Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος “ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛ ΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ”

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυ ριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης  τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες, με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσι φώνων που αντικαθίστανται. Στους βασικούς στόχους του Προγράμματος περιλαμβάνο νται η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, κα θώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

Από την υλοποίηση του προγράμματος αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οι κιακής συσκευής αναμένεται εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζοντας άμεσα  τόσο τη σημαντική πτώση του μέσου ενεργειακού κόστους της ελληνικής οικογένειας όσο  και την ανάγκη για μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές. 

Το πρόγραμμα έχει προσελκύσει πολύ ισχυρό ενδιαφέρον εκ μέρους των νοικοκυ ριών δεδομένου ότι οι υποβαλλόμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων ξεπερνούν τις  350.000. Με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος να είναι μόλις στα 100 εκατ.  ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα των δικαιούχων του Προγράμματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙ ΦΩΝΑ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέρχονται σε 103.310 για την ε ξαργύρωση επιταγών (vouchers).  

Επειδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσί φωνα» υπολείπεται κατά πολύ για την κάλυψη των επιδοτήσεων των ενδιαφερομένων νοι κοκυριών. 

Επειδή πλήθος νοικοκυριών βρίσκεται αντιμέτωπο με την ενεργειακή φτώχεια και  αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης. 

Επειδή δεν ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων ευπαθών ομάδων και  ευάλωτων νοικοκυριών, παρά το γεγονός ότι χρήζουν πρωτίστως ανακούφισης από το  φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας. 

Επειδή η ευρύτερη εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων εξα σφαλίζει σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος για τη χώρα. 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος «ΑΝΑ ΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» για τις Περιφέρειες που υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον; 

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να ικανοποιηθεί και να εγκριθεί το σύνολο των αιτήσεων που αφορούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις ευπαθείς ομά δες; 

Scroll to Top