Απαράδεκτες καθυστερήσεις στην καταβολή των ανταποδοτικών τελών ΑΠΕ στα νοικοκυριά της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας

Για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στις μικρές και συνήθως ορεινές  κοινότητες όπου είναι εγκατεστημένοι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  (ΑΠΕ), η νομοθεσία προβλέπει την αυτόματη παρακράτηση του 1% του τζίρου  των αιολικών πάρκων και την καταβολή του ως ανταποδοτικού τέλους –μέσω  των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας– στους οικιακούς  καταναλωτές που κατοικούν σε αυτές τις κοινότητες.  

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  25 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’129), του ν. 4203/2013 (ΦΕΚ Α΄235), καθώς και  της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ 48653/1597/29/05/2013 ΚΥΑ του Υπουργού  Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’2172).  Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποδώσει το 2017 στους  δικαιούχους τα σχετικά ανταποδοτικά τέλη (ύψους σχεδόν 18.000.000 ευρώ)  για την περίοδο 2011 – 2014. 

Η απόδοση των τελών για την περίοδο 2015 – 2019 καθορίστηκε από την ΚΥΑ  Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 (ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019), καθώς και από  την ΚΥΑ Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999 (ΦΕΚ 3154/Β/31.07.2020).  Σύμφωνα με το πλαίσιο που τίθεται από τις εν λόγω ΚΥΑ, ορίζονται ως  δικαιούχοι οι καταναλωτές με παροχές οικιακής χρήσης στις κοινότητες όπου  λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί, με ενεργή σύνδεση στις  31/07/2020, ημέρα δημοσίευσης του «Οριστικού Πίνακα με τον επιμερισμό των  ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές  Κοινότητες, για τα έτη 2015-2019».  

Ωστόσο, η καταβολή των ανταποδοτικών τελών για τα έτη 2015 – 2019 δεν έχει  προχωρήσει στο σύνολο των περιπτώσεων. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επικαλείται γραφειοκρατικά και διοικητικά προσκόμματα (ενστάσεις  κ.λπ.), τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των  οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους κατοίκους εκατοντάδων Κοινοτήτων σε  ολόκληρη τη χώρα. 

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που λάβαμε σε σχετική μας έρευνα για  την Π.Ε. Βοιωτίας, μεταξύ αυτών που εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν λάβει καμία  πληρωμή είναι και περισσότεροι από 10.000 δικαιούχοι, από το σύνολο των  13.418, στην Βοιωτία. Συγκεκριμένα, καμία πληρωμή δεν έχει γίνει στους  δικαιούχους της μεγάλης πλειοψηφίας των 18 Δημοτικών Κοινοτήτων της  Βοιωτίας όπου βρίσκονται ΑΠΕ, δηλαδή των Δ.Κ. Αγίας Άννας, Κορωνείας,  Κυριακίου (Δήμου Λεβαδέων), Αράχωβας, Διστόμου, Στειρίου (Δήμου  Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας), Ακραιφνίου, Κάστρου, Κόκκινου, Παύλου  (Δήμου Ορχομενού), Δομβραίνας, Ελλοπείας, Θίσβης, Καπαρελλίου,  Λεύκτρων, Ξηρονομής, Πλαταιών και Χωστίων (Δήμου Θηβαίων). Αντίθετα,  φαίνεται ότι τα οφειλόμενα ποσά έχουν καταβληθεί μόνο στο 10% περίπου των  δικαιούχων.  

Επομένως: 

Επειδή τα ανταποδοτικά τέλη από ΑΠΕ αποτελούν στις περισσότερες  περιπτώσεις σημαντικό οικονομικό στήριγμα για τα νοικοκυριά των  δικαιούχων, οι οποίοι είναι συνήθως κάτοικοι ορεινών, μειονεκτικών και  απομακρυσμένων περιοχών.  

Επειδή τα εν λόγω ανταποδοτικά τέλη συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα ποσά  των λογαριασμών οικιακής κατανάλωσης της ΔΕΗ, οι καθυστερήσεις στην  καταβολή τους εκθέτει αρκετούς δικαιούχους στον κίνδυνο διακοπής της  ηλεκτροδότησης.  

Επειδή οι καθυστερήσεις αυτές εντείνουν την πίεση που ασκούν στους  οικογενειακούς προϋπολογισμούς των δικαιούχων οι οικονομικές συνέπειες  της πανδημίας.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

(α) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να καταβληθεί χωρίς  άλλες καθυστερήσεις το ανταποδοτικό τέλος από Ανανεώσιμες Πηγές  Ενέργειας στους δικαιούχους της Βοιωτίας, αλλά και ολόκληρης της  χώρας; 

(β) Σκοπεύει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να μην  παρατηρηθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στις επόμενες καταβολές;  

(γ) Θα μεριμνήσει για τον έγκαιρο συμψηφισμό των ανταποδοτικών  τελών από ΑΠΕ με δημιουργηθέντα χρέη προς την ΔΕΗ;  

Scroll to Top