Οι συνεχείς αβλεψίες και αστοχίες της Πολιτείας αποδεικνύουν τις θολές προθέσεις της για τους Επαγγελματίες Οπλίτες των Ένοπλων Δυνάμεων και αδικούν κατάφωρα ικανά και καταρτισμένα στελέχη οπλιτών βραχείας ανακατάτα ξης (ΟΒΑ).

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις υπ. Αριθμ. Φ.424/3/807046 Σ.409 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π.  20/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στον Στρατό  Ξηράς), υπ. Αριθμ.Φ.424/906/Σ.136 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στην Πολεμική Αεροπορία) και υπ. αριθμ.  Φ.424/10/311083/Σ.179 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 21/28.07.2023 Εθελοντές και Μόνιμοι Οπλίτες  (Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών στο Πολεμικό Ναυτικό) , οι πρόσφατα απολυμένοι οπλίτες  βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) αποκλείονται από κάθε δυνατότητα συμμετοχής τους ως υποψήφιοι για πρόσληψη έναντι των υπηρετούντων συναδέλφων τους ,λόγω της ύπαρξης διαφορετικού  ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή τους στις εν λόγο προκηρύξεις. 

Η στέρηση της δυνατότητας συμμετοχής των πρόσφατα απολυμένων οπλιτών βραχείας  ανακατάταξης (Ο.Β.Α) στις προκηρύξεις προσλήψεων Επαγγελματιών Οπλιτών στις Ένοπλες Δυ νάμεις (ΕΠ.ΟΠ.) για γραφειοκρατικούς λόγους αποκλείει κάθε δυνατότητα προσφοράς της απο κτούμενης εκπαίδευσης και εμπειρίας τους ως επαγγελματίες του στρατού, η οποίες μάλιστα απο κτήθηκαν με δαπάνες της ίδιας της Πολιτείας,  

Πρόκειται για έτοιμα στελέχη, πλήρως ικανά για όλες τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές  ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, που απολύθηκαν από τις θέσεις που υπηρετήσαν για έξι (6)  συνεχόμενα έτη και οδηγηθήκαν στην ανεργία, παρόλο που η παρουσία τους θεωρείται επιβεβλη μένη και κρίνεται απαραίτητη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Επιπλέον, το αναχρονιστικό πλαίσιο απειλεί το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ. και παρά τις επανειλημ μένες διαβεβαιώσεις της προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για ισότιμη αντι μετώπιση των ΕΠ.ΟΠ με τα υπόλοιπα στελέχη των ΕΔ, σε εργασιακό , ασφαλιστικό και συνταξιο δοτικό επίπεδο αλλά και των προγραμματικών δηλώσεων της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εθνι κής Άμυνας για «μια φρέσκια ρύθμιση για τους νέους ΕΠΟΠ», η υποβάθμιση συνεχίζεται.

Νέοι ΕΠ.ΟΠ οδηγούνται σε παραίτηση ενώ χιλιάδες ΕΠ.ΟΠ που ήδη υπηρετούν στις Ε.Δ  ταλαιπωρούνται από το ζήτημα των πρόωρων αποστρατειών λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων.

Επειδή το ισχύον αναχρονιστικό πλαίσιο επιβάλλει μη ισότιμους όρους εργασίας και αντι μετώπισης των ΕΠ.ΟΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα στελέχη των Ε.Δ. 

Επειδή οι εκδοθείσες προκηρύξεις προσλήψεων ΕΠ.ΟΠ. αδικούν κατάφωρα τους πρό σφατα απολυμένους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) έναντι των υπηρετούντων συναδέλ φων τους.  

Επειδή η Πολιτεία δεν έχει λάβει καμία μέριμνα για την συμμετοχή και επανεξέταση των  δεδομένων για τους Ο.Β.Α που απολύθηκαν πρόσφατα και οι οποίοι για τυπικούς λόγους δεν είχαν  δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε προηγούμενες προκηρύξεις 

Επειδή οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ) αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο έμπει ρων στελεχών για τις ένοπλες δυνάμεις και η Πολιτεία δαπανά σημαντικούς πόρους για την εκπαί δευση και κατάρτιση τους. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να επανεξετάσει τα δεδομένα για τους Ο.Β.Α που απολύθηκαν  πρόσφατα και οι οποίοι για τυπικούς λόγους δεν είχαν δικαίωμα να υποβάλουν αί τηση σε προηγούμενες προκηρύξεις; 

2. Προτίθεται να αποκαταστήσει την κατάφωρη αδικία έναντι των πρόσφατα α πολυμένων οπλιτών βραχείας ανακατάταξης (Ο.Β.Α) ώστε στις τρέχουσες προκη ρύξεις προσλήψεων ΕΠ.ΟΠ να είναι κοινά τα προσόντα κατάταξης υποψηφίων  ΕΠ.ΟΠ με τους υπηρετούντες συναδέλφους τους; 

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται να εκσυγχρονίσει το αναχρονιστικό ρυθμιστικό  πλαίσιο που διέπει το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ ώστε να επιλυθούν οριστικά οι ανισότητες  μεταξύ των εργαζομένων στις Ε.Δ.; 

Scroll to Top