Αποκλεισμός πολλών υποψήφιων δικαιούχων από το πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας, παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

Η Αγροτική Εστία του ΟΠΕΚΑ υλοποιεί πρόγραμμα παροχής χρηματικών  βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2021. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή σε τέσσερις χιλιάδες (4.000)  τρίτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους επτακοσίων ευρώ  (700 €) σε κάθε μία και σε χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες, χρηματικού  βοηθήματος συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) σε κάθε μία. 

Σύμφωνα με τις προυποθέσεις του ανωτέρω προγράμματος, δικαίωμα  συμμετοχής έχουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή  ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την  31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης  συμμετοχής. 

Εξαιτίας, όμως, των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, αρκετές υποψήφιες  δικαιούχοι δεν κατάφεραν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους και να είναι  ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αν και στη συνέχεια το  έπραξαν, δυστυχώς λόγω του καταληκτικού της 31ης Δεκεμβρίου, η εφαρμογή  δεν επιτρέπει σε αυτές τις μητέρες να υποβάλλουν αίτηση. 

Επειδή, η πανδημία δημιούργησε πολλές στρεβλώσεις, με αποτέλεσμα να  υπάρχουν οικονομικές δυσχέρειες. 

Επειδή, η Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ σχετικά με το Πρόγραμμα της  Αγροτικής Εστίας παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και  πολύτεκνες μητέρες έκλεισε την 15/06/2021.

Επειδή, πολλές υποψήφιες δικαιούχοι έχουν, πλέον, ασφαλιστική  ενημερότητα, καθώς τακτοποίησαν τις υποχρεώσεις τους. 

Επειδή, πολλές οικογένειες έχουν ανάγκη το συγκεκριμένο βοήθημα, καθώς  αυτό αποτελεί μια σημαντική οικονομική «ανάσα» και ενίσχυση γι’ αυτές. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Θα υπάρξει μέριμνα ώστε να ενταχθούν στους δικαιούχους τους  προγράμματος παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και  πολύτεκνες μητέρες για το έτος 2021 της Αγροτικής Εστίας του  ΟΠΕΚΑ, υποψήφιες που είναι πλέον ασφαλιστικά ενήμερες;  

2. Προτίθεται να δώσει νέα προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής  αίτησης, έτσι ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερες  τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες; 

Scroll to Top