Αδικίες στην καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ερ γαζόμενους στον χώρο της Δημόσιας Υγείας

Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να αντιστρέψει το αρνητικό κοινωνικό κλίμα για την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, με κινήσεις «αναγνώ ρισης» και «επιβράβευσης» των «ανθρώπων της πρώτης γραμμής». Καταβάλ λει έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση με το ½ του μισθού σε εργαζόμενους στο ΕΣΥ, με βάση την τροπολογία (αρ. 61) του ν. 4872/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 247/10.12.2021). Πέρα από το γεγονός ότι τέτοιου τύπου περιστασιακές πα ροχές δεν έχουν καμιά σχέση με το αίτημα της σοβαρής αναβάθμισης των μι σθολογικών αποδοχών των υγειονομικών και του υπόλοιπου του προσωπικού του ΕΣΥ, συνοδεύονται ταυτόχρονα από διακρίσεις και αδικίες ανάμεσα σε ερ γαζόμενους που προσφέρουν υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, αποκλείονται συστηματικά από τις έκτακτες οικονομικές ενι σχύσεις οι λειτουργοί δημόσιας υγείας, δηλαδή οι γιατροί δημόσιας υγείας, οι επόπτες δημόσιας υγείας και οι επισκέπτες υγείας των οποίων ο ρόλος είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Ως λει τουργούς δημόσιας υγείας εννοούμε τους γιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ, τους επόπτες δημόσιας υγείας και τους επισκέπτες υγείας της Κεντρικής Υπη ρεσίας του Υπουργείου Υγείας, των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκε ντρωμένων Αυτοδιοικήσεων- αεροϋγειονομείο Ελ. Βενιζέλος, οι οποίοι βρίσκο νται στην πρώτη γραμμή των υγειονομικών ελέγχων σε σχολεία, βρεφονηπια κούς, γηροκομεία, λιμάνια, καταστήματα εστίασης, αγορές τροφίμων, επιχειρή σεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα, κατασκηνώσεις, συ γκοινωνίες κλπ. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες υγείας των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας εργάζονται από την αρχή της πανδημίας σε εξαντλητικούς ρυθμούς ως υπεύθυνοι για την ενημέρωση του πληθυσμού ευθύνης τους, την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων και εγκυκλίων, την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, την ιχνηλάτηση επαφών (παράλληλα με την Πολι τική Προστασία), τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας. Εκτός από την πολύωρη, εκτός ωραρίου εργασία τους, ειδικά οι γιατροί Δημόσιας Υγείας των υπηρεσιών των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (αεροϋγειονομεία κ.ά) επιβαρύνονται με επιπλέον έξοδα μετακίνησης για την άσκηση των έκτα κτων καθηκόντων τους για τα οποία πολλές φορές δεν λαμβάνουν αποζημί ωση. 

Πέρα όμως από τις προαναφερθείσες κατηγορίες υγειονομικού προσωπικού, που υπάγονται και σε δομές του Υπουργείου Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας απέκλεισε από την καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης και άλλες κατηγορίες ερ γαζομένων οι οποίοι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης της παν δημίας Covid-19. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι των Υγειονομικών Περιφερειών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και οι εργαζόμενοι του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.Κ.Ε.ΨΥ.Ε.) δεν προβλέ πεται να λάβουν το σχετικό έκτακτο επίδομα. Η ΕΚΕΨΥΕ μάλιστα απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας στις 9/12/2021 σε συνέχεια και της αντίστοιχης παρέμβασης της ΠΟΕΔΗΝ, ζητώ ντας την συμπερίληψή τους στην καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, καθότι ο συγκεκριμένος δημόσιος φορέας καλύπτει τις ίδιες ανάγκες με τα Κέ ντρα Ψυχικής Υγείας του ΕΣΥ.  

Επειδή, οι διακρίσεις ανάμεσα στο υγειονομικό επιστημονικό προσωπικό δε συνάδουν με ένα σχέδιο ενδυνάμωσης του δημοσίου συστήματος υγείας.

Επειδή, το ηθικό των εργαζομένων χρειάζεται έμπρακτη στήριξη χωρίς εξαι ρέσεις και αποκλεισμούς. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : 

1. Θα υπάρξει πολιτική συνεννόηση ανάμεσα στα συναρμόδια Υ πουργεία ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος των λειτουρ γών δημόσιας υγείας; 

2. Θα υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εφαρ μοστεί δικαιότερα το μέτρο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης  του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες του δημοσίου συστή ματος υγείας και της Δημόσιας Υγείας; 

Scroll to Top