Ολοκληρωτική η αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση ανέδειξε την Ελλάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στα κλειστά σχολεία, απέτυχε στην τηλεκπαίδευση, έθεσε σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα, γιγάντωσε τα μαθησιακά κενά και τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Το ΥΠΑΙΘ οφείλει, έστω και με τεράστια καθυστέρηση να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα

Η πανδημική κρίση επηρέασε από την πρώτη στιγμή, που εμφανίστηκε, την  εκπαίδευση δημιουργώντας μείζονα προβλήματα που στενή σύνδεση με τις  γενικότερες επιλογές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Από  τον Φεβρουάριο του 2020, 191 χώρες παγκοσμίως πήραν μέτρα καθολικής  αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθμίδων της  εκπαίδευσης. Ωστόσο, σε πολλές χώρες, μετά την πάροδο τριών μηνών,  ξεκίνησε σταδιακά η επανεκκίνηση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας,  επιδιώκοντας την εξισορρόπηση της ανάγκης για προστασία από την πανδημία  από τη μια και την αποφυγή των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων και επιπτώσεων  στη σωματική υγεία από την άλλη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της  UNESCO -18.3.21-, ένα χρόνο από το ξέσπασμα της πανδημίας 29 χώρες  παγκοσμίως, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, βρίσκονταν σε καθεστώς  καθολικής αναστολής λειτουργίας της εκπαίδευσης. 

Το καθεστώς της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων για  μακρά και αδιάλειπτη χρονική περίοδο και η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης,  κατά την περίοδο αυτή, έχει επιδράσει καθοριστικά σε μαθητές και  εκπαιδευτικούς και έχει δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, νέες μορφωτικές  ανισότητες που οδηγούν στην παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου  δικαιώματος της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και στον ενδεχόμενο  αποκλεισμό από αυτήν. Το ζήτημα αυτό, καθώς και πολλά άλλα θίγονται στην  πρόσφατα διεξαχθείσα σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ1. Στην έρευνα διερευνώνται παράμετροι της  τηλεκπαίδευσης, όπως αναφέρονται παρακάτω, εξάγονται σημαντικά  συμπεράσματα και περιέχονται προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία  των σχολείων. Επισημαίνονται, ιδίως, τα εξής: 

Μορφωτικές και εκπαιδευτικές ανισότητες 

Το 82,5% εκτιμά ότι η τελική/αθροιστική αξιολόγηση των  μαθητών/τριών για την τρέχουσα σχολική χρονιά, αν πραγματοποιηθεί  με τις ισχύουσες έως τώρα διατάξεις (περί διαγωνισμάτων, Τράπεζας  Θεμάτων κλπ.), δεν μπορεί να είναι αντικειμενική και ενδέχεται να  αποτελέσει παράγοντα περαιτέρω μορφωτικών ανισοτήτων σύμφωνα  με το 82,0%.

Το 72,6% ότι η προσμέτρηση των απουσιών, δεδομένου ότι δεν έχει  εξασφαλιστεί η πρόσβαση των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική  διαδικασία, εγείρει ζητήματα παραβίασης του κατοχυρωμένου  δικαιώματος της εκπαίδευσης. 

 Το 91,6% ότι η τηλεκπαίδευση γενικά οξύνει τις ήδη υπάρχουσες  εκπαιδευτικές ανισότητες, τις οποίες κυρίως υφίστανται οι ευάλωτες  μαθητικές ομάδες (παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες μαθητικές ομάδες,  μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες, μαθητές/τριες με  προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο και μαθητές/τριες  σωφρονιστικών καταστημάτων), σύμφωνα με το 82,9%, αλλά και οι  μαθητές/τριες του σχολείου τους συνολικά, σύμφωνα με το 69,2%. 

 Το 81,6% ότι η τηλεκπαίδευση ευθύνεται για τη δημιουργία νέων  εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις σε εκπαιδευτικούς και  μαθητές/τριες από τη μακρά περίοδο της τηλεκπαίδευσης 

Το 61,4% απάντησε ότι η τηλεκπαίδευση έχει αρνητικές επιπτώσεις  στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών. 

 Το 46,2% καταμαρτυρεί κάποιο περιστατικό παρενόχλησης/  εκφοβισμού, είτε από προσωπική εμπειρία είτε σε μαθητή/τρια είτε σε  συνάδελφό του/της. 

 Το 47,7% έχει διαπιστώσει ή του έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό  πρόβλημα υγείας. 

 Το 34,2% διαπίστωσε ή του αναφέρθηκαν προβλήματα εξάρτησης  μαθητών/τριών του από την οθόνη, λόγω παρατεταμένης χρήσης  ηλεκτρονικών συσκευών κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης. 

 Επιπλέον αναφορικά με τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας, η  απομόνωση και η ελλιπής επικοινωνία με συναδέλφους/μαθητές/γονείς  βρίσκονται στη 2η και 3η θέση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών με  ποσοστά 71,2% και 66,8%, γεγονός που επιβαρύνει συναισθηματικά και  ψυχολογικά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Τεχνικά προβλήματα και άλλους ανασταλτικούς παράγοντες  στην εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης και την ομαλή διεξαγωγή της

 Το 43,9% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αντιμετώπισε την  ανεπάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας (κακή  σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεπαρκής αριθμός συσκευών ή παλαιότερης  τεχνολογίας συσκευές), ενώ μόνο το 20,1% δεν αντιμετώπισε. 

 Το 47,7% αντιμετώπισε καθόλου ή ελάχιστα προβλήματα από τη  χρήση του προσωπικού τους εξοπλισμού.

 Το 52,6% δεν αντιμετώπισε προβλήματα συνδεσιμότητας στο  διαδίκτυο μέσω του οικιακού εξοπλισμού του. 

 Το 77,5% αντιμετώπισε –πολύ, μέτρια, αρκετά- αντιμετώπισε  προβλήματα που συνδέονται με τις πλατφόρμες σύγχρονης και  ασύγχρονης εκπαίδευσης (κακή ποιότητα ήχου, δυσκολίες  ενεργοποίησης κάμερας, δυσκολίες διαμοιρασμού παρουσίασης  μαθήματος, κτλ.), ενώ μόνο το 5,5% δεν αντιμετώπισε κανένα  πρόβλημα. 

 Το 71,5% των μαθητών αντιμετώπισε προβλήματα από την έλλειψη  κατάλληλου εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού ή/και λογισμικού) για την  ικανοποιητική ολοκλήρωση των εργασιών, (π.χ. Η/Υ, tablet, φορητός  υπολογιστής, λογισμικό βιντεοδιάσκεψης, κ.λπ.), ενώ μόνο το 12,5%  αντιμετώπισε καθόλου ή ελάχιστα προβλήματα 

 Το 71,9% των μαθητών αντιμετώπισε προβλήματα συνδεσιμότητας.  Το 41,2% αντιμετώπισε μέτρια ως πολύ προβλήματα παραβίασης  προσωπικών δεδομένων και φαινομένων εκφοβισμού, το 28,5%  καθόλου και το 30,3% ελάχιστα. 

 Το 56,5% διαπίστωσε έλλειψη εκπαιδευτικών λύσεων για  μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες. 

 Παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές επιπτώσεις από  την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης 

 Εξαιρετικά δυσχερής η υλοποίηση με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης  συγκεκριμένων διδακτικών αντικειμένων, όπως: τα εργαστηριακά  μαθήματα των ΕΠΑΛ σε ποσοστό 83,2%, η τεχνολογία γυμνασίου σε  ποσοστό 64,6%, η φυσική αγωγή σε ποσοστό 81,2%, τα καλλιτεχνικά  μαθήματα σε ποσοστό 68,4%. 

 Το 63,7% θεωρεί ότι η κάλυψη της διδακτέας ύλης σε όλα τα  αντικείμενα είναι λιγότερη σε σχέση με την ύλη που καλύπτεται σε  ανάλογο χρονικό διάστημα με τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Το 87,2% εκτιμά ότι η διδαχθείσα ύλη αφομοιώνεται λιγότερο από  τους/τις μαθητές/τριες. 

 Το 87,7% εκτιμά ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί από το ΥΠΑΙΘ  μείωση της διδακτέας και εξεταστέας ύλης. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της τηλεκπαίδευσης 

 Το 44,1% έκρινε σχετικά καλή την ενεργό συμμετοχή και ανταπόκριση  των μαθητών/τριών στα μαθήματα και τις εργασίες που τους ανατίθενται,  ενώ το 6,5% πολύ καλή και μόλις το 1% άριστη. 

 Το 90,8% θεωρεί ότι η τηλεκπαίδευση δεν αποτελεί ισότιμη μορφή  εκπαίδευσης με τη δια ζώσης. 

 Το 97,8% εκτιμά ότι η τηλεκπαίδευση δημιουργεί εμπόδια στην  αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και το  82,8% στην αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών μεταξύ τους, το 72,7%  ότι δημιουργεί επιπλέον εκπαιδευτικές απαιτήσεις με τις οποίες  επιφορτίζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες και το 87,7% ότι  δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών (87,7%).

 Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν μια σειρά από ψυχοκοινωνικά και  παιδαγωγικά προβλήματα που λειτουργούν ως ανασταλτικοί  παράγοντες της μαθησιακής διαδικασίας με κυριότερα τα προβλήματα  συγκέντρωσης 85,8%, την κόπωση 73,0% και τα προβλήματα  οργάνωσης και διάκρισης προσωπικού και σχολικού χρόνου 62,6%. 

Επιμόρφωση 

 Το 74,8% των ερωτώμενων εκπαιδευτικών δεν είχε την ευκαιρία να  επιμορφωθεί ουσιαστικά σχετικά με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση πριν  την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων στις 7/11/20. 

 Το 59,0% στηρίχθηκε κυρίως από συναδέλφους και το 92,7% από  την προσωπική τους ενασχόληση. 

 Μόλις το 30,6% ανέτρεξε σε ενημερωτικά και οδηγίες του ΙΕΠ.  Το 25,2% που είχε την ευκαιρία να επιμορφωθεί εγκαίρως,  επιμορφώθηκε σε ποσοστό 63,8% από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού  Έργου, ενώ σε ποσοστό 23,1% από το ΥΠΑΙΘ και ένα ελάχιστο 13,0%  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 Το 71,9% θεώρησε αναγκαίο έως πάρα πολύ να τροποποιήσουν  αρκετά το σύνολο των παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών που  εφάρμοζαν μέσα στη σχολική τάξη, το 18, 4%, ενώ το 9,7% ελάχιστα  έως καθόλου. 

 Πιθανές επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης στα εργασιακά  δικαιώματα των εκπαιδευτικών 

 Το 79,4% των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών αντιμετώπισε το  πρόβλημα της διεύρυνσης του ωραρίου με την αύξηση του χρόνου για  την προετοιμασία μίας ώρας τηλεκπαίδευσης, σε σχέση με τον συνήθη  χρόνο προετοιμασίας της δια ζώσης διδασκαλίας. Το 54,2%  προσδιορίζει αυτόν τον χρόνο σε 3-5 ώρες για την προετοιμασία ενός  μαθήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή την ανάρτηση εκπαιδευτικού  υλικού στις πλατφόρμες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

 Το 81,5% δήλωσε ότι κατά την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας  των σχολείων αναγκάσθηκε να απασχοληθεί πέραν του εργασιακού  ωραρίου σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι κατά τη δια ζώσης λειτουργία,  κυρίως για την πραγματοποίηση παιδαγωγικών συνεδριάσεων και την  ενημέρωση και υλοποίηση εγκυκλίων και οδηγιών του ΥΠΑΙΘ. 

 Το 61,4% απαντά ότι η τηλεκπαίδευση εγείρει το ζήτημα της  παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων με τη διεύρυνση του ωραρίου.  Το 51,6% απαντά ότι η μείωση του ελεύθερου χρόνου είναι ανάμεσα  στα σημαντικότερα μειονεκτήματα της τηλεργασίας. 

 Το 50,1% των ερωτηθέντων που εργάστηκαν από το σπίτι  υποδεικνύει ως πρόβλημα που αντιμετώπισε τη χρηματοδότηση  προσωπικών τεχνολογικών μέσων. 

 Το 77,9% θέτει στην πρώτη θέση ανάμεσα στα ζητήματα που εγείρει  η τηλεκπαίδευση αυτό της οικονομικής επιβάρυνσης για την προμήθεια  του απαραίτητου εξοπλισμού. 

 Το 57,2% θεωρεί ότι το κόστος του εξοπλισμού αποτελεί από τα  σημαντικότερα μειονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης.

 Στα μειονεκτήματα της τηλεργασίας, η απομόνωση και η επικοινωνία  με συναδέλφους/μαθητές/γονείς βρίσκονται στη 2η και 3η θέση των  απαντήσεων των εκπαιδευτικών με ποσοστά 71,2% και 66,8% και η  δυσκολία συνδικαλιστικής συμμετοχής και δράσης επιλέγεται από το  31%. 

 Το 50,7% αναδεικνύει την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων,  το 49,0% του προσωπικού χώρου και το 35,3% των πνευματικών  δικαιωμάτων. 

 Το 42,6% αναδεικνύει ως ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα  της τηλεργασίας τη διατάραξη της οικογενειακής ζωής. 

 Το 67,8% εκτιμά ότι η τηλεκπαίδευση μπορεί να αξιοποιηθεί στο  μέλλον για τη μείωση θέσεων εργασίας και το 45,7% ως  απεργοσπαστικός μηχανισμός. 

 Το 54,8% αναδεικνύει ως πιθανό κίνδυνο για τη δημόσια εκπαίδευση  την εισχώρηση ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας. 

 Το 57,9%, όσων από τους ερωτηθέντες εργάστηκαν από το σπίτι,  αντιμετώπισε πρόβλημα με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, το οποίο  αναδεικνύει και ως το σημαντικότερο μειονέκτημα της τηλεργασίας το  72,8%. 

 Προτεινόμενα μέτρα για την ασφαλή επαναλειτουργία των  σχολείων 

➢ Η μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών (έως 15) ανά τμήμα σύμφωνα  με το 92,2% των ερωτηθέντων. 

➢ Η διενέργεια επαναλαμβανόμενων δωρεάν τεστ σε μαθητές/τριες και  καθηγητές/τριες σύμφωνα με το 78,6%. 

➢ Η αύξηση του προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με το 76,3%. ➢ Η αύξηση των δρομολογίων στα ΜΜΜ για ασφαλή μετάβαση  εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στα σχολεία σύμφωνα με το 75,9%. ➢ Οι άδειες στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, χωρίς  περιορισμούς, και με πρόβλεψη για την άμεση αναπλήρωσή τους  σύμφωνα με το 70,9%. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη Μ.Κ.Ο. Ρομά Χωρίς Σύνορα2 σε αρκετούς  τσιγγάνικους οικισμούς το 95% των μαθητών Ρομά δεν έχουν πρόσβαση σε  σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ, δεν διαθέτουν laptops, υπολογιστές, tablets ή  και κινητό για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Ακολούθως, οι  μαθητές/τριες πρόσφυγες, ιδιαίτερα οι διαμένοντες σε Κέντρα Φιλοξενίας  Προσφύγων, δεν έχουν ούτε απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό ούτε  πρόσβαση στο διαδίκτυο, και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε  τηλεκπαίδευση. Αλλά στους μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας των  σωφρονιστικών καταστημάτων δεν εφαρμόζεται καθόλου η τηλεκπαίδευση,  καθώς απαγορεύεται η πρόσβαση των κρατουμένων στο διαδίκτυο για λόγους  ασφάλειας και στην καλύτερη περίπτωση δίνονται φύλλα εργασίας που  μοιράζονται από υπάλληλο της φυλακής στους μαθητές. 

Αναφορικά δε, με την έγκαιρη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου  να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες παιδαγωγικές και διδακτικές απαιτήσεις της  τηλεκπαίδευσης, αν και αυτή αποτέλεσε βασικό αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. δεν  υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Με καθυστέρηση δέκα μηνών από την πρώτη  εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, το ΥΠΑΙΘ προχώρησε σε πρόσκληση3 για την  παρακολούθηση ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ  αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, υφίσταται ο κίνδυνος να ξεκινήσει να  υλοποιείται η επιμόρφωση στο τέλος της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης,  καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω η υλοποίησή της αναμένεται να ξεκινήσει στις  αρχές Απριλίου 2021 σε διαδοχικούς για κάθε κλάδο χρόνους. 

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια εφαρμογής της  τηλεκπαίδευσης το ΥΠΑΙΘ όχι μόνο δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των  καθηγητών/τριών σύμφωνα με τον GDPR, αλλά και παραχώρησε τα  προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και μαθητών, χωρίς την συγκατάθεσή  τους, στην ιδιωτική εταιρία CISCO. Ειδικότερα, στην αρ. 4/7-9-2020  Γνωμοδότηση η ΑΠΔΠΧ διαπίστωνε την παραβίαση ουσιωδών κανόνων του  GDPR και απαιτούσε από το ΥΠΑΙΘ να συμμορφωθεί στις υποδείξεις της εντός  τριμήνου. Ακολούθως, η ΑΠΔΠΧ με το αριθ. 709/24-02-21 έγγραφό της προς  το ΥΠΑΙΘ διαπιστώνει μία ακόμη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των  εκπαιδευτικών, που αφορά στη γνώση εκ μέρους τους ότι τα στοιχεία τους θα  ήταν δημοσίως προσβάσιμα στο διαδίκτυο, καθώς και ότι η δημόσια ανάρτηση  αυτών δεν ήταν αναγκαία για τον σκοπό που επικαλείται το ΥΠΑΙΘ. Ενώ μετά  την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στις 20/3/2021 της σύμβαση με τη  CISCO Hellas Α.Ε. αποδεικνύεται ότι κατέπεσε το αναμασώμενο από την  Υπουργό Παιδείας αφήγημα περί «δωρεάς από τη Cisco». Όλα αυτά έχουν  καταδειχθεί, μεταξύ άλλων, από την ΟΛΜΕ, την ΟΙΕΛΕ, τη ΔΟΕ, την Ένωση  Ελλήνων Πληροφορικών , τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της  αντιπολίτευσης. 

Επειδή η ανεπάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού και συνδεσιμότητας από  πλευράς των μαθητών/τριών αναδεικνύει τη μη ισότιμη πρόσβαση στων  μαθητών/τριών στην εκπαίδευση, καθώς η τηλεκπαίδευση αποτελεί το  μοναδικό μέσο εκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας, και δεν απειλεί  μόνο την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνει το κάθε παιδί, αλλά και την  καθολική πρόσβαση σε αυτήν, γεγονός που αντιβαίνει σε συνταγματικό  κατοχυρωμένο δικαίωμα. 

Επειδή κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης διαπιστώνονται ψυχοκοινωνικές  επιπτώσεις, ιδιαίτερα στους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, καθώς και σε  μεγαλύτερους μαθητές που αντιμετωπίζουν εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων. 

Επειδή ο προσωπικός τεχνολογικός εξοπλισμός των εκπαιδευτικών και οι  οικιακές τους υποδομές αποτέλεσαν βασικό πυλώνα υλοποίησης της  τηλεκπαίδευσης. 

Επειδή τα σχολεία υστερούν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και δεν διαθέτουν  επάρκεια δικτύων. 

Επειδή διαπιστώνεται έλλειψη θεσμικά συντονισμένης επιμόρφωσης, παρόλο  που η τηλεκπαίδευση απαιτεί την εφαρμογή προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά της παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών και τη γνώση  εξειδικευμένων για τον σκοπό αυτόν ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

Επειδή η παραβίαση του εργασιακού ωραρίου είναι μια από τις  σημαντικότερες επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης στα εργασιακά δικαιώματα  των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η αποστολή προς ενημέρωση και υλοποίηση  εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘ ακόμη και τις μεταμεσονύκτιες ώρες διευρύνει τον  εργασιακό χρόνο, οδηγεί σε παραβίαση του διδακτικού και εργασιακού  ωραρίου και δεν αναγνωρίζεται ως υπερωριακή απασχόληση, αυξάνοντας  επιπλέον το οικονομικό κόστος σε βάρος των εργαζομένων. 

Επειδή με την τηλεκπαίδευση πλήττονται οι υφιστάμενες εργασιακές  κατακτήσεις του κλάδου και αναδεικνύονται επιπλέον απειλές στα δικαιώματα  των εκπαιδευτικών 

Ερωτάται η αρμόδια κα. Υπουργός: 

1. Είναι σε γνώση της η έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ; Πως τη σχολιάζει; Έχει  ήδη, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, εκπονήσει σχέδιο για την επάνοδο  των μαθητών στο σχολείο λαμβάνοντας υπόψη τις  προαναφερθείσες μορφωτικές ανισότητες και ψυχοκοινωνικές  επιπτώσεις; Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να  προβεί προκειμένου να αμβλυνθούν οι νέες μορφωτικές  ανισότητες, καθώς και να αντιμετωπιστούν οι ψυχοκοινωνικές  επιπτώσεις στους μαθητές; 

2. Γιατί δεν έλαβε εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μην  αποκλειστούν οι μαθητές από την τηλεκπαίδευση; Γιατί δεν  εξασφάλισε τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό και  συνδεσιμότητα σε κάθε μαθητή που δεν διέθετε επαρκή  τεχνολογικά μέσα και σε κάθε σχολείο; 

3. Θα αναπροσαρμοστεί με μείωση η ύλη των μαθημάτων; Θα δοθεί  έμφαση στην αναπλήρωση της ύλης, που στην πράξη δεν έχει  διδαχθεί; Θα ακυρωθεί η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α’  Λυκείου; Θα ακυρωθεί η μείωση των εισακτέων στα ΑΕΙ; Θα  απαγορευτεί η προσμέτρηση απουσιών των μαθητών που  αποκλείστηκαν από την τηλεπαίδευση λόγω παραλείψεων του  ΥΠΑΙΘ; 

4. Θα προβεί σε ενέργειες προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των  μαθητών/τριών (έως 15) ανά τμήμα, να γίνουν οι  προγραμματισμένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διορισμοί των  10.500 εκπαιδευτικών και να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα  εμβολιασμοί των εκπαιδευτικών;

5. Θα δημιουργήσει την απαραίτητη εθνική υποδομή εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης με ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα και θα  απομακρύνει την εταιρία Cisco από τη διενέργεια της  τηλεκπαίδευσης, τώρα που αποδείχτηκε ότι ούτε ασφαλής είναι ο  τρόπος συνεργασίας της με το ΥΠΑΙΘ ούτε δωρεάν, όπως ψευδώς  ισχυρίζονταν η Υπουργός Παιδείας; 

6. Θα καταργήσει και τυπικά το αντιπαιδαγωγικό πλαίσιο της  ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό τη  μορφή ταυτόχρονης διδασκαλίας σε μαθητές οι οποίοι  συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους  μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως, το οποίο, αν και  το υπουργείο παιδείας κατέθεσε βράδυ «σαν τον κλέφτη» ως  τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο –άρθρο 63 ν. 4686/2020- και  ρύθμισε περαιτέρω με την αριθ. 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (B’ 3882)  απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, όπως τροποποιήθηκε με την  αριθ. 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) απόφαση, η εκπαιδευτική  κοινότητα κατήργησε στην πράξη; 

Scroll to Top