Απόφαση Ζ.3/2021 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της πρόσκλησης κατασκευής του έργου ‘‘Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24- 25/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας’’

Το έργο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που  προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24ης και  25ης/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας», προϋπολογισμού  18.950.000,00 €υρώ(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εγκρίθηκε με την υπ’  αριθ. 2310/27-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής, με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2.γ του Νόμου 4412/2016. Αυτή  η διαδικασία επιλέχτηκε με την επίκληση κατεπείγουσας ανάγκης λόγω  απρόβλεπτης περίστασης

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθ. 2649/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης για  το έργο, στον οικονομικό φορέα ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε. με ποσοστό μέσης  έκπτωσης προσφοράς (Εμ) 26,23% και Σύνολο Δαπάνης κατά την προσφορά  11.595.824,27 €υρώ (πλέον ΦΠΑ).

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προέβη  σε έλεγχο της σύμβασης του έργου, κατόπιν προσφυγής των ενδιαφερομένων  Περιφερειακών Συμβούλων που μειοψήφησαν. Με την από 23-07-2021  εισήγησή του το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχου της ΕΑΑΔΗΣΥ πρότεινε να γίνει δεκτό το πόρισμα της ελεγκτικής ομάδας  εμπειρογνωμόνων η οποία κατέρριψε την αιτιολογία της κατεπείγουσας  ανάγκης και εισηγήθηκε την διακοπή της διαδικασίας ανάθεσης της  ελεγχόμενης σύμβασης

Παρά την εισήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης  Ελέγχου, με την Απόφαση Ζ.3/2021 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων που ελήφθη, κατόπιν ψηφοφορίας των μελών της Αρχής,  αποφασίστηκε η μη διακοπή της διαδικασίας ανάθεσης της ελεγχόμενης  και παράνομης σύμβασης. Αναφέρεται ότι στην συνεδρίαση όπου  συμμετείχαν 5 τακτικά μέλη μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος, συμμετείχε  ταυτόχρονα και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ως έκτο μη τακτικό μέλος. Το  αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 3-3 με υπερίσχυση της ψήφου του  Προέδρου. Σημειώνεται ότι η ψήφος του αναπληρωματικού μέλους, ήταν  καθοριστική, καθώς είχε την ίδια τοποθέτηση με τον Πρόεδρο της Αρχής με  αποτέλεσμα η άποψη που υποστήριξε ο Πρόεδρος να συγκεντρώσει, με την  ψήφο ενός ακόμη τακτικού μέλους 3 ψήφους ώστε να επιτευχθεί ισοψηφία. 

Είναι σαφές ότι υπήρχε ήδη απαρτία (5 μέλη από τα 7) και χωρίς την  συμμετοχή του Αναπληρωτή Προέδρου, όπως προβλέπεται από την  παράγραφο 1 του άρθρου 3 όπου “Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) τακτικά  μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά”, καθώς και το άρθρο 5 παράγραφος 2 όπου αναφέρεται ότι «Η Αρχή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται τέσσερα  (4) τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του  Προέδρου ή του αναπληρωτή του». 

Επιπλέον, στην παράγραφο 6 του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε από το  άρθρο 21 παρ.3 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α 227/6.12.2016) αναφέρεται ότι «Σε  περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού απαρτίας λόγω κωλύματος οποιασδήποτε  φύσεως μέλους ή αναπληρωματικού μέλους, ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί  αναπληρωτές άλλων μελών της Αρχής, κατά τη σειρά διορισμού τους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στη συνεδρίαση το μέλος το οποίο  αναπληρώνουν». 

Τέλος, η παράγραφος 7 του άρθρου 3 προβλέπει ότι «Τον Πρόεδρο της  Αρχής, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής  Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος της Αρχής». 

Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ καταχρώμενος  δικαιώματα που του δίνουν αθροιστικά τα ανωτέρω αναφερθέντα άρθρα αλλά  και περιφρονώντας τους περιορισμούς που τα ίδια του επιβάλλουν και παρά  την υφιστάμενη απαρτία και την παρουσία του, προσέφυγε ως μη όφειλε στην  συνδρομή του Αναπληρωτή του και νομιμοποίησε μία παράνομη, σύμφωνα με  την εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής σύμβαση. 

Επειδή παρά τα προαναφερθέντα άρθρα του Ν 4013/2011 που ρυθμίζουν τις αντίστοιχες λειτουργίες της Αρχής και ορίζουν τους περιορισμούς που  τίθενται, υπήρξε διαπιστωμένη απαρτία τακτικών μελών, δεν υπήρχε τυπικός  και διαδικαστικός λόγος για τη συμμετοχή του Αναπληρωτή προέδρου και  μάλιστα παρόντος του προέδρου παρά μόνον για να γίνει χρήση της  ενισχυμένης ισχύος της προεδρικής ψήφου, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό  αποτέλεσμα στην διενεργηθείσα ψηφοφορία,  

Επειδή παρά τα οριζόμενα στα προαναφερθέντα άρθρα του Ν 4013/2011,  ο πρόεδρος προέβη σε χειρισμούς μεθόδευσης της ψηφοφορίας για την μη  διακοπή της παράνομης σύμβασης, ώστε η Απόφαση Ζ.3/2021 εν τέλει να  αποκλίνει από την εισήγηση – ελεγκτικό πόρισμα της ελεγκτικής ομάδας από  τους ειδικούς επιστήμονες της ΕΑΑΔΗΣΥ που διενήργησε τον έλεγχο και  πρότεινε την διακοπή της σύμβασης, εισάγονται πρακτικές πρωτοφανούς  περιφρόνησης του ρόλου των οργάνων και των αρχών λειτουργίας της  Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και των αρχών της χρηστής διοίκησης, 

Επειδή η απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαλούμενη λόγους δημοσίου  συμφέροντος, καλύπτει τις μη σύννομες διαδικασίες και την αδικαιολόγητη σπουδή για απευθείας ανάθεση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας  Αττικής στον ανάδοχο, τις οποίες ωστόσο αναγνωρίζει ως «διαπιστωθείσες  παραβιάσεις», αρκείται να της απευθύνει «απλές συστάσεις προς την  αναθέτουσα αρχή αναφορικά με την αποφυγή της επανάληψης των  διαπιστωθεισών κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο παραβιάσεων…», 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1. Τι προτίθεται να πράξει για την αποκατάσταση της νομιμότητας και  των ορθών διαδικασιών σχετικά με την Απόφαση Ζ.3/2021 της  ΕΑΑΔΗΣΥ; 

2. Τι προτίθεται να πράξει για να μην υπάρξουν στο μέλλον ανάλογα  φαινόμενα, χειραγώγησης των μελών της Αρχής και μεθόδευσης  των διαδικασιών λήψης αποφάσεων; 

3. Θα ζητήσει τον πειθαρχικό έλεγχο του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ;

Scroll to Top