Ένταξη επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης του Υπο-Μέτρου 4.1. της Δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ

Σύμφωνα με την 5η Τροποποίηση της υπ’ άριθμ. Φ.Μ4.1/44/29-1-2020 (ΑΔΑ 60637ΛΒ-Ξ5Ζ)  Απόφασης Ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων  ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.  13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, στη Δράση 4.1.1 εντάχθηκαν  944 αιτήσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνολικού ποσού  60.699.413,36 €, ενώ 672 αιτήσεις κρίθηκαν ως επιλαχούσες, παρόλο που πληρούν τις  προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στον νομό Έβρου, εντάχθηκαν 313 αιτήσεις, 236 αιτήσεις κρίθηκαν  ως επιλαχούσες και 4 αιτήσεις απορρίφθηκαν. Επισημαίνεται, ότι οι αιτούντες ένταξη στο  Μέτρο, το οποίο ανακοινώθηκε το 2016, έχουν προβεί σε αγορές για τις οποίες απαιτούνται  μεγάλα κεφάλαια, διότι υπήρξε η ανάγκη για σύγχρονο εξοπλισμού προκειμένου να  συνεχίσουν τις εργασίες τους. Ανάμεσά τους και νέοι αγρότες, οι οποίοι προχώρησαν στην  αγορά αναγκαίου εξοπλισμού. 

Παρατηρείται, ότι ο αριθμός των επιλαχόντων – 672 στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ – είναι  εξαιρετικά μεγάλος και ταυτόχρονα, ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ,  αρνείται να τους εντάξει στο Μέτρο κλείνοντας το Πρόγραμμα και επιστρέφοντας τα χρήματα  στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον, όπως είναι γνωστό από προηγούμενα χρόνια, η  διαδικασία του προγράμματος Σχεδίων Βελτίωσης προέβλεπε πάντα τα χρήματα που δεν  καλύπτονταν με τις αιτήσεις ένταξης, να χρησιμοποιούνται για τους επιλαχόντες και να μην  επιστρέφουν στο Ταμείο. Μια νέα διαδικασία με καινούρια πρόσκληση, θα σήμαινε για τους  επιλαχόντες, που θα αιτηθούν ξανά, αφού έχουν ήδη κάνει τις δαπάνες, εκ νέου έξοδα  φακέλου και χρονική καθυστέρηση έως και δύο έτη, ενώ στερούνται μεγάλα ποσά από τον  οικονομικό κύκλο εργασιών, αλλά και από την τοπική αγορά.

Επιπλέον, είναι δεδομένη η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί στον  Έβρο από τις πρόσφατες πλημμύρες, τις τιμές των προϊόντων που έχουν υποστεί δραματική  μείωση, το μεγάλο κόστος παραγωγής και συγκομιδής, την έλλειψη εργατών γης από άλλες  χώρες, τη μη διάθεση προϊόντων στην εστίαση και τους περιορισμούς στη λειτουργία των  λαϊκών αγορών λόγω του lockdown.  

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα είναι τεράστια και συσσωρευμένα, λόγω της  ανεπάρκειας που καταδεικνύει μέχρι τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ και απαιτούν άμεση επίλυση. 

Επειδή το πλήγμα στον πρωτογενή τομέα της Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης είναι  σημαντικό. 

Επειδή, ο πληγέντας πρωτογενής τομέας επηρεάζει το σύνολο της παραμεθόριας  οικονομίας και την τοπική ανάπτυξη. 

Επειδή οι επιλαχόντες φάκελοι πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια της εθνικής  και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

– Προτίθεται να εξετάσει την ένταξη των επιλαχόντων επενδυτικών φακέλων στο  Πρόγραμμα Σχεδίων Βελτίωσης; 

– Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να εξετάσει την ένταξη των περιπτώσεων νέων  αγροτών του 2016 που είχαν άμεση ανάγκη μηχανημάτων για καλλιέργεια και δεν  δύνανται να περιμένουν νέο πρόγραμμα;  

– Εξετάζει το Υπουργείο το ενδεχόμενο να γίνει επίσημη πρόσκληση ένταξης  επιλαχόντων που ενδιαφέρονται ακόμη για υλοποίηση; 

Scroll to Top