Κίνδυνος υποβάθμισης και μελλοντικής κατάργησης του Ολοήμερου Σχολείου

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 2332/2-6-21, το υπουργείο  Παιδείας και η κυβέρνηση δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους να λειτουργούν στους  χώρους των σχολείων τις δομές ΚΔΑΠ με τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου  προγράμματος του σχολείου (13.15΄) και όχι του διευρυμένου διδακτικού́ ωραρίου,  όπου υπάρχει, με συνέπεια την παράλληλη λειτουργία των ΚΔΑΠ με τα τμήματα των  Ολοήμερων Σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένου, όμως, ότι το  Ολοήμερο Σχολείο εντάσσεται στην τυπική εκπαίδευση, η παράλληλη λειτουργία των  τμημάτων του με τις δομές των ΚΔΑΠ προσκρούει στην υφιστάμενη νομοθεσία που  έχει σκοπό τη διαφύλαξη της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Εν προκειμένω, στο  άρθρο 18 του Π.Δ. 79/2017 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «…. Με σκοπό να  εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων  που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο  του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη  των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των  εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια  λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους  έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους….». Επιπλέον, στο  πρόγραμμα δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ εντάσσεται, πλέον, επίσημα η μελέτη και  προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων και πλήθος δραστηριοτήτων (εικαστικά, γυμναστική, μουσική), που κανονικά αποτελούν αντικείμενα του ενιαίου τύπου  Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

Κατά συνέπεια δημιουργείται εύλογα ανησυχία για το πλαίσιο λειτουργίας του  Ολοήμερου Σχολείου, τη στιγμή που θα λειτουργεί υποστελεχωμένο και με μειωμένο αντικείμενο, στον ίδιο χώρο και παράλληλα με τα ΚΔΑΠ. Το γεγονός αυτό, πέρα από  την περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του ολοήμερου, ενδέχεται  να οδηγήσει στη σταδιακή κατάργησή του και στη μείωση των θέσεων εργασίας. 

Είναι σαφώς ξεκάθαρο, ότι η λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι απαραίτητη και ο ρόλος  τους ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς η δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και  επαγγελματικής ζωής» στην οποία εντάσσονται, διαχρονικά στόχευε στην αύξηση και  διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά  εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική  διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς και αντικρουόμενους  ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας,  στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη  πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας  και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, αλλά και στην  ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε ποιοτικές  κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο, αντί να ξεκινήσει ένας σοβαρός διάλογος για το  Ολοήμερο Σχολείο και να βρίσκεται ήδη στο τραπέζι ένα σχέδιο ενίσχυσής του, οι  αποφάσεις της κυβέρνησης δείχνουν να στοχεύουν στην περαιτέρω υποβάθμισή του,  με ορατό κίνδυνο τη μελλοντική κατάργησή του. Υπενθυμίζεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο  θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου – Προγράμματος επεκτάθηκε στο σύνολο των  δημοτικών και νηπιαγωγείων της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των ολιγοθέσεων  δημοτικών σχολείων. 

Επειδή, σκοπός του Ολοήμερου Σχολείου είναι η βελτίωση της ποιότητας της  παρεχόμενης εκπαίδευσης, η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του  εκπαιδευτικού έργου και η μεταστροφή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας ώστε, αφενός,  η εκπαίδευση να βασίζεται στις ανάγκες του μαθητή και αφετέρου, να υπάρχει ευελιξία  στη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος. 

Επειδή, το γεγονός αυτό, πέρα από την περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου και  της λειτουργίας του ολοήμερου, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη σταδιακή κατάργησή  του και στη μείωση των θέσεων εργασίας.

Ερωτάται η αρμόδια κα Υπουργός 

1. Ποιο θα είναι το πλαίσιο λειτουργίας, το αντικείμενο και ο ρόλος του  ολοήμερου προγράμματος των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  τη στιγμή που θα λειτουργεί παράλληλα στον ίδιο χώρο με τα ΚΔΑΠ, το  αντικείμενο των οποίων σύμφωνα με την ΚΥΑ διευρύνεται, καθώς  εντάσσονται σε αυτό αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος του  σχολείου, όπως η μελέτη και προετοιμασία των σχολικών μαθημάτων;  Πως θα διαφυλαχθεί η εύρυθμη λειτουργία του και σύμφωνα με το άρθρο  18 του Π.Δ. 79/2017; 

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί με στόχο την ενίσχυση του Ολοήμερου Προγράμματος των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε η  λειτουργία του να προσανατολιστεί εκ νέου στον σκοπό για τον οποίο  ξεκίνησε και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών; 

Scroll to Top