Nα αποζημιωθούν πρόσθετα οι ζημίες σε βοηθητικούς χώρους, υπόγεια, λεβητοστάσια

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Daniel», με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία, στο  περιβάλλον, στις υποδομές, στις περιουσίες, είναι βέβαιο ότι απαιτεί μακρόπνοο  σχεδιασμό για την ανασυγκρότηση, την αναγέννηση και την επαναφορά της οικονομικής  και κοινωνικής ζωής των Θεσσαλών. Όμως, υπάρχουν τρέχοντα και ανεπίδεκτα αναβολής  και μετάθεσης ζητήματα, τα οποία χρήζουν αμεσότατης αντιμετώπισης και σχεδιασμού,  καθώς αφορούν στις τρέχουσες βιοτικές ανάγκες των πολιτών που επλήγησαν.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17143 (ΦΕΚ B’ 5406/11.09.2023) Υπουργική Απόφαση,  καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την  αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την  αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που  εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα. 

Με την παρούσα χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος (i) για  την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και (ii) για την αντιμετώπιση απλών  επισκευαστικών εργασιών, των κύριων και των δευτερευουσών κατοικιών, που επλήγησαν  ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής στις περιοχές, για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις  του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ άλλων και στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων,  Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και στους Δήμους  Λαρισαίων, Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Ως δικαιούχοι θα κρίνονται όσοι α) έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις περιοχές  του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1, β) έχουν υποστεί  υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του άρθρου 1, γ) έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή είναι μισθωτές ή τους έχει παραχωρηθεί  δωρεάν η κατοικία η οποία επλήγη από τις πλημμύρες , και οι οποίοι, θα λάβουν το ποσό  των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών  αναγκών και στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την  αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων  (6.600) ευρώ.  

Όμως, περιλαμβάνεται στο άρθρο 3 παρ. 3 η διάταξη, σύμφωνα με την οποία:  

«Οι εκτιμήσεις των ζημιών σε οικοσκευή αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει  ανάγκες διαβίωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί  χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.), ενώ  αναφέρονται στο σύνολο της οικοσκευής (όπως εξοπλισμός κουζίνας, χώρων  υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός). 

Η εν λόγω διάταξη, χρήζει τροποποίησης και εξάλειψης, διότι, είναι γνωστό το  αντικειμενικό γεγονός, ότι στις πλημμυροπαθείς περιοχές, το σύνολο των οικιών,  κύριων και δευτερευουσών, αποτελούν μονοκατοικίες, επί των οποίων οι  βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια, δεν  έχουν αυτοτέλεια, αλλά τελούν σε ενιαία λειτουργικότητα με τους κυρίως χώρους  διαβίωσης, συνιστώντας μια ενιαία οικία, που εξυπηρετεί τις ανάγκες διαβίωσης  των συνοικούντων.  

Με την ως άνω διάταξη και τον διαχωρισμό που προβλέπει μεταξύ των κυρίως  χώρων διαβίωσης και των λοιπών βοηθητικών, κινδυνεύουν το σύνολο σχεδόν των οικιών  των πλημμυροπαθών περιοχών να μην είναι δικαιούχοι των ανωτέρω ποσών των 6.600  ευρώ, καθώς σύμφωνα με την διάταξη το ποσό της πρώτης αρωγής χορηγείται για ζημίες  των κύριων χώρων διαβίωσης και της οικοσυσκεύης εντός αυτών. Όμως, οι βοηθητικοί  χώροι, τα υπόγεια, οι αποθήκες και τα λεβητοστάσια, έχουν εντός αυτών αντικείμενα  οικιακής χρήσης τα οποία εξυπηρετούν βασικές ανάγκες διαβίωσης, κατεστράφησαν και  πρέπει να αποζημιωθούν. Επίσης, ειδική πρόβλεψη πρέπει να υπάρξει και για τις  αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης των κήπων και των αύλειων χώρων, δεδομένου ότι οι  πληγέντες έχουν δαπανήσει σημαντικά ποσά για την άντληση των νερών και των  απομάκρυνση της λάσπης και φερτών υλικών.

ΕΠΕΙΔΗ, η εν λόγω απόφαση χρήζει συμπλήρωσης, εξειδίκευσης και ρύθμισης, διά  της ειδικής πρόβλεψης πρόσθετων κονδυλίων και ποσών αποζημίωσης για την  αποκατάσταση των ζημιών που αφορούν σε βοηθητικούς χώρους, αυλές, κήπους,  υπόγεια, αποθήκες, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:  

Προτίθενται να εκδώσουν συμπληρωματική απόφαση χορήγησης  αποζημίωσης, προβλέποντας ειδικά και ανεξάρτητα ποσά αποζημίωσης, για την  αποκατάσταση των ζημιών που αφορούν σε βοηθητικούς χώρους, αυλές, κήπους,  υπόγεια, αποθήκες, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εργασίες  απομάκρυνσης φερτών υλικών, άντλησης υδάτων κ.α.ο. ;  

Scroll to Top