/2019 – ΑΔΑ ΨΗΔΤ7ΛΗ-ΜΡ3) αποφασίστηκε η  σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την  υλοποίηση της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο και εξουσιοδότηση του  Περιφερειάρχη για την υπογραφή της. Αποφασίστηκε, επίσης, ο ορισμός δύο  μελών και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  από την πλευρά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών  για την υλοποίηση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού με χρηματοδότησή του από την Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕΠ066 με ΚΕ 2017ΕΠ06600000 και  προϋπολογισμό 1.700.000 ευρώ. 

Επίσης, η Σύμβαση ορίζει ότι οι σχετικές εργασίες υλοποίησης χωρίζονται σε  δύο μέρη που ονομάζονται «Υποέργο 1» και «Υποέργο 2» αντίστοιχα. Το  «Υποέργο 1» περιλαμβάνει την συνέχιση προηγούμενων εργασιών που  υλοποιήθηκαν έως και τον Νοέμβριο του 2018 (εργασίες πεδίου, ανασκαφικές  διερευνήσεις, αποχωματώσεις και επιχωματώσεις, μετακίνηση, μελέτη και  αποτύπωση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, εκπόνηση εξειδικευμένων  επιμέρους μελετών, εργασίες αποκατάστασης του κοίλου κλπ), εντός πρότερου συμβατικού πλαισίου μεταξύ των ίδιων συμβαλλομένων. Οι εργασίες αυτές  ανατέθηκαν στην Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας απολογιστικά και με  αυτεπιστασία. 

Το «Υποέργο 2» περιλαμβάνει την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την  επίβλεψη του έργου της αποκατάστασης του θεάτρου. Το Υποέργο αυτό  υλοποιείται από την Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών  Έργων του ΥΠΠΟΑ, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και  ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016 και την λοιπή νομοθεσία. 

Ως εκ τούτων: 

Επειδή το Αρχαίο Θέατρο των Δελφών αποτελεί μνημείο διεθνούς εμβέλειας,  υψηλής πολιτιστικής και ιστορικής σπουδαιότητας, ως αναπόσπαστο μέρος του  δελφικού αρχαιολογικού συγκροτήματος που από το 1987 έχει ενταχθεί στον  κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  

Επειδή εκτός από το αμιγώς αρχαιολογικό ενδιαφέρον, το μνημείο συνιστά και  σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, γεγονός που  επηρεάζει συνολικά τα οικονομικά μεγέθη της περιοχής. 

Επειδή κρίθηκε ότι η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του  Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, είναι ο κατάλληλος τρόπος για την πραγματοποίηση του έργου, αφού το  Υπουργείο αδυνατεί οικονομικά να προβεί άμεσα στην υλοποίησή του, ενώ η  Περιφέρεια στερείται της σχετικής αρμοδιότητας. 

Επειδή από την Σύμβαση προβλέπεται η κρίσιμη διαδικασία διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης του  έργου.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3028/2002 για την Προστασία των  Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι διενεργούντες εργασίες  έχουν υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις της ειδικότητάς τους και  τελική έκθεση εντός δεκαπέντε μηνών από την περάτωση. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

o Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της Προγραμματικής  Σύμβασης, δύο χρόνια σχεδόν μετά την σύναψή της; 

o Έχει προχωρήσει ο ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για την  επιτήρηση του έργου που προβλέπεται στο «Υποέργο 2»;

o Διαπιστώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης ολιγωρίες;  Εάν ναι, σε τι αφορούν; Ενεργοποιήθηκαν ρήτρες; 

o Προβλέπονται διαφοροποιήσεις στον προϋπολογισμό του έργου; o Θα παραδοθεί το έργο, όπως προβλέπεται, το αργότερο μέχρι το  2024; 

Scroll to Top