Αντιμισθία προέδρων δημοτικών συμβουλίων

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020, οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων σε Δήμους κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ υποχρεούνται πλέον να επιλέξουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, είτε την αντιμισθία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Πρακτικά ωστόσο, η διάταξη αυτή μεταφράζεται σε αναγκαστική επιλογή των αποδοχών της οργανικής θέσης, καθώς, σύμφωνα με την ΚΥΑ 54698/2018 (ΦΕΚ 4704/Β/22-10- 2018), οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων δικαιούνται ως αντιμισθία το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) των αποδοχών του δημάρχου, ποσοσστό που μεταφράζεται σε 718,20 ευρώ μεικτά για τους Δήμους από 20.000 – 100.000 κατοίκους και σε 538,65 ευρώ μικτά για τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, δεν υπάρχει θέση στον Δημόσιο τομέα που να αμοίβεται με 500 ευρώ και μάλιστα μεικτά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να παραιτούνται ουσιαστικά οποιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αυτοδιοικητικών καθηκόντων τους.

Επειδή

– Οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων έχουν ουσιαστικό ρόλο και ασκούν αποφασιστικά καθήκοντα προσπαθώντας για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών και τοπικών δημόσιων αγαθών στους πολίτες,  τους οποίους υπηρετούν, συνιστά συνεπώς απαξίωση προς τον ρόλο τους η απόφαση της κυβέρνησης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατ’ ουσίαν εθελοντικά και με προσωπικά τους έξοδα. 

– Η καταβολή αντιμισθίας ή αποζημίωσης, η οποία να δύναται να καλύψει μέρος των εξόδων που προκύπτουν από την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των αιρετών των Δήμων, εν προκειμένω των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων,  αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης της θεσμικής υπόστασης καιτου ρόλου τους. 

– Με την καταβολή αντιμισθίας εξασφαλίζεται επιπλέον ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο όσων διαθέτουν τη σχετική οικονομική άνεση, αλλά αντίθετα κατοχυρώνεται η εν τοις πράγμασι ισότιμη συμμετοχή των ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, και μάλιστα στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελείτον εξ ορισμού εγγύτερο προς όλους θεσμό. 

– Το άρθρο 7 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας( Ε.Χ.Τ.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον Νόμο 1850/1989, δείχνει την κατεύθυνση στα κράτη μέλη του, ότι για την άσκηση του λειτουργήματος των αιρετών πρέπειτα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνουν να κατοχυρώνουν:

α) την ελευθερία δράσης των αιρετών, 

β) την οικονομική αποζημίωση, ανάλογη των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν, γ) τη θεσμική προστασία τους. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:  

Προτίθεται να προβεί σε νομοθετική ρύ θμιση π ου θα απ οκαθιστά το δικαίωμα τω ν προέδρων των δημοτικών συμβουλίω ν σ ε Δ ήμ ους κ άτω τω ν 100.000 κ α τοίκω ν ν α λαμβάνουν την αντιμισθία που προβλέπεται παράλληλα με την καταβολή των αποδοχώ ν της οργανικής τους θέσης στο Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται να ε πιλέξουν έναν μ ό νο φορέα

Scroll to Top