Η ανεργία, η δημογραφική συρρίκνωση και η γήρανση του πληθυσμού στο Νομό Σερρών απαιτούν ειδικές πολιτικές αντιμετώπισης

Επανερχόμαστε στο μείζον πρόβλημα της ανεργίας, της δημογραφικής συρρίκνωσης  και της γήρανσης του πληθυσμού στο Νομό Σερρών (Αρ. Πρωτ. Ερώτησης  1247/30/10/2020), καθώς ένα χρόνο μετά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων δεν έχει απαντήσει, ούτε βέβαια παρατηρείται κάποια στοχευμένη  πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου.  

Αντίθετα, όπως εκτιμούν όλοι, η πληθυσμιακή συρρίκνωση που θα καταγραφεί στην  τρέχουσα απογραφή θα είναι από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Η σημερινή πολιτική  ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, έχει επιδοθεί σε μια επικοινωνιακή εκστρατεία  πειθούς ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού  προβλήματος της χώρας. Οι πολιτικές όμως που εφαρμόζει είναι αποσπασματικές,  δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό, αποτελούν κατά βάση ευχές και σε καμία  περίπτωση δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον πληθυσμό στην ελληνική επαρχία.  

Ταυτόχρονα, η έμφαση που δίνεται επικοινωνιακά στη στατιστική απεικόνιση μερικών  μόνο συγκεντρωτικών δεδομένων, αποκρύπτουν την πραγματική ανεργία, κυρίως  όμως δεν δίνουν πραγματική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε περιοχές όπως  ο Νομός Σερρών που φαίνεται να διατηρεί επίμονα ποσοστά ανεργίας πέριξ του 40%  (επιδοτούμενοι, μη επιδοτούμενοι και μη αναζητούντες εργασία). Η απουσία μάλιστα  ικανοποιητικών θέσεων εργασίας στο Νομό Σερρών, ενισχύει μεταναστευτικές ροές  νέων κυρίως Σερραίων είτε προς μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας είτε προς το  εξωτερικό.  

Η πραγματικότητα αυτή που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην απογραφή  πληθυσμού που διενεργείται, εκθέτει πολλαπλώς την κυβέρνηση και προσωπικά τον  σημερινό Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς πριν περίπου δύο  χρόνια στον αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας  (που φέρει την υπογραφή του ως Υπουργός τότε Περιβάλλοντος και Ενέργειας)  δεσμεύεται να υποστηρίξει τις περιοχές με δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές και ιδίως της ΠΕ Σερρών σημειώνοντας ότι θα απαιτηθεί γι’ αυτήν ειδική δημογραφική  πολιτική, μέρος της οποίας δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία νέων θέσεων  εργασίας. 

Η γεωγραφική θέση του νομού Σερρών, η στρατηγική του σημασία, η ποιότητα των  εδαφών του, η ύπαρξη πολλαπλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και κυρίως η  δυναμική που μπορεί να αναπτύξει, καθιστούν τουλάχιστον αναγκαιότητα την  υιοθέτηση πολιτικών που θα ανακόψουν τη φυγή των ανθρώπων, θα αντιστρέψουν τη  δημογραφική εικόνα και θα επιτρέψουν στην τοπική κοινωνία να αναπτυχθεί. Υπό αυτή  την έννοια είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας να σχεδιάσει  και να υλοποιήσει άμεσα ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρεμβάσεων που θα  αντέχει στο χρόνο και θα επιτρέψει στο Νομό Σερρών κατ΄ αρχήν να συμβαδίσει με τις  υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, να ενταχθεί και πάλι  στον εθνικό καταμερισμό εργασίας και να αρχίσει να αυξάνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.  Αντί όμως μιας τέτοιας πολιτικής, οι κάτοικοι των Σερρών διαπιστώνουν τη μείωση της  αγοραστικής δύναμής τους, είτε λόγω των αλλαγών στη εργασιακή νομοθεσία (που  έδωσαν ώθηση τελικά στην μερική απασχόληση ενώ μείωσαν και τα εισοδήματα  εργαζομένων που εισέπρατταν καλύτερους μισθούς με υπερεργασία και υπερωρίες),  είτε λόγω των διαρκών ανατιμήσεων, του κύματος ακρίβειας και της αύξησης του  κόστους παραγωγής.  

Επειδή, η διαρκής συρρίκνωση της οικονομίας του νομού Σερρών ξεπερνά τις εύλογες  επιπτώσεις τόσο της πανδημίας και της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης όσο και της  δεκαετίας των Μνημονίων. 

Επειδή, παρατηρείται ραγδαία εξάπλωση των ελαστικών και ευέλικτων μορφών  εργασίας με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και  ταυτόχρονα τη μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί στην τοπική αγορά. Επειδή, η μείωση του χρήματος που κυκλοφορεί μειώνει τον κύκλο εργασιών των  τοπικών επιχειρήσεων, προκαλεί μείωση του αριθμού των βιώσιμων επιχειρήσεων και  ακολούθως μείωση των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. 

Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας  δεσμεύεται να υποστηρίξει τις περιοχές με δυσμενείς δημογραφικές προοπτικές και  ιδίως της ΠΕ Σερρών σημειώνοντας ότι θα απαιτηθεί γι’ αυτήν ειδική δημογραφική  πολιτική, μέρος της οποίας δεν μπορεί παρά να είναι η δημιουργία νέων θέσεων  εργασίας. 

Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας  δεσμεύεται για ανάσχεση της αύξησης της ανεργίας σε επιμέρους περιοχές στις οποίες  το φαινόμενο της υψηλής ανεργίας συνυπάρχει με άλλα αρνητικά φαινόμενα με τα οποία δημιουργεί σύνδρομα γενικής υποβάθμισης και ιδίως με τη φτώχεια, την έντονη  πληθυσμιακή αποψίλωση και τα ειδικά κοινωνικά προβλήματα. 

Επειδή, η κυβέρνηση στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας  χαρακτηρίζει ως δευτερεύοντα πόλο εθνικής εμβέλειας το νομό Σερρών,  διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελεί πολιτική επιλογή και δεν  ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του νομού αλλά τίθεται ως κεντρικός πολιτικός  στόχος η ανάδειξη του νομού σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στη βαθμίδα του  Δευτερεύοντος Πόλου Εθνικής Εμβέλειας. 

Επειδή, η ως άνω πολιτική επιλογή της κυβέρνησης δεν συνοδεύεται μέχρι τώρα από  τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που θα αναστρέψουν την οικονομική και κοινωνική  υποβάθμιση του νομού Σερρών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Ποιος είναι στο Νομό Σερρών ο πραγματικός αριθμός των  επιδοτούμενων ανέργων, των μη επιδοτούμενων ανέργων και όσων  δεν αναζητούν εργασία αν και ανήκουν ηλικιακά στον ενεργό  πληθυσμό; 

2. Ποιος είναι στο Νομό Σερρών ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους  απασχόλησης και ποιος των μερικής απασχόλησης; 

3. Ποιος είναι στο Νομό Σερρών ο αριθμός όσων δεν καταγράφονται ως  άνεργοι ούτε ως εργαζόμενοι διότι απασχολήθηκαν περιστασιακά  στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται; 

4. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πολιτικών για να εφαρμοστούν στην  ΠΕ Σερρών στα πλαίσια των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στο  Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας για την  αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, της πληθυσμιακής  αποψίλωσης και της ανάδειξης της ΠΕ Σερρών σε δευτερεύοντα πόλο  ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας; 

5. Πόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις στο σύνολο των υπηρεσιών  που εντάσσονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων (πχ ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ); Προτίθεται η  κυβέρνηση και πότε να πληρώσει τις συγκεκριμένες κενές οργανικές  θέσεις; 

6. Πώς σκοπεύει να παρέμβει για την αντιμετώπιση της στοχευμένης  φτώχειας στην ΠΕ Σερρών και της γενικότερης υποβάθμισης με την  οποία είναι αντιμέτωπη η τοπική κοινωνία; 

Scroll to Top