Άμεση λήψη απόφασης για την κάλυψη της τεκμηριωμένης απώλειας εισοδή ματος των κατάφωρα αδικημένων αμυγδαλοπαραγωγών της Π.Ε. Λάρισας

Η πρωτοφανής μεροληπτική απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης για χορήγηση ενισχύ σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) μόνο στα αγροτεμάχια με καλλιέργεια αμυγδάλων των τοπικών κοινοτήτων Κεραμιδίου, Κερασέας και Καναλιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου ΠΕ Μα γνησίας, έχει φέρει σε απόγνωση τους αμυγδαλοπαραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας. 

Δεδομένης της σημαντικής μείωσης της παραγωγής αμυγδάλου στην περιοχή της Π.Ε. Λάρι σας εξαιτίας της αποδεδειγμένης προσβολής της καλλιέργειας από τον μύκητα Fusicoccum  amygdali, της κατακόρυφης αύξησης του κόστους παραγωγής, της επίτασης της διαταραχής  της τοπικής αγοράς αλλά και των εξαγωγών που προκάλεσαν τη συσσώρευση σημαντικών  αδιάθετων ποσοτήτων αμύγδαλων, η καλλιέργεια κατέστη ζημιογόνος και προκάλεσε σημα ντική απώλεια στο εισόδημα των αμυγδαλοπαραγωγών. 

Επανειλημμένως, ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. , είχαμε θέσει ως θέμα -υπ. Αριθ. Αναφορά 1231/15- 02- 2023 & υπ. Αριθ. Ερώτηση 2721/15- 03-2023- την αναγκαιότητα εξεύρεσης άμεσης λύσης για την ενίσχυση και αποκατάσταση του χαμένου εισοδήματος των πληττόμενων αμυγδαλο παραγωγών της Π.Ε. Λάρισας, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα ουδεμία σχετική απάντηση λάβαμε από τους προκατόχους σας. 

Επιπλέον στις 09/05/2023 ο Δήμος Ελασσόνας, ο Δήμος Αγιάς, ομάδες παραγωγών, συνε ταιρισμοί αλλά και μεμονωμένοι αμυγδαλοπαραγωγοί της Π.Ε. Λάρισας, κατέθεσαν στην Δι εύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τεκμηριωμένο αίτημα για την «χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γε ωργικών προϊόντων και ειδικότερα στους παραγωγούς Αμυγδάλων της ΠΕ Λάρισας έτους 2022 προκειμένου να προωθηθεί αρμοδίως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο φίμων. 

Επειδή η επιλεκτική χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) μόνο στους καλλιεργητές αμυγδάλων τριών χωριών της Π.Ε. Μαγνησίας είναι άδικη για τους αμυγδαλο παραγωγούς της Π.Ε. Λάρισας. 

Επειδή είναι αναίτιος και ανυπόστατος ο αποκλεισμός των αμυγδαλοπαραγωγών της Π.Ε. Λάρισας από τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). 

Επειδή οι αμυγδαλοπαραγωγοί της Π.Ε. Λάρισας έχουν τεκμηριωμένα πληγεί από τα ίδια ακριβώς αίτια όπως και οι συνάδελφοι τους για τους οποίους αποφασίσθηκε η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis). 

Επειδή οι αμυγδαλοπαραγωγοί της Π.Ε. Λάρισας έχουν ήδη καταθέσει σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα προκειμένου να τους χορηγηθούν οι δικαιούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de  minimis). 

Επειδή το εισόδημα των παραγωγών έχει συρρικνωθεί δραματικά και τίθεται πλέον σε κίν δυνο η επιβίωση τόσο των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων όσο και των ίδιων

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

Με ποιο τρόπο, κατόπιν πλέον και του τεκμηριωμένου κατατιθεμένου αιτήματος των  ενδιαφερομένων, προτίθεται να αποκαταστήσει την αδικία έναντι των αμυγδαλοπαρα γωγών της Π.Ε. Λάρισας, οι οποίοι αποκλείστηκαν αναίτια από την χορήγηση ενισχύ σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) ενώ έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από τα ίδια  ακριβώς αίτια για τα οποία αποζημιώθηκαν συνάδελφοι τους σε τρία χωριά της Π.Ε.  Μαγνησίας . 

Scroll to Top