Διαφοροποιημένη μεταχείριση αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών ως προς τις αναρρωτικές άδειες, τη μισθοδοσία και τη χορήγηση προϋπηρεσίας μετά από άδεια ασθενείας λόγω covid – 19

Οι αναπληρωτές/τριες και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από  το ελληνικό Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι δε  συμβάσεις τους λήγουν αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους. Η ως άνω σχέση  διέπεται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ (άρθρα 64 και επ. ), του ΠΔ. 410/1988 

«Προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών» αλλά και του άρθρου 89 του ίδιου ΠΔ,  και από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται  ειδικώς από αυτό. Σε σχέση με το ανωτέρω ΠΔ τυγχάνουν επίσης εφαρμογής οι  διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 8 και των άρθρων 21,23 και 26, στις διατάξεις του οποίου  επήλθαν πρόσφατα τροποποιήσεις με το άρθρο 47 του Ν. 4674/2020. Ωστόσο η  διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε  σχέση με τους μόνιμους συναδέλφους τους, φαίνεται να ενισχύθηκε υπό την παρούσα  υγειονομική κρίση. Ειδικότερα: 

Α. Ως προς τις αναρρωτικές άδειες που εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς αυτούς, ισχύει το άρθρο 21 του Π.Δ. 410/1988, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 47  παρ. 7Α του Ν.4674/2020: «Για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο Ν.Π.Δ.Δ, ΟΤΑ β΄ Βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ.  αυτών, ισχύουν αναλόγως για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους τα  οριζόμενα στις παραγράφους 2,3,4 και 51 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007. Ειδικότερα  οι άδειες των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 χορηγούνται σε  αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων». Εξαιτίας επομένως  αυτής της αναλογίας προκύπτει, ότι οι αναπληρωτές – ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται περίπου δεκαπέντε (15)  ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη  παροχή εργασίας. Η ανάρρωση όμως από τον ιό covid-19 σε αρκετές περιπτώσεις  ξεπερνά κατά πολύ τις 15 ημέρες και επομένως χρειάζεται να χορηγηθεί μεγαλύτερη  αναρρωτική άδεια στον εκπαιδευτικό. 

Β. Όσον αφορά τις αποδοχές των αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών  κατά τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας μετά από σοβαρή λοίμωξη covid-19, που  επέβαλε την εισαγωγή σε νοσοκομείο ή και ΜΕΘ, δεν προβλέπεται η μισθοδοσία τους  από τον φορέα από τον οποίο έχουν προσληφθεί, όπως συμβαίνει βέβαια και για τους  μόνιμους υπαλλήλους όλου του δημόσιου φορέα. Η μισθοδοσία αυτών των  εκπαιδευτικών προβλέπεται στις νομοθετικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα  (πρώην ΙΚΑ) εντείνοντας το χάσμα μεταξύ μονίμων και αναπληρωτών – ωρομίσθιων. Έτσι για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των  αποδοχών που δικαιούνται ενώ από τον ασφαλιστικό τους φορέα (πρώην ΙΚΑ) δεν  δικαιούνται τίποτα. Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα λαμβάνουν αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ασφαλιστικού φορέα (πρώην  ΙΚΑ) που αναλογεί στο διάστημα αυτό. Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά,  λαμβάνουν μόνο την επιδότηση του ασφαλιστικού φορέα, η οποία είναι μειωμένη σε  σχέση με τον καταβαλλόμενο μισθό. Οι αναπληρωτές- ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί  ισχυρίζονται, ότι οι συνάδελφοί τους που έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό και  χρειάστηκε να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, έλαβαν κανονικά τη μισθοδοσία τους  από την υπηρεσία τους, χωρίς καμία μείωση επ΄ αυτής. 

Γ. Η χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια πέραν των δεκαπέντε ημερών, δεν  υπολογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και άρα δεν καταχωρίζεται στο  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό οι αναπληρωτές- ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στερούνται πολύτιμου χρόνου για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας  τους, απώλεια για την οποία βέβαια δεν ευθύνονται οι ίδιοι.  

Επειδή σε μια κρίσιμη περίοδο παγκόσμιας πανδημίας, οι αναπληρωτές ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο λόγω ασθένειας  covid -19, δεν μισθοδοτούνται όπως θα έπρεπε ενώ αντίθετα στερούνται και την  εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η σειρά κατάταξής  τους στους οικείους πίνακες.  

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός

Προτίθεται να αναλάβει τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε: 

1. Να υπάρξει συνέχεια της μισθοδοσίας των αναπληρωτών – ωρομισθίων εκπαιδευτικών για όσο διάστημα προβλέπεται από τη χορηγηθείσα  αναρρωτική άδεια λόγω covid-19; 

2. Να προσμετρηθεί στους οικείους πίνακες των διορισμών, η αναρρωτική  άδεια, που χορηγήθηκε εξαιτίας της νόσησης από τον covid-19, ως  εκπαιδευτική προϋπηρεσία. 

Scroll to Top