Συνεχιζόμενη Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση στον Τουρισμό. Άλλη μία χρονιά με καθυστέρηση

Το Υπουργείο Τουρισμού είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας τμημάτων  μετεκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 1077/1980 όπως ισχύει, σε διάφορες πόλεις  της Ελλάδας, για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για  πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του  αντικειμένου εργασίας τους. Πρόκειται για προγράμματα συνεχιζόμενης  επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση  και οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών. 

Η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα του  τουρισμού είναι απαραίτητη για την επιβίωσή τους στην αγορά εργασίας,  καθώς η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών παρέχεται δωρεάν και οι  μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται, για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, επίδομα  μετεκπαίδευσης, που καθορίζεται και καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Ταυτόχρονα, με την συνεχή επαγγελματική κατάρτιση βελτιώνονται οι  δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας των υπηρεσιών των  εργαζομένων που εργάζονται στον τουριστικό τομέα, και οι τουριστικές  επιχειρήσεις γίνονται πιο ανταγωνιστικές. 

Δυστυχώς όμως, οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να περιμένουν την δημοσίευση της  σχετικής προκήρυξης. Και ενώ ο Υπουργός Τουρισμού ζητάει από τους  απασχολούμενους στον κλάδο του τουρισμού να είναι έτοιμοι την 1 Απριλίου, όπως χαρακτηριστικά τόνισε στις 8-10-2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, στην ετήσια  γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου (ΕΞΡ) λέγοντας: «Πρέπει  από τα τέλη Μαρτίου να είμαστε έτοιμοι και σε κάθε περίπτωση 1 Απριλίου  εκκινούμε», το ίδιο το Υπουργείο δεν επιδεικνύει την ίδια συνέπεια ως προς τις  υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα ως προς την λειτουργία των τμημάτων  μετεκπαίδευσης που λειτουργούν τους χειμερινούς μήνες ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να τα παρακολουθήσουν απρόσκοπτα και να τα ολοκληρώσουν  έγκαιρα.  

Είναι άξιο απορίας πότε επιτέλους θα υλοποιηθούν τα προγράμματα  μετεκπαίδευσης των εργαζομένων στον Τουρισμό. 

Το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει η σχετική προκήρυξη για τους  συμμετέχοντες και λαμβανομένου υπόψιν του απαραίτητου χρονικού  διαστήματος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι επιτροπές επί των  ενστάσεων των συμμετεχόντων, δημιουργούνται βάσιμες ανησυχίες τόσο για  την έναρξη των μαθημάτων όσο και για την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτών τα τέλη  Μαρτίου. 

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση έναρξη λειτουργίας των τμημάτων  αυτών, καθώς και η αύξηση του αριθμού τους και των συμμετεχόντων σε αυτά,  για την ενίσχυση των εργαζομένων και την αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Επειδή, από τις δηλώσεις του κου Υπουργού Τουρισμού για τον 4ο πυλώνα  που το υπουργείο έχει θέσει στα άμεσα σχέδια του, ήτοι την εκπαίδευση για την  ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την αναβάθμισή τους στον τουριστικό τομέα,  τίθεται εν αμφιβόλω η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός  

1. Σκοπεύει να διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα της τουριστικής εκπαίδευσης  και μετεκπαίδευσης αναβαθμίζοντας ποιοτικά το επίπεδο παρεχόμενων  γνώσεων; 

2.Σκοπεύει να λειτουργήσει μέσα στο Νοέμβριο του 2021 τα τμήματα  μετεκπαίδευσης για τους ήδη εργαζομένους στον τουριστικό τομέα ή για τους  πρόσκαιρα ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του  αντικειμένου εργασίας τους ; 

3.Προτίθεται να αυξήσει τον αριθμό των συμμετεχόντων ανά τμήμα, των αριθμό  των τμημάτων και των πόλεων που τα φιλοξενούν, όπως επανειλημμένα σας  έχει προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό (Π.Ο.Ε.Ε.Τ.);

Scroll to Top