Κίνδυνος ανάκλησης αδειών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα και δύο με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας

Την 5.11.2021 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η αριθ. 141267/Κ6 (Β’  5159) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά  Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καθορίζονται οι όροι,  προϋποθέσεις και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την  ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και  ενώσεις προσώπων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 66§7 και σύμφωνα με τα άρθρα 53 και  169§17 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), όπως ισχύει. Στις οικείες διατάξεις του ν. 4763/2020,  μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα και  δύο σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης  που έχουν αδειοδοτηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με τροποποίηση των αδειών  λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021.  Ύστερα από τις 30.11.2021 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις. Ακολούθως σύμφωνα με καταγγελίες των ενδιαφερομένων προκύπτει ότι ενημερώθηκαν με  e-mail, το οποίο στάλθηκε στις 25.11.2021, για την υποβολή αιτήσεων και τη σχετική  καταληκτική ημερομηνία. Συγκεκριμένα η ενημέρωση είχε ως εξής: “Σας γνωρίζουμε ότι μετά  την έκδοση της αριθμ. 141267/Κ6/05.11.2021 (Β’ 5159) εξουσιοδοτικής απόφασης βάσει του  άρθρου 66 παρ. 7α του ν. 4763/2020 (Α’ 254) του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ. Γ. Βούτσινου για τον  «Καθορισμό όρων,προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη  μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά,  νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.», θα πρέπει να προβείτε στην εκ νέου  υποβολή αίτησης για μετατροπή της άδειάς σας σε Κ.Δ.Β.Μ μέχρι τις 30-11-2021 σύμφωνα  με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 53 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και της  προαναφερόμενης απόφασης καθορισμού των δικαιολογητικών.” 

Εν προκειμένω προκαλούνται εύλογες απορίες γιατί το υπουργείο δεν εξέδωσε την  προβλεπόμενη στο νόμο απόφαση (άρθρο 169§17 του ν. 4763/2020) μέσα σε σύντομο  χρόνο από την δημοσίευση του ν. 4763/2020 και αρκετά πιο νωρίς από την 30η.11.2021,  αντίθετα εξέδωσε την αριθ. 141267/Κ6 απόφαση, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λίγο πριν την εκπνοή της εκ του νόμου προθεσμίας για την μετατροπή των ΚΔΒΜ ένα και δύο σε ΚΔΒΜ, γιατί ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι πέντε  ημέρες, συμπεριλαμβανομένων μη εργάσιμων ημερών, πριν την 30η.11.2021. Η προκείμενη  επιλογή και ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας τορπιλίζει τη συνέχιση  της λειτουργίας φορέων που δραστηριοποιούνται είτε ως ΚΔΒΜ ένα είτε ως ΚΔΒΜ δύο και  έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης. Αξίσει να σημειωθεί ότι η αρχή της  χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους  σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου, να αποφεύγουν τις ανεπιεικείς και απλώς δογματικές  λύσεις και ερμηνευτικές εκδοχές κατά την εφαρμογή των διατάξεων και να επιδιώκουν την  προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις εκάστοτε οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες ώστε  να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των πολιτών. 

Επειδή υπάρχει άμεσος κίνδυνος να ανακληθούν οι άδειες πλήθους ΚΔΒΜ επιπέδου ένα  και δύο, συμπεριλαμβανομένων πολλών φροντιστηρίων, καθώς με ευθύνη της διοίκησης η  αριθ. 141267/Κ6 απόφαση του Γενικού Γραμματέα εκδόθηκε λίγο πριν την καταληκτική  ημερομηνία μετατροπής των ΚΔΒΜ επιπέδου ένα και δύο σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και  οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν πέντε ημέρες πριν την προαναφερθείσα ημερομηνία. 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

1. Γιατί εκδόθηκε τόσο καθυστερημένα η αριθ. 141267/Κ6 (Β’ 5159) απόφαση του  Γενικού Γραμματέα παρέχοντας ελάχιστο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να  συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετατροπής  και δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο να ανακληθούν οι άδειες των ΚΔΒΜ ένα και ΚΔΒΜ  δύο; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να μην ανακληθούν οι  άδειες των ΚΔΒΜ επιπέδου ένα και δύο σύμφωνα με τα ανωτέρω; 

Scroll to Top