Άμεση αναγκαιότητα επιδότησης ζωοτροφών και μεταφορικό κό στος για τους κτηνοτρόφους

Σε οικονομικό αδιέξοδο οδεύουν πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην χώρα, αφού η συνθήκη της πανδημίας και μια σειρά άλλων παραγόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, στέλνουν στα ύψη την τιμή των ζωοτροφών εκτι νάσσοντας το συνολικό κόστος παραγωγής. 

Σε ολόκληρο το νησί, υπάρχει μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων, όχι όμως αρκετές βοσκήσιμες εκτάσεις λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών και της ξηρασίας που έχει σημειωθεί φέτος, με αποτέλεσμα τα αιγοπρόβατα να μην μπορούν να τρα φούν από την γη. Οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών. Οι πρώτες ύλες των ζωοτροφών που έρχονται από Αμε ρική αλλά και από Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξηθεί δραματικά σε σχέση με πέ ρυσι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα σακί καλαμπόκι 40 κιλών που πέρυσι κόστιζε 8,80€ με 9€, σήμερα οι κτηνοτρόφοι το αγοράζουν 14,80€. Το κόστος των ζωοτροφών, αποτελεί περισσότερο από το 60% του συνολικού κόστους παρα γωγής των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και σε καμία περίπτωση οι αιγο προβατοτρόφοι δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδα τους. 

Επειδή, ο κτηνοτροφικός κόσμος θα καταρρεύσει και δεν θα μπορεί πια η χώρα να παράγει 

Επειδή, η κτηνοτροφία στην Κρήτη αποτελεί σημαντικός πυλώνας της τοπικής  οικονομίας και του παραδοσιακού τρόπου ζωής. 

Επειδή, οι επιδοτήσεις που δίνονται ως μεταφορικό ισοδύναμο για την κάλυψη  του κόστους μεταφοράς των ζωοτροφών στο νησί, δεν καλύπτουν σε καμία πε ρίπτωση τις μεγάλες αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά τους κτηνοτρόφους του νησιού και να αυξήσει το μεταφορικό ισοδύναμο ώστε να καλύψει τις αυξή σεις των τιμών των ζωοτροφών; 

Scroll to Top