Παράταση Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 για 36.500 απασχολούμενους του ΟΑΕΔ

Με την από 29.06.2020 δημόσια πρόσκληση (Νο 4/2020) σε εγγεγραμμένους ανέργους  στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ανακοινώθηκε πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500  άτομα, για την απασχόλησή τους σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων. Το  πρόγραμμα αφορά ευπαθείς ομάδες πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια ανέργους  κλπ. 

Συγκεκριμένα, στόχοι της δράσης είναι: α) η επανασύνδεση των μακροχρονίως  ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, β) η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των  ανέργων, γ) η κάλυψη κοινωνικών αναγκών και δ) η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων  των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης ορίστηκε η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου  Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως προς το συγχρηματοδοτούμενο από πόρους του ΕΣΠΑ σκέλος  της και ο ΟΑΕΔ, ως προς το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Στις Αρχές Μαρτίου του 2021 κατατέθηκε σχετική ερώτηση που αφορούσε το αίτημα  των 36.500 ωφελουμένων για την παράταση του προγράμματος έως το τέλος του 2021. Όπως χαρακτηριστικά περιέγραφαν οι εν λόγω ωφελούμενοι, στη σχετική επιστολή, προς τα ΜΜΕ και πολιτικούς φορείς, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας,  της πανδημίας του Κορονοϊού (Covid19) και του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ανεργίας, θα  είναι δύσκολο αν όχι αδύνατο να εργαστούν μετά τη λήξη του προγράμματος.  Αδύνατη είναι και η θεμελίωση δικαιώματος ταμείου ανεργίας, καθώς η μακροχρόνια  ανεργία τους, αποτέλεσε κριτήριο για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, που σημαίνει ότι  δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα κατά τη διάρκεια του έτους 2019, για την ένταξή τους στο  επίδομα ανεργίας. 

Το πρόγραμμα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β’  1712/26.4.2021), παρατάθηκε για δύο μόλις μήνες, υπό τους ίδιους όρους, κάτι που  ενδεχομένως δημιουργήσει ένα χρονικό κενό κατά το οποίο οι φορείς δεν θα έχουν το  αναγκαίο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους, από τη λήξη του, έως και την  τοποθέτηση των νέων ωφελουμένων του δεύτερου κύκλου του Προγράμματος.  

Μεσούσης της τουριστικής περιόδου και εν αναμονή της προκήρυξης του δεύτερου  κύκλου του Προγράμματος, ο οποίος θα αφορά περίπου 25.000 ωφελούμενους και θα  προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, μια νέα παράταση κρίνεται αναγκαία. 

Επειδή, το πρόγραμμα και οι ωφελούμενοι κάλυψαν πραγματικές ανάγκες των φορέων  στους οποίους απασχολήθηκαν. 

Επειδή, η κατάσταση στην οικονομία είναι τέτοια, που οι πιθανότητες εύρεσης  εργασίας την συγκεκριμένη στιγμή είναι απειροελάχιστες. 

Επειδή, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ταμείο ανεργίας.

Ερωτώνται οι Αρμόδιοι Υπουργοί: 

Προτίθενται να παρατείνουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για  τους 36.500 απασχολούμενους του ΟΑΕΔ μέχρι την τοποθέτηση των νέων  ωφελουμένων της δεύτερης φάσης του προγράμματος στις θέσεις εργασίας τους; 

Scroll to Top