Σοβαρά περιστατικά αναξιοκρατίας στο σύστημα κρίσεως των Ιατρών του Ε.Σ.Υ.

Σε μία περίοδο που τα δημόσια νοσοκομεία απευθύνουν καθημερινά απελπισμένες  εκκλήσεις προς την πολιτική ηγεσία για ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και  που τα τακτικά χειρουργεία αναστέλλονται με κυβερνητική οδηγία σε ποσοστό έως και 80%,  προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εξαιρετικά αυξημένες ανάγκες για περίθαλψη  περιστατικών Covid-19, προκαλεί σοκ και αλγεινή εντύπωση το γεγονός ότι, εν τω μεταξύ,  πληθαίνουν οι περιπτώσεις εξόφθαλμων αδικιών και καταχρηστικής εφαρμογής των  διαδικασιών αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του  Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να ανατραπεί η σειρά κατάταξης υπέρ συγκεκριμένων  υποψηφιοτήτων. 

Συγκεκριμένα, παρατηρούνται περιστατικά κατά τα οποία η αρχική κατάταξη υποψηφίων  ιατρών, που προκύπτει από τη μοριοδότηση βάσει αντικειμενικών προσόντων και δικαιολογητικών που καταθέτει ο κάθε υποψήφιος, όπως είναι ο χρόνος και το είδος  προϋπηρεσίας, οι μεταπτυχιακές σπουδές, οι εξειδικεύσεις και η συμμετοχή σε συνέδρια,  ανατρέπεται ριζικά μετά τη διαδικασία αξιολόγησης μέσω σύντομης προφορικής συνέντευξης  στην κατηγορία «Προσωπικές Ερωτήσεις», με αποτέλεσμα οι έσχατοι στην αντικειμενική  μοριοδότηση να μετακινούνται στην κορυφή της κατάταξης και οι πρώτοι να υποβαθμίζονται  ραγδαία. 

Μία τέτοια εξόφθαλμη περίπτωση καταγγέλλει ιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής  Τραυματολογίας, ο οποίος, ανταποκρινόμενος στην προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών  του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας του Σεπτεμβρίου 2021 (ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ ΤΕΟ), κατέθεσε την υποψηφιότητά του για τη θέση επιμελητή Β’ ΤΕΠ Π.Γ.Ν. Λάρισας, του αποδόθηκε ο αρ. πρωτ. 25/7887 και, όπως προκύπτει από την από 15/11/2021 σχετική  ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ, έλαβε την 1η θέση στον Πίνακα Τελικής  Μοριοδότησης των υποψηφίων (συνημμένος πίνακας 1), με 319.43 μόρια και με τους υπόλοιπους τέσσερις συνυποψηφίους του να ακολουθούν με σημαντική διαφορά, έχοντας  178.3, 124.61, 99.96 και 67.55 μόρια, αντίστοιχα.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης στις  24/11/2021, διάρκειας στη δική του περίπτωση περίπου δέκα λεπτών, κατά την οποία συνομίλησε κυρίως με το ένα μέλος και ελάχιστα με τον πρόεδρο της επιτροπής, απαντώντας  σε γενικές και σύντομες ερωτήσεις. Την επομένη της συνέντευξης (25/11/2021) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ ο Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας (συνημμένος πίνακας 2), στον οποίο η σειρά κατάταξης των υποψηφίων είχε ανατραπεί ριζικά, με τον/την αρχικά δεύτερο/- η υποψήφιο/-α να λαμβάνει την πρώτη θέση, τον/την προτελευταίο/-α τη δεύτερη θέση, τον  πρώτο – και καταγγέλλοντα – την τρίτη θέση και τον/την τρίτο/-η την τελευταία θέση. 

Ενδεικτικό δε του βαθμού στον οποίο το εν λόγω περιστατικό αποτελεί εκ μέρους της  αρμόδιας επιτροπής κατάχρηση των όρων της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων  ιατρών για τη στελέχωση του Ε.Σ.Υ. είναι το γεγονός ότι ο/η τέταρτος/-η στην αρχική κατάταξη  υποψήφιος-α (συνημμένος πίνακας 1 – αρ. πρωτ. 25/8505) είχε 219.47 λιγότερα μόρια από  τον πρώτο, βάσει του πλέον αντικειμενικού συνόλου μοριοδοτούμενων κριτηρίων, ενώ μετά  την προφορική συνέντευξη πέρασε μπροστά του κατά 0.53 μόρια, έχοντας λάβει την ανώτατη  δυνατή μοριοδότηση των 200 μορίων, ενώ ο πρώτος στην αρχική κατάταξη υποψήφιος έλαβε  αντίστοιχα για την προφορική συνέντευξη συνολικής διάρκειας δέκα λεπτών μόλις 50 μόρια. 

Δυστυχώς, το εν λόγω περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Το ίδιο ακριβώς  μοτίβο παρατηρείται να επαναλαμβάνεται και σε άλλες περιπτώσεις από το Συμβούλιο  Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ Ειδικότητας ΤΕΠ 5ης Υ.Π.Ε., που υπογράφει  τους σχετικούς Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας και Τελικής Μοριοδότησης υποψηφίων και  που απαρτίζεται από τον πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γρηγορίου και τα μέλη κ. Εμμανουήλ  Σκουμπουρδή, κ. Δημήτριο Μπαμπαλή, κ. Γεώργιο Σιταφιδίδη και κ. Πολυξένη  Στεργιοπούλου.  

Συγκεκριμένα, στα αποτελέσματα για τη θέση επιμελητή Β’ στο ΤΕΠ Γ.Ν. Χαλκίδας (συνημμένος πίνακας 3) φαίνεται πως ο/η πρώτος/-η στην αρχική κατάταξη υποψήφιος/-α  με αρ. πρωτ. 25/8544 εκτοπίζεται από την πρώτη θέση έχοντας λάβει βαθμολογία μόλις  18/200 στην κατηγορία «Προσωπικές Ερωτήσεις», ενώ ο/η δεύτερος-η με αρ. πρωτ.  25/8951 ανέρχεται στην πρώτη θέση έχοντας λάβει βαθμολογία 200/200 στην εν λόγω  κατηγορία, σε μία κατηγορία δηλαδή με εκ φύσεως μη αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια. Αντίστοιχα, στα αποτελέσματα για τη θέση επιμελητή Β’ στο ΤΕΠ Γ.Ν. Λαμίας (συνημμένος  πίνακας 4) φαίνεται πως ο/η δεύτερος/-η στην αρχική κατάταξη υποψήφιος/-α με αρ. πρωτ.  25/8788 εκτοπίζεται από τη δεύτερη θέση λόγω της χαμηλής αξιολόγησης που λαμβάνει  στην κατηγορία «Προσωπικές Ερωτήσεις» και τη θέση του καταλαμβάνει ο/-η επόμενος/-η  υποψήφιος/-α με αρ. πρωτ.25/8064, που στην αρχική κατάταξη βάσει αντικειμενικών  προσόντων είχε 57.06 μόρια λιγότερα. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/2020 – ΦΕΚ 320/Β/6-2-2020 άρθρο  3, παράγραφος β’, «Η βαρύτητα της συνέντευξης της παρ. ε΄ του άρθρου 2 της παρούσας  στο σύνολο της βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των μορίων από τα  δικαιολογητικά και των μορίων από την συνέντευξη, είναι 17% για τις θέσεις επιμελητών και  20% για τις θέσεις Διευθυντών». Όμως, στην Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.  39417/2021 – ΦΕΚ 2804/Β/30-6-2021 απουσιάζει η διευκρίνιση σχετικά με το ανώτατο  ποσοστό επί της συνολικής μοριοδότησης που δύναται να προκύψει από την αξιολόγηση μέσω της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης. 

Επειδή αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, με  σοβαρές ελλείψεις, μεταξύ άλλων, σε ιατρικό προσωπικό.

Επειδή τα περιστατικά που αναφέρονται πιο πάνω και που τεκμηριώνονται από τους  συνημμένους πίνακες συνιστούν γελοιοποίηση της διαδικασίας κρίσεων ιατρών του ΕΣΥ. 

Επειδή στην Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417/2021, σε αντίθεση με την Υπουργική  Απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/2020, δεν διευκρινίζεται η βαρύτητα που δύναται να έχει η  συνέντευξη επί της συνολικής μοριοδότησης των υποψηφίων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του  Υπουργείου Υγείας. 

Επειδή η συγκεκριμένη επιτροπή που γνωμοδοτεί για τις υποψηφιότητες ιατρών του  κλάδου Ε.Σ.Υ., δηλαδή το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ Ειδικότητας  ΤΕΠ 5ης Υ.Π.Ε., φαίνεται να ακολουθεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, προβαίνοντας σε  καταχρηστική εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και μοριοδότησης υποψηφίων  ιατρών. 

Επειδή τα περιστατικά που αναφέρονται πιο πάνω είναι μόνο ενδεικτικά, καθώς αποτελεί  κοινό τόπο στον ιατρικό κλάδο πως υπάρχει πληθώρα αντίστοιχων περιπτώσεων, που δεν  έχουν δει το φως της δημοσιότητας και που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός διάχυτου  αισθήματος πως το σύστημα κρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ. πάσχει από έλλειψη  αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. 

Επειδή αποτελεί μέγιστη ευθύνη της Πολιτείας οι γιατροί που στελεχώνουν το Ε.Σ.Υ. να  πληρούν αντικειμενικά κριτήρια και να διαθέτουν αντικειμενικά προσόντα, προκειμένου να  μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες υπηρεσίες Υγείας με ασφάλεια, πόσο μάλλον όταν  ενδέχεται να στελεχώσουν Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των δημόσιων νοσοκομείων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι στις προθέσεις του να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας  διεξαγωγής των συνεντεύξεων υποψηφίων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του  Υπουργείου Υγείας; 

2. Είναι στις προθέσεις του να προβεί σε διευκρίνιση σχετικά με τη βαρύτητα  που δύναται να έχει η συνέντευξη επί της συνολικής μοριοδότησης των  υποψηφίων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας; 

Scroll to Top